Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat
Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Tazminat davalarının açılabildiği pek çok alandan biri de yanlış tedaviler ya da teşhis sonucunda sağlık hizmetlerinin kusurlu veya eksik nitelikte gerçekleşmesi ile kişilerin yaşamış olduğu zararların karşılanması adına açılan tazminat davalarına konu olmaktadır. Yanlış Tedavi Gerekçesi ile Tazminat Hakkı Doktorluk...
Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat davalarının açılabildiği pek çok alandan biri de yanlış tedaviler ya da teşhis sonucunda sağlık hizmetlerinin kusurlu veya eksik nitelikte gerçekleşmesi ile kişilerin yaşamış olduğu zararların karşılanması adına açılan tazminat davalarına konu olmaktadır.

Yanlış Tedavi Gerekçesi ile Tazminat Hakkı

Doktorluk mesleği gereği her ne kadar hastaları koruyacakları ve onları en iyi şekilde tedavi edecekleri ilkelerinden hareketle başarılı çalışmalar ortaya koyuyor olsalar da zaman zaman hastaların istenmeyen durumlarla karşılaşması doktorların ihmalleri ile mümkün olmaktadır. Bu durumda zarar gören hastanın zararlarının karşılanması adına maddi ve manevi tazminat davası açarak taleplerini hukuki açıdan iletmesi mümkün olabiliyor.

Yanlış Tedavi Gerekçesiyle Açılan Tazminat Davaları

Doktor tarafından istenmeyerek, bilinçli ya da kasıtlı bir şekilde yapılması önemli olmaksızın bir hatanın tedavi veya teşhis döneminde meydana gelmesinin ardından ortaya çıkan davalar aynı zamanda malpraktis davası olarak da adlandırılmaktadır. Kişiler bu davalar aracılığı ile yaşadıkları tüm maddi ve manevi zararların tazminat yoluyla ellerine geçmesini sağlayabiliyorlar. Kişilerin bu nedenlerle haklarını alabilmesi için mutlaka hataların doktor tarafından yapıldığını ispatlamaları gerekmektedir. Bu sebeple kişilerin doktorların sorumluluğunda olan konuları iyi bir şekilde bilerek davaları açarken gerekçe gösterecekleri durumları belirleme noktasında mutlaka uzman bir avukat ile süreci yönetmesi gerekmektedir. Davaların açılması aşamasına gelindiğinde yanlış teşhis ya da tedavinin ispatı için kişiler doktor sorumluluğunun yerine getirilip getirilmediği, hastanın tedavi işlemleri ve hastalık hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilip bilgilendirilmediğinden hareketle davaları açabilmektedirler. Aynı zamanda doktorlardan farklı olarak sağlık hizmeti alınan kurumlara ve bu kurumlarda görevli olan personellere karşı da davaların açılması mümkün olmaktadır. Sağlık hukuk alanında deneyim ve bilgi sahibi olan avukat tarafından bu konuda kesin bilgiler alınabilir (Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat).

Yanlış Tedavi Gören Hasta Tazminat için Nasıl Dava Açar?

Yanlış tedavi yöntemleri kendisine uygulanan kişi tazminat davası açma hakkını kullanarak haklarının karşılığını almayı talep edebilir. Bu tür davalarda ilk olarak yapılan iş kişilerin tedavilerinin yanlış yapıldığının kesin olarak belirlenmesi ve bir bilirkişi aracılığı ile bunun kanıtlanması olmaktadır. Yanlış tedavilerin gerçekleştirilmiş oldukları tespit edilirse bu durumda doktorların cezai işleme tabi tutulması ve tazminata yüklenmeleri söz konusu oluyor. Yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası açan kişilerin bu durumu ispat etmeleri gerektiğinden mutlaka tazminat davası süreçlerinin bu konuda sağlık hukuku avukatı danışmanlığı altında yürütülmesi gerekmektedir. Yanlış tedavinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin kesin bir şekilde tespitinin sağlanmasının tıp bilgisi gerektiren bir konu olduğu dikkate alınırsa bu tür davaların sadece bilirkişi raporları ile çözüme kavuşturulacağı iyi bilinmelidir (Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat).

Malpraktis Nedeniyle Açılan Tazminat Davaları

Pek çok kişinin yanlış teşhis ya da tedavi ismiyle bildiği tazminat davaları aynı zamanda malpraktis davaları olarak da adlandırılmaktadır. Doktorların sorumluluklarını yerine getirmemeleri başta olmak üzere, sağlık kurumlarının ya da bu kurumlarda görevli olan personellerin sorumluluğunu gerektiren durumları gerçekleştirmedikleri tespit edildiği takdirde tazminat taleplerinde bulunulması söz konusu olabiliyor. Yanlış tedavi ile ortaya çıkan zararlar için kişilerin her zaman tedavinin hemen sonrasında dava açması gerekmemektedir. Zaman zaman yanlış tedavi sonucu alınan zararların belirli bir süre sonra fark edildiği ya da ortaya çıktığı dikkate alınarak tedaviden sonraki dönemde de tazminat davaları açılabiliyor. (Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat)

Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - SAĞLIK HİZMETLERİNİN BÜNYESİNDE RİSK TAŞIYAN TIBBİ VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN HİZMETLERDEN OLDUĞU - REDDEDİLEN MADDİ TAZMİNAT MİKTARI İÇİN DAVALI İDARE LEHİNE MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ (Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat) ÖZET: Bilindiği üzere sağlık hizmetleri, bünyesinde risk taşıyan, tıbbi ve teknik bilgiyi gerektiren hizmetlerdendir. Sağlık hizmetinden yararlanan bir kişinin zarara uğraması halinde, zararın doğmasında idarenin hizmet kusurunun bulunup bulunmadığı da ancak konusunda uzmanı olan kişi ya da kuruluşlarca yapılacak detaylı incelemeler sonucunda ortaya konabilecektir. Sonuç olarak, ıslah olanağı bulunmaması nedeniyle tazminat istemi yüksek tutulmak zorunda kalınan, gerçekte hak edilen tazminat miktarı kestirilemeyen, çözümü davanın her iki tarafı için de zor ve karmaşık olan böylesi bir dava sonucunda, reddedilen maddi tazminat miktarı üzerinden 5.750-TL tutarında nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi, hak arama özgürlüğünü ve mahkemeye erişim hakkını kullanan davacının, kullandığı hak nedeniyle olağan dışı ağırlıkta bir mali yük altına girmesi sonucunu doğurmuştur. Böyle bir sonucun, hak arama özgürlüğüne ve mahkemeye erişim hakkına, olağan dışı bir kısıtlama getirdiği ortadadır. Bu durumda, İdare Mahkemesi'nce reddedilen maddi tazminat miktarı için davalı idare lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, nispi vekalet ücretine hükmedilmesinde hukuki isabet bulunmadığından hükmün bozulmasına karar verilmiştir (Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat)

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara