Boşanma davasında zina nasıl ispatlanır? Aldatılan eş ne zamana kadar dava açabilir?

Boşanma davasında zina nasıl ispatlanır? Aldatılan eş ne zamana kadar dava açabilir?
Zina davasında Aldatma delilleri, tanık ifadeleri, fotoğraf ve video kayıtları, mesajlaşma ekran görüntüleri, sosyal medya etkileşimleri, telefon kayıtları ve otel kayıtları gibi çeşitli şekillerde olabilir.

Zina, evlilik birliğini derinden sarsan ve maalesef sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Bu durum karşısında aldatılan tarafın hakları, dava süreci, delillerin toplanması ve dava sonuçları hakkında detaylı bilgiler sunmak gerekir. İşte, zina sebebiyle boşanma davalarına dair sıkça sorulan sorular ve onlara verilecek özgün yanıtlar:

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Zina sebebiyle açılan boşanma davalarının süresi, davanın koşullarına ve mahkemenin iş yüküne göre değişebilir. Genellikle bu tür davalar 9 ay ile 15 ay arasında bir sürede sonuçlanır. Ancak, delillerin toplanması, itiraz süreçleri ve mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak bu süre kısalabilir veya uzayabilir.

Boşanma Davasında Zina Nasıl İspatlanır?

Boşanma davasında zina, tanık ifadeleri, fotoğraflar, mesajlaşmalar ve ses kayıtları gibi çeşitli delillerle ispatlanabilir. Deliller, mahkemede sunulur ve hakim tarafından değerlendirilir. Zina, Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesinde düzenlenmiş bir boşanma sebebidir ve delillerin mahkemeye sunulmasıyla ispatlanabilir.

Kocasını Aldatan Kadına Ne Ceza Verilir?

Türk Ceza Kanunu'nda zina, yani eşini aldatma eylemi için özel bir ceza öngörülmemiştir. Dolayısıyla, zina yapan bir kadın veya erkek için hapis veya para cezası gibi bir yaptırım bulunmamaktadır. Zina, boşanma sebebi olarak kabul edilir ancak ceza hukuku anlamında bir cezai yaptırımı yoktur.

Aldatılan Eş Ne Zamana Kadar Dava Açabilir?

Zina yoluyla aldatılan eş, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren altı ay içerisinde ve her koşulda zina eyleminin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde dava açabilir. Bu süreler hak düşürücü nitelik taşır ve hâkim tarafından re'sen gözetilir.

Aldatılan Kadın Ne Kadar Nafaka Alır?

Boşanma sebebinde ağır kusuru olan, yani eşini aldatan taraf nafaka talebinde bulunamaz. Dolayısıyla, aldatma sebebiyle boşanma durumunda aldatılan kadın veya erkek, nafaka veya maddi-manevi tazminat talep edebilir. Ancak nafaka miktarı, mahkemenin takdirine bağlı olarak kişinin ihtiyaçları ve diğer eşin ödeme kapasitesi göz önünde bulundurularak belirlenir.

Telefon Mesajları Zina Sayılır Mı?

Zina, eşlerden birinin başka birisiyle cinsel ilişkide bulunması olarak tanımlanır. Dolayısıyla, telefon mesajları, flört etmek veya karşı cinsle samimi yazışmalar zina olarak kabul edilmez. Ancak, bu tür davranışlar mahkemede aldatma kanıtı olarak değerlendirilebilir ve boşanma davasında etkili olabilir.

Aldatma Delilleri Nelerdir?

Aldatma delilleri, tanık ifadeleri, fotoğraf ve video kayıtları, mesajlaşma ekran görüntüleri, sosyal medya etkileşimleri, telefon kayıtları ve otel kayıtları gibi çeşitli şekillerde olabilir. Bu deliller, zina veya aldatma iddiasını desteklemek için mahkemeye sunulabilir.

Zina Aldatma Nedeniyle Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Zina nedeniyle boşanmada mal paylaşımı, mahkemenin takdirine bağlı olarak gerçekleşir. Hâkim, zina yapan eşin kusurunu dikkate alarak, mal paylaşımını adaletsiz bulduğu taktirde, malları farklı bir oranda paylaştırabilir. Ancak, bu tamamen somut olayın özelliklerine ve mahkemenin değerlendirmesine bağlıdır.

Kadın Aldatırsa Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Çocuğun velayeti, çocuğun menfaatleri gözetilerek karar verilen bir konudur. Aldatma eylemi, çocuğun velayeti üzerinde tek başına belirleyici bir faktör değildir. Mahkeme, çocuğun fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, anne veya babadan hangisinin çocuğun menfaatine daha uygun olduğuna karar verir. Bu durum, aldatma eylemini gerçekleştiren ebeveynin aleyhine bir durum teşkil etmeyebilir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Sonuçları Nelerdir?

Zina nedeniyle boşanma davasının sonuçlarına ilişkin tartışmalara davacı ve davalı açısından ayrı olarak bakmayı yararlı buluyoruz. a) Davacı açısından zina nedeniyle boşanma davalarının sonuçlarına ilişkin tartışmalara önce davacı açısından değinilmelidir.

Davacıya Manevi Tazminat Verilebilir Mi? Zina nedeniyle açılan boşanma davalarıyla ilgili olmak üzere boşanma davasının sonuçları kapsayan tartışmalardan bir diğeri de manevi tazminat talep edilip edilemeyeceği sorunudur. Zina, evlilik birliğinde sadakat yükümlülüğü bulunan eşlerin en ağır şekilde ihlali zina iledir.

Zina nedenine dayanarak her boşanma davasında kusursuz eş menfaatine manevi tazminat verilmesinin zorunlu olmadığı görüşü daha hâkimdir. Eşinin zinasını önemsemeyen, bundan duyguları incinmeyen eş boşanma davası açsa bile manevi tazminat alamaz.

Ahlak anlayışı çok zayıf ve geniş olduğu kanaati herkesçe bilinen bir kimseye eşinin zinasından dolayı tazminat verilmesinin hâkimin takdirinde olduğu unutulmamalıdır. Yargıtay ise önceki kararlarında kocanın zinası nedeniyle eşine manevi tazminat verilemeyeceği görüşünde idi.

Kocanın başka bir kadınla zinada bulunması doğrudan doğruya eşine karşı işlenen bir hareket değildir. Başka bir ifadeyle, kocanın sadakatsiz davranışları ile kadının çevrede zor duruma düşmesi arasında uygun neden sonuç ilişkisi yoktur.

Bunun için, mahkemenin görüşü kabul olunduğunda, uyuşturucu madde kullanan veya hırsızlık yahut benzeri suç işleyen eşin dahi boşanma durumda eşine manevi tazminat ödemesi gerekir ki, kanun koyucunun gayesi bu değildir. Bu nedenledir ki kanun maddesine yanlış anlam verilerek manevi tazminata karar verilmiş olması Yargıtay’da bozmayı gerektirir.

Zina eden eş diğer eşin saygınlığına, haysiyetine ve şerefine yapılmış en ağır saldırı olduğunu düşündüğümüzde zina durumunda diğer eşe manevi tazminat verilmesi görüşü hâkim olur.

Yargıtay, sonradan istikrar kazanan kararlarında sadakatsiz hareketlerin, diğer eşin kişilik haklarına ve aile bütünlüğüne ağır bir saldırı oluşturduğundan dolayı manevi tazminat verilmesini gerektiren bir davranış sayılması gerektiği noktasına gelmiştir (Zina Nedeniyle Boşanma Davası).

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Sonuçları Nelerdir?

Manevi tazminata ilgili tartışmalı durumun maddi tazminata ilişkin olmadığı yönündedir. Zina sebebiyle boşanma davasında kusursuz ya da az kusurlu eşin, zina yapan eşten şartlar mevcut ise maddi tazminat isteme hakkını vardır. b) Davalı açısından zina nedeniyle boşanma davasının sonuçlarına ilgili tartışmalara davalı bakımından açıklayacağız (Zina Nedeniyle Boşanma Davası).

Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir Mi?

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Sonuçları Nelerdir? | Zina nedeniyle boşanma davası açıldıktan sonra karı veya kocadan her biri dava devam ettiği sürece diğer eşten ayrı yaşamak hakkına sahiptir. Zina nedeniyle boşanma davası açılınca aile mahkemesi hakimi davanın devamı süresince gerekli olan tedbirleri kendiliğinden alır.

Kadının ya da erkeğin zina bulunduğu mahkumiyet kararı ile kesin bile olsa ihtiyacı olan kadın ya da koca için uygun miktarda tedbir nafakasına dava başlamasından itibaren kendiliğinden hükmeder. Hastalık, yaşlılık, işsizlik gibi sebeplerin varlığı durumda koca olan eş yararına da tedbir nafakası verilebilir. Eşlerin ergin olmayan müşterek çocuğu var ise yanında olması şartıyla talep olmasa bile çocuk menfaatine de uygun oranda tedbir nafakasına dava başlamasından itibaren hükmedilir.

Zina nedeniyle açılan boşanma davalarında boşanma kararı kesinleşinceye kadar eşler arasındaki evlilik birliği devam ettiği gerçeği gözden kaçırılmak suretiyle kadın yararına tedbir nafakasının zina eden kadına (koşulları varsa erkek eşe) nafaka verilmesi düşünülemez gerekçesiyle reddedilen mahkeme kararlarıyla sıklıkla karşılaşmaktayız.

Aile mahkemesi hakimi zina eden kadına tedbir nafakasını kendiliğinden verebilirken askerlik görevini yapan kocaya ilişkin tedbir nafakasını gözden kaçırmamalıdır (Zina Nedeniyle Boşanma Davası).

Zina Yapan Davalıya Velayet Verilebilir Mi?

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Zina eden kadın veya kocaya müşterek çocuklarının velayetinin verilip verilemeyeceği de çok tartışmalı bir konudur. Davalı eşin zina etmesi velayetin ona verilmesini kesin olarak engellemez.

Velayetin verilmesinde sadece çocuğun güvenliği ve ali menfaatleri gözetilir. Zina nedeniyle boşanma davalarında velayet açısından ayırt edici bir niteliği yoktur. Genel hükümlere göre çocuğun velayeti ebeveyne verilir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davasında Ayrılık Kararı Verilebilir Mi?

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Sonuçları Nelerdir? | Zina nedeniyle açılan boşanma davalarında da hâkim ayrılık kararına hükmedebilir. Zina nedeniyle boşanma davasında ayrılık kararı verilemeyeceğini ileri süren görüş boşanma hukukunun temel kurallarıyla örtüşmez.

Boşanma hukukunun temel kurallarından biri şudur ki; boşanma davası açmaya hakkı olan eş, isterse boşanma, isterse ayrılık kararı talep edebilir. Bu durumda eşi zina eden karı ya da koca dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.

Zina nedenine dayalı olarak açılan boşanma davası yalnız ayrılığa ilgiliyse aile mahkemesi hâkimi tarafından,(dava dilekçesinde zina eylemi ile ilgili ne kadar kötüleme yapmış olsanız bile), boşanmaya karar verilemez. Zina sebebine dayalı olarak açılan dava boşanmayla ilgili ise ancak ortak hayatın yani evlilik birliğinin yeniden tesis edilme bulunduğu durumda aile mahkemesi hâkimi tarafından ayrılık kararı verilebilir.

Kanun zina nedenine dayalı olarak açılan dava boşanmaya yönelikse, ancak ortak hayatın ve evlilik birliğinin yeniden kurulması ihtimali bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebileceğini ifade etmiştir. Boşanma nedeni kanıtlanmış olur ise, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verebilir.

Yargıtay çok eski bir kararında zina nedeniyle açılan boşanma davasında ayrılık hükmü verilemeyeceğine karar vermiştir. Ancak boşanma nedenleri arasında zina nedenine farklılık getirmek pozitif hukukun dışına çıkmak olduğundan "boşanma nedeni kanıtlanmış olur ise, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verebilir kuralı geçerliliğini korumaktadır (Zina Nedeniyle Boşanma Davası).

Bu haber toplam 303 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara