Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Tazminat

Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Tazminat
Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Tazminat | Trafik kazalarında tazminat Dava konusunda. Görevli ve yetkili mahkemesinin kendisi olduğuna karar veren hakim ilk olarak davanın niteliğine uygun bir şekilde tensip ara kararı harlamaktadır. Tensip ara kararı davada izlenecek yol için bir harita niteliğinde olmaktadır. 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ön...
Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Tazminat | Trafik kazalarında tazminat Dava konusunda. Görevli ve yetkili mahkemesinin kendisi olduğuna karar veren hakim ilk olarak davanın niteliğine uygun bir şekilde tensip ara kararı harlamaktadır. Tensip ara kararı davada izlenecek yol için bir harita niteliğinde olmaktadır. 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ön inceleme müessesinin gelmesi tensip ara kararı ve ön incelemeye kadar olan sürenin takibi ve yönetimi ile davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması mümkün olabilmektedir.

Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Tazminat Davası Nasıl Görülür?

Trafik kazaları nedeni ile meydana gelen bedensel zararların tazmini amacı ile açılan davaların. Tensip ve ara kararında aşağıda belirtilmiş olan konuların bulunmasında fayda olmaktadır.
  1. Davacının zarar görmüş olduğu trafik kazası ile alakalı olarak savcılık dosyası veya ceza mahkemesinin dosyasının istenmesi gerekmektedir. Fiziki olarak dosyanın istenmesi yanında UYAP yolu ile taranmış olan iddianame ve alınan raporlar ile mahkeme kararının gönderilmesini isteyebilmektedir.
  2. Davalı olan sigorta şirketinden sigorta poliçesi ve var ise hasar dosyasının istenmesi de gerekmektedir. Burada zarar vermiş olan ile davalı sigortacı arasında kaza tarihini kapsayan geçerli bir poliçenin var olup olmadığının belirlenmesinin sağlanması mümkün olacağı için önemlidir.
  3. Yaşanan kaza tarihinde davaya karışmış olan araçların trafik kayıtları istenmektedir. Bu şekilde kaza tarihi itibari ile aracın kimin üzerine kayıtlı olduğu davalı olarak gösterilen kişinin kayıtta malik olup olmadığı tespit edilebilmektedir.
  4. Davacı olan tarafın ekonomik ve sosyal durumu ile özellikle kaza tarihi itibari ile yaptığı. İş ile elde ettiği kazancın ilgili olan emniyet müdürlüğüne müzekkere yazılarak zabıta araştırmasının yapılması sağlanmalıdır.
  5. Zarar görmüş olan tarafın herhangi bir iş yerine bağlı olmadan belirli bir mesleği ifa etmesi durumunda ise o meslek odalarından ortalama kazancın miktarı sorulmalıdır.
  6. Davacı olan tarafın tedavi gördüğü hastaneden hasta takip dosyası, hasta tabela kağıtları, röntgen, filmler ve grafiklerin onaylı epikriz raporlarının istenmesi gerekmektedir.
  7. SGK tarafından davacının kaza tarihinde yaralanması nedeni ile peşin sermaye değerli ödeme yapılıp yapılmadığı, bir gelir bağlanıp bağlanmadığı, rücuya tabi bir durumda ise ilk gelirin peşin sermaye değerinin ne kadar olduğu konusunda belgeler istenmelidir. Bu şekilde zarar görene SGK tarafından rücuya tabi olan bir ödemenin yapılmış olması durumunda hesaplanan maddi zarardan ne kadar mahsup edileceği belirlenebilmektedir.

Trafik Kazalarında Tazminat

Bu konuda sadece kapsamlı bir şekilde tensip ara kararı hazırlanması yetmemektedir. Bunların yanında dava dilekçesi ve eklerinin tebliği ile cevap dilekçesi ve eklerinin tebliği, cevaba cevap ve ikinci cevap aşamaları süresinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Yaşanılacak bu süre içerisinde tensip ara kararında karar altına alınarak yazılan müzekkerelerin takibi iyi şekilde yapılmalıdır. Örnek olarak, zabıta araştırması için yazılmış olan yazı cevabı adres değişikliği nedeni ile olumsuz bir şekilde gelmiş ise vakit kaybetmeden bildirilen yeni adresine ekonomik ve sosyal durum araştırması yapılması için yazı yazılmalıdır. Diğer bir taraftan dosya içinde olması gereken hastane kayıtları, ceza dosyaları ve delil olarak sunulacak diğer dava dosyaları, tapu kayıtları, bordrolar ön inceleme durulmasına kadar dosya içine getirilmesi yargılamanın hızlı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Tüm bu prosedürlerin başarılı şekilde işletilmesi ve sürdürülmesi için  Ankara avukat veya hukuk büroları ile yürütülmesi gerekmektedir. Bu şekilde tüm gerekli işlemler sorunsuz olarak yapılabilmektedir. Dava dilekçesinin tebliği iki hafta içince cevap dilekçesinin sunulması ile cevap dilekçesinin tebliği. Cevaba cevap ve ikinci cevapların sunulması ile birlikte hakimin ön incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına karar vermesi ile uygun bir ön inceleme durulma belirlenmesi ve taraflara ön inceleme durulma günü tebliğ edilmesi ile olmaktadır. Bazı durumlarda ön inceleme duruşma günü daha kısa bir süre içinde de verilebilmektedir. Bu durum dava dilekçesine karşı tarafın süresi içinde cevap dilekçesinin verilmediğinde diğer aşamaları beklemeye gerek kalmaması ile ön inceleme durulma günü verilebilmektedir. Ön inceleme duruşması için çıkartılacak olan duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin olarak diğer konular yanında. Taraflara sulh için gerekli olan hazırlıkları yapmaları konusunda ihtar edilebilmektedir. Ayrıca duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam edilmesi istenmesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği veya değiştirebileceği ayrıca ihtar edilmektedir. | Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Tazminat

Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Tazminat Davası Nasıl Görülür?

Hakim ön inceleme duruşmasında dava şartları ve ilk itirazlar hakkında bir karar verebilmek için gerekli gördüğü durumlarda tarafları dinleyebilmektedir. Daha sonrasında taraflar iddia ve savunma çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşmadıkları konusunda tek tek tespit sunabilmektedirler. Uyuşmazlık konularında tespitten sonra hakim tarafları sulh veya arabuluculuğa teşviş etmektedir. Bu konuda bir sonuç alınmaması durumunda ve bu yönde bir kanaat oluşması durumunda bir defa ile sınırlı olarak yeni bir duruşma günü verilmesi mümkün olabilmektedir. Yapılacak ön inceleme duruşmasının sonunda tarafların sulh veya arabuluculuk konusundaki eylemlerden bir sonuç alıp alınmadığı, sonuç alınmadığı durumda anlaşamadıkları konuların neler olduğu tutanakla tespit edilmektedir. Bu tutanağın alt kısmı duruşmada hazır bulunan taraflarca imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas alınmak kaydı ile devam edecektir. Ön inceleme tek duruşmada tamamlanabilmektedir. Zorunlu bir durum olması halinde bir defadan fazla olmayacak şekilde yeni bir durulma günü tayin edilebilmektedir. Davacı ve davalı taraflar önemli bir mazeret ileri sürerek ön inceleme duruşmasının ertelenmesini istemiş olması durumunda bir kez durulma ertelenebilmektedir. Bu konuda hem mazeretin kabul edilmesi, hem de ön inceleme durulmasını yaparak tahkikata geçirilmesi mümkün değildir. Bu konuda mazeretsiz taraflardan birinin ön inceleme durulmasına gelmemesi durumunda gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilmekte veya değiştirebilmektedir. Yapılan ön inceleme durulmasında taraflara dilekçelerinde gösterecekleri. Ancak replik-düplik aşamasında henüz bir sunulmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka bir yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacı ile gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin bir süre verilmesi mümkündür. Bu konuda verilen kesin süre içinde tam olarak getirilmemesi durumunda o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilebilmektedir. | Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Tazminat

Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Tazminat Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2014/10160 Karar: 2016/1107 Karar Tarihi: 28.01.2016 TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA TAZMİNAT DAVASI. TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN YARALANMA SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ. DAVACININ KAZADAN ÖNCE NE KADAR GELİR ELDE ETTİĞİNİN TESPİTİ. YETERSİZ ARAŞTIRMA İLE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan yaralanma sebebiyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Davacının kazadan önce ne kadar gelir elde ettiğinin tespiti için mahkemece. SGK ve çalıştığı işyerinden gelire ve ödemelere ilişkin belgelerin celbedilmesi, kendi. Hesabına çalışıyorsa ilgili kuruluşlardan gerekli belgelerin sorulması, gelirin kazadan önce geriye doğru tespitinin yapılması. Gerektiğinde bu husus da bilirkişi inceleme yapılarak davacının gerçek gelirinin tespiti ile usulü kazanılmış haklarda nazara alınarak. Sonucuna göre hesaplama yapılması gerekirken yetersiz araştırma ile karar verilmesi doğru görülmemiştir. T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2014/3306 Karar: 2014/3331 Karar Tarihi: 10.03.2014 TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA TAZMİNAT DAVASI - TRAFİK KAZASI. OLAY TARİHİNDEKİ PARANIN ALIM GÜCÜNE UYGUN DÜŞEN HAK VE NESAFET KURALLARI ÇERÇEVESİNDE DAVACI İÇİN MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİR EDİLMESİ - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Adli rapor formlarındaki yazının açıklığa kavuşturularak, davacının yaralanması halinde. Yaralanmanın niteliğine, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına, olayın meydana geliş şekli. Kusur oranları da göz önünde tutularak, olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen. Hak ve nesafet kuralları çerçevesinde davacı için manevi tazminatın takdir edilmesi. Yaralanma yoksa manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekirken verilen kararın bozulması gerekmiştir.

Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Tazminat | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - YARALANMALI TRAFİK KAZASI - AİLE BİREYLERİNE BAKIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YÜKLENEMEYECEĞİ - DIŞARIDAN BİR BAKICI TUTULMUŞ OLSA İDİ NE KADAR ZARARININ OLDUĞU BELİRLENEREK HÜKÜM VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Mahkemece; davacının aile birliği içerisinde bakılacağı olgusu değerlendirilerek hakkaniyet indirimi yapan rapor esas alınarak karar verilmiş ise de; aile bireylerine böyle bir yükümlülük yüklenemeyeceği gibi, dışarıdan bir bakıcı tutulmuş olsa idi ne kadar zararının olduğu belirlenerek hüküm verilmesi gerekmektedir. Buna göre; olayda hakkaniyet indirimi şartları bulunmamasına göre, davacının gerçek zararından, varsayıma dayalı hakkaniyet indirimi yapılan raporun hükme esas alınarak karar verilmesi doğru görülmemiştir. SectionTAKSİRLE YARALAMAYA NEDEN OLMAK SUÇU - TAKİBİ ŞAHSİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ NEDENİ İLE YARALANAN VE ANCAK SANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLAN KİMSENİN BULUNMADIĞININ GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ ÖZET: Olay nedeni ile minibüsün içinde olup yaralanan katılan H. M., ki yaralanması sol kol dirsek kırığı nedeni iledir, …..tarihli ilk jandarma ifadesinde olaydan dolayı kimseden şikayetçi ve davacı olmadığını açıklamış, yine minibüs şoförü M. K. ile yolcular H. G., A. G., F. Ç., H. Ş., F. Y. ve Ş. A.'da İlk Derece Mahkemesindeki yargılama sırasında ve …..tarihli duruşma sırasında sanık hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmişlerdir. Her ne kadar H. M. yargılama sırasında sanıktan şikayetçi olduğunu bildirerek katılan sıfatını almış ve buna engel bir durum söz konusu değil ise de, vazgeçmeden vazgeçme olamayacağı cihetle katılan H. M.'nun şikayetçi olmadığı yönündeki ilk ifadesi hükme esas alınacak niteliktedir. Bu halde, takibi şahsi şikayete bağlı suç nedeni ile yaralanan ve ancak sanıktan şikayetçi olan kimsenin bulunmadığının gözetilmesi ve kamu davasının şikayet yokluğundan dolayı düşmesine karar verilmesi gerekirken, atılı suç nedeni ile sanığın cezalandırılmasına ilişkin hükmün usul ve yasaya aykırı olmasın nedeni ile, kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu haber toplam 257 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara