Velayetin Düzenlenmesi Davası

Velayetin Düzenlenmesi Davası
Velayetin Düzenlenmesi Davası Davalı eş, Eşinin hastalığının sürekliliği halinde müşterek çocuk U. A.'nın velayetinin tarafına verilmesini, mahkemece dava devam ederken müşterek çocuğun okul ve benzeri işlerini yaptırabilmek için dava sonuna kadar velayetin tedbiren tarafına verilmesini, Davasının kabulü ile davalı annenin velayet görevinin kaldırılarak müşterek...
Velayetin Düzenlenmesi Davası hakkında, Velayetin düzenlenmesi davası çocuğun menfaatlerini koruma konusunda boşanmayla birlikte velayete hak kazanan taraf aleyhine açılan davalardandır. Velayet; yaşı küçük çocuğun eğitimi, mal varlığı, bakımı gibi hususlarda söz sahibi olunması için verilen bir haktır. Evlilikte bu hak eşler tarafında ortak olarak kullanılırken boşanma ile velayet çocuğun bakımını üstlenecek kişiye devredilecektir.

Velayetin düzenlenmesi davası ne demek?

Boşanma davasında düzenlenen velayet kararlarının değiştirilebilmesi için velayet hakkı kendisine verilen eşin ya da velayete konu olan çocuğun durumunda boşanma kararından sonra esaslı değişikliklerin olması halinde velayetin yeniden düzenlenmesi için Velayetin düzenlenmesi davası açılır. [caption id="attachment_25127" align="aligncenter" width="640"]Velayetin düzenlenmesi davası ne demek Velayetin düzenlenmesi davası ne demek[/caption]

Velayetin Düzenlenmesi Davası

Velayetin düzenlenmesi davası boşanmadan sonra açılabilen davalar olmakla birlikte anne veya babanın evliliğinde vasilik görevini tam olarak yerine getirilmediği anlaşılırsa velayet hakkının kaldırılmasına karar verilebilir. Boşanma ile verilen velayet kararlarında ise eşlerin maddi durumlarında ve hayat şartlarında değişiklik olması halinde velayetin değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi için dava açılabilmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi veya Velayetin Düzenlenmesi Davası Nerede Açılır?

Velayetin düzenlenmesi davasında görevli mahkeme boşanma da oluğu gibi aile mahkemeleridir. Velayetin düzenlenmesi davasında yetkili mahkeme ise velayeti elinde bulunduran eşin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki aile mahkemesidir.

Velayetin Düzenlenmesi Davası Dava Dilekçesi Hazırlama

Velayetin değiştirilmesi davası velayeti elinde bulunduran boşanılan eş aleyhine aile mahkemesine velayetin düzenlenmesi dava dilekçesi açılmaktadır. Velayetin değiştirilmesi boşanmadan sonra çocuk reşit oluncaya kadar her zaman açılabilen bir dava çeşididir. Bu davada etkin sonuç elde edilebilmesi için maddi ve sosyal imkanlarda meydana gelen çocuğun menfaatine yönelik değişiklikler delilleriyle ortaya koyulmalıdır. Mahkeme velayetin değiştirilmesi davasında uzman görüşü isteyebileceği gibi çocuğun 8 yaşından büyük olması halinde mahkemede dinlenmesini talep edebilir. Çocuğun görüşleri de davanın neticelenmesinde hakime değerlendirme imkanı vermektedir. Velayetin düzenlenmesine ilişkin davada velayeti elinde bulunduran kimsenin bakım yükümlülüğünü yerine getirmemesi, çocuğu diğer eşe karşı kışkırtma, çocuğu 3. kişilere vererek bakmaktan kaçınma gibi durumlarda delilleriyle birlikte dava dilekçesinde açıklanmalıdır.

Velayetin Düzenlenmesi Davasında Zamanaşımı

Velayetin kaldırılması veya değiştirilmesiyle açılabilecek velayet davalarında zamanaşımı çocuğun 18 yaşına girmesiyle ortaya çıkmaktadır. Çocuk reşit olmadan önce mutlaka velayet davası açılması gerekir. Boşanma ile birlikte ayrıca velayet davası açılmasına gerek yoktur. Mahkeme çocuğun menfaatini düşünerek velayet konusunda karar verecek ve velayeti bir tarafa bırakacaktır. Velayetin değiştirilmesi veya kaldırılması davası ekonomik şartların veya birtakım koşulların değiştiği ileri sürülerek boşanma davasından sonra çocuk 18 yaşına girene kadar talep edilebilir.

Velayetin Düzenlenmesi Davası Yargıtay Kararları

Davalı eş, Eşinin hastalığının sürekliliği halinde müşterek çocuk U. A.'nın velayetinin tarafına verilmesini, mahkemece dava devam ederken müşterek çocuğun okul ve benzeri işlerini yaptırabilmek için dava sonuna kadar velayetin tedbiren tarafına verilmesini, Davasının kabulü ile davalı annenin velayet görevinin kaldırılarak müşterek çocuk U. A.'nın velayetinin tarafına verilmesini, dava tarihinden itibarin müşterek çocuk U. A. için 750,00-TL, diğer müşterek çocuk O. H. için 750,00-TL olmak üzere toplam 1.500,00-TL tedbir nafakası takdirine, tedbir nafakalarının hükümle birlikte iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, müşterek çocukların talebi üzerine boşanmadan sonra yeniden bir araya geldiklerini ve aynı evde yaşamaya başladıklarını, davacının bir süre sonra, müvekkilini başka evliliğinden olan büyük oğluyla birlikte evden kovduğunu, Müvekkilinin uzaklaştırma kararı aldığını ve davacının polis nezaretinde evden çıkartıldığını, davalının müşterek çocuklarla halen aynı evde yaşadıklarını, çocukların davacının yanında olduğu süreçlerde öfkeli ve tutarsız beyanlar ile dengesiz kişilik özellikleri sergilediklerini, Müvekkilinin boşanma sürecinde yaşadığı sorunlar nedeniyle psikiyatrik tedavi gördüğünü, sağlığına kavuştuğunu ve sağlıklı bir birey olarak hayatına devam ettiğini, davacının bu süreçte öfkeli ve saldırgan tavırlar sergilediğini, bu nedenlerle; davacı tarafın tedbir talebinin reddine, müşterek çocuk O. H. B.'un velayetinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, velayetin değiştirilmesine ilişkin davanın kabulüne, U. A. ile davalı anne arasında kişisel ilişki kurulmasına, müşterek çocuklar için ayrı ayrı 350'şer TL olmak üzere iştirak nafakasının dava tarihinden itibaren işletilmek üzere davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Velayetin Düzenlenmesi Davası Örnek Yargı Kararı

VELAYETİN DÜZENLENMESİ DAVASI - MAHKEMECE BİZZAT DİNLENEN MÜŞTEREK ÇOCUĞUN VELAYETİNİN BABASINDA KALMASINI İSTEDİĞİNİ BEYAN ETTİĞİ. UZMAN RAPORUNDA MÜŞTEREK ÇOCUĞUN VELAYETİNİN BABASINDA KALMASININ ÇOCUĞUN YARARINA OLACAĞININ BELİRTİLDİĞİ. ÖZET: Mahkemece bizzat dinlenen müşterek çocuk U. A.'nın velayetinin babasında kalmasını istediğini beyan etmesi, 11.04.2017 tarihli uzman raporunda da müşterek çocuğun velayetinin babasında kalmasının çocuğun yararına olacağının belirtilmesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. Maddesi gereğince de; Çocuğun üstün yararına aykırı olmadıkça, idrak çağında olan çocuğun görüşüne değer verilmesinin gerekmesi nedeniyle, mahkemece müşterek çocuk U. A.'nın velayetinin değiştirilmesine ilişkin davanın kabulüne karar verilmesinde, usul ve esas yönünden hukuka aykırı bir husus bulunmadığından, bu yönden davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Velayetin Düzenlenmesi Davası - Yargıtay Kararları

ÖZET: Velayet görevini ifadan aciz olan veya mahcur olan, ya da nüfusunu ağır şekilde kötüye kullanan veya aşırı ihmalde bulunan ana ve babadan velayet hakkı nezedilebilir. Çocukların babaları öldüğüne ve annenin velayet hakkı da nez edildiğine göre, çocuklara vasi tayini için Sulh Mahkemesine ihbarda bulunulması ile yetinilmesi gerekirken davacı dedeye çocukların velayet hakkının verilmesi Usul ve Kanun'a aykırıdır. VELAYETİN DÜZENLENMESİ DAVASI - İDRAK ÇAĞINDAKİ MÜŞTEREK ÇOCUĞUN DÜŞÜNCELERİNE VE AÇIKLAMALARINA DEĞER VERİLMESİ. GEREKTİĞİNDE UZMANLARDAN YARARLANMAK SURETİYLE GERÇEKLEŞECEK SONUCA GÖRE KARAR VERİLECEĞİ - EKSİK İNCELEME ÖZET: İdrak çağındaki müşterek çocuk 2003 doğumlu C. P.'ın dinlenip, düşüncelerine ve açıklamalarına da değer verilip, gerektiğinde uzmanlardan da yararlanmak suretiyle gerçekleşecek sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Velayetin Düzenlenmesi Davası | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI - KÜÇÜĞÜN PSİKO-SOSYAL GELİŞİMİNE YÖNELİK MENFAATLERİ GÖZETİLEREK VELAYETİN ANNEYE VERİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI. VELAYETİ ANNEYE VERİLEN ÇOCUK İLE BABA ARASINDA KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLEMESİ YAPILIRKEN TARAFLARIN EKONOMİK VE SOSYAL DURUMLARI İLE KÜÇÜĞÜN İHTİYAÇLARI GÖZETİLMEK SURETİYLE ÇOCUK LEHİNE TEDBİR VE İŞTİRAK NAFAKASI. ÖZET: Her ne kadar mahkemece müşterek çocuğun velayetinin babaya verilmesine karar verilmiş ise de, tüm dosya kapsamı ile istinaf aşamasında düzenlenen sosyal inceleme raporu içeriğindeki tespitler ve küçüğün psiko-sosyal gelişimine yönelik menfaatleri gözetilerek velayetin anneye verilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Bu değerlendirme neticesinde velayeti anneye verilen çocuk ile baba arasında kişisel ilişki düzenlemesi yapılırken tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile küçüğün ihtiyaçları gözetilmek suretiyle çocuk lehine tedbir ve iştirak nafakası belirlenmiştir.

Bu haber toplam 700 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara