Trafik Kazasında Tazminat

A. Trafik Kazasında Tazminat, B. Trafik Kazasında Tazminat Davası, C. Trafik Kazasında Manevi Tazminat, D. Trafik Kazasında Maddi Tazminat

Trafik Kazasında Tazminat, kural olarak, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Hakim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür

Trafik Kazasında Tazminat olarak şu kalemler istenebilir.  Cenaze giderleri,  Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,  Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar. Bedensel Zararlarda ise, Tedavi giderleri, Kazanç kaybı, Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar talep edilebilir.

Trafik Kazasında  Manevi Tazminat olarakda Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.

Trafik Kazasında Tazminat Davaları, Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir

Trafik Kazasında Tazminat – Yargıtay Kararları

 • 4.Hukuk Dairesi Esas:  2009/14285 Karar: 2010/11605 Karar Tarihi: 09.11.2010
 • ÖZET: Dava, trafik kazası nedeniyle desteğin ölümünden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Ticari bir alanda çalışan kişinin tazminata esas alınacak geliri, işletmenin gelirine göre değil, kişinin kişisel yetenek ve emeğinin işletme gelirine katkısı belirlenerek, bu katkının parasal değeri üzerinden destekten yoksun kalma zararının belirlenmesi gerekir. Mahkemece, tarafların bu konudaki kanıtları toplanarak konusunda uzman bilirkişiden rapor alınarak desteğin geliri belirlenip, buna göre destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması gerekirken, asgari ücretin 9,87 katı esas alınarak hesaplama yapmış olan bilirkişi raporu esas alınarak hüküm kurulmuş olması nedeniyle de karar bozulmalıdır
 • Destekten yoksun kalma tazminatının yasal dayanağı Borçlar Yasası’nın 45. maddesi olup, destek kavramı, hukuki bir ilişkiyi değil, eylemli bir durumu amaçlar ve hısımlık ilişkisine ya da yasanın nafaka hakkındaki düzenlemelerine dayanmaz. Yasa gereğince bir kimseye yardım etmek zorunda bulunan kişi değil, eylemli ve düzenli olarak onun geçiminin bir bölümünü veya tümünü sağlayacak biçimde yardım eden ve olayların olağan akışına göre, eğer ölüm gerçekleşmeseydi az veya çok yakın bir gelecekte de bu yardımı sağlayacak olan kimse destek sayılır. Diğer bir anlatımla; yasa ile ya da sözleşmeye konulmuş bir ödev bulunmaksızın bir kimsenin eylemli ve düzenli olarak ötekine yardım etmesi ve ileride yardımın sürüp gitmesinin beklenir bulunması ölenin destek sayılması için yeterlidir. Destek kavramının dayanağı hukuksal bir ilişki değil, eylemli bir durumdur. Bu nedenle miras hukuku veya nafaka yükümlülüğü ile ilgili değildir. Eylemli destek, yardımlarda düzenlilik ve devamlılık halinde söz konusu olur.

        YARGITAY: TRAFİK KAZASINDA TAZMİNAT

 • 17.Hukuk Dairesi Esas:  2009/6127 Karar: 2010/1701 Karar Tarihi: 01.03.2010
 • TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASI – SİGORTACININ ZARAR GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ – GÜNÜNDEN ÖNCE YAPILMIŞ BİR İHBAR BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ – SÜRENİN SONUNDA ÖDEME YAPILIP YAPILMADIĞI
 • ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Sigortacının zarar giderim yükümlülüğü, zararın ihbarı ve gerekli belgelerin sigortacıya bildirildiği tarihten itibaren 8 iş günü içerisinde zorunlu mali sorumluluk sigortasının poliçe limiti dahilinde tazminatı ödemekle yükümlü olup, bu sürenin sonunda ödeme yapılmadığı takdirde temerrüt gerçekleşeceği öngörülmüştür. O halde, davalı sigorta şirketine davacılar tarafından dava gününden önce yapılmış bir ihbar bulunup bulunmadığının tespiti ile temerrüt tarihinin belirlenmesi, ihbar bulunmadığı taktirde dava gününde temerrüde düşürülmüş olduğunun kabulü gerekir.
 • 2918 s. Karayolları Trafik Yasanın 99/1 maddesi ile Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının Genel Şartlarının B-2 maddelerinde sigortacının zarar giderini yükümlülüğü, zararın ihbarı ve gerekli belgelerin sigortacıya bildirildiği tarihten itibaren 8 iş günü içerisinde zorunlu mali sorumluluk sigortasının poliçe limiti dahilinde tazminatı ödemekle yükümlü olup, bu sürenin sonunda ödeme yapılmadığı takdirde temerrüt gerçekleşeceği öngörülmüştür. O halde, davalı sigorta şirketine davacılar tarafından dava gününden önce yapılmış bir ihbar bulunup bulunmadığının tespiti ile yukarda açıklanan ilkeler doğrultusunda temerrüt tarihinin belirlenmesi, ihbar bulunmadığı taktirde dava gününde temerrüde düşürülmüş olduğunun kabulü gerekirken, yazılı olduğu biçimde davalı sigorta şirketinin kaza gününden itibaren işleyecek kanuni faizden sorumlu tutulması isabetli görülmemiştir.

       YARGITAY: TRAFİK KAZASINDA TAZMİNAT

 • 17.Hukuk Dairesi Esas:  2009/9970 Karar: 2010/2559 Karar Tarihi: 22.03.2010
 • TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN ZARAR – HATIR TAŞIMASI – TAZMİNATTAN UYGUN BİR İNDİRİM YAPILMASI – MÜTERAFIK KUSUR – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ
 • ÖZET: Olayda, davacının kask gibi zararın artmasını önleyecek güvenlik önlemlerini almaksızın ve istiab haddini de aşacak şekilde motorsiklete binmesinin müterafık kusur oluşturup oluşturmayacağı değerlendirip, tazminat tutarından belirlenecek kusur oranında indirim yapılması gerekip gerekmediğinin açıklığa kavuşturulması icap ederken bu konuda her hangi bir araştırma yapılmadan, trafik kazası nedeni ile davacıya Sosyal Güvenlik Kurumundan rücua tabi herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığı da araştırılmadan hüküm kurulmuş olması isabetli değildir.
 • Mahkemece, trafik kazası sebebiyle davacıda %57 oranında vücut fonksiyon kaybı olduğuna dair Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma Hastanesinin 19.8.2008 tarihli raporuna göre hesaplanan bilirkişi raporuna itibar edilerek karar verilmiştir. Davalı Güvence Hesabı ve sigorta şirketinin ödemelerine esas aldıkları davacıda %20 oranında maluliyet olduğuna dair raporda nazara alınarak, davacının Sosyal Sigortalar Sağlık İşleri Tüzüğüne göre trafik kazası nedeni ile oluşan maluliyet oranın tespitine yönelik olarak Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulundan rapor alınmadan yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
Trafik Kazasında Tazminat

Trafik Kazasında Tazminat

Avukat genel sayfasından diğer konulara göz atabilirsiniz.