Velayet Davasında Tanık İspat

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/9174
Karar: 2016/9572
Karar Tarihi: 10.05.2016

VELAYET DAVASI – TANIKLARIN DİNLENMEMELERİ İÇİN, DİNLENEN TANIKLARLA İSPAT EDİLMEK İSTENEN HUSUSUN YETER DERECEDE AYDINLANMIŞ OLMASI GEREKTİĞİ – HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN İLGİLİ MADDE KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN ANLAŞILDIĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Gösterilen tanıklardan bir kısmının tanıklığı ile ispat edilmek istenilen husus hakkında yeter derecede bilgi edinildiği takdirde, geri kalanların dinlenmemesine karar verilebilir. Buna göre, adı geçen tanıkların dinlenmemeleri için, dinlenen tanıklarla ispat edilmek istenen hususun yeter derecede aydınlanmış olması gerekir. Böyle değilse bu hükme dayanılarak mahkeme tanığı dinlemekten kaçınamaz. Dosya kapsamında Hukuk Muhakemeleri Kanununun … madde koşullarının gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. O halde, tarafların gösterdiği tanıkların usulünce dinlenmesi, yine ceza dosyaları incelenerek tüm deliller birlikte değerlendirildikten sonra sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.(6100 S. K. m. 241)

Davacı baba velayetin değiştirilmesi davası açmış, taraflar delil listelerinde tanık isimlerini bildirmiş, bazı ceza dosyalarına delil olarak dayanmışlardır. Mahkemece dava konusunun yeterince aydınlanmış olması gerekçe gösterilerek davacı babanın iki tanığının, davalı annenin ise bir tanığının dinlenilmesinden vazgeçilmiş, ceza dosyaları ise incelenmemiştir. Velayete ilişkin davalar kamu düzeninden olup asıl olan çocukların menfaatidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 241. maddesinde belirtilen durum ayrık olmak üzere açıkça vazgeçme olmadıkça tanıklar dinlenmek zorundadır. Başka bir anlatımla gösterilen tanıklardan bir kısmının tanıklığı ile ispat edilmek istenilen husus hakkında yeter derecede bilgi edinildiği takdirde, geri kalanların dinlenmemesine karar verilebilir. Buna göre, adı geçen tanıkların dinlenmemeleri için, dinlenen tanıklarla ispat edilmek istenen hususun yeter derecede aydınlanmış olması gerekir. Böyle değilse bu hükme dayanılarak mahkeme tanığı dinlemekten kaçınamaz. Dosya kapsamında Hukuk Muhakemeleri Kanununun 241. madde koşullarının gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. O halde, tarafların gösterdiği tanıkların usulünce dinlenmesi, yine ceza dosyaları incelenerek tüm deliller birlikte değerlendirildikten sonra sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.10.05.2016

 

Velayet Velayet Davasında Tanık İspat