Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağına İtiraz

Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağına İtiraz
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağına İtiraz verilen cezaya karşı yapılan itirazdır. Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı Açma Yasağı üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması halinde, altı ay içinde hamilin talepte...
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağına İtiraz verilen cezaya karşı yapılan itirazdır. Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı Açma Yasağı üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması halinde, altı ay içinde hamilin talepte bulunması üzerine, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer. Ya da çek hesabı sahibinin yahut talepte bulunanın yerleşim yeri Cumhuriyet savcısı tarafından, her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir. Bu fıkra hükmüne göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, karşılıksızdır işlemine tabi tutulan çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde de verilir. Çek hesabı sahibi gerçek şahıs, kendi yerine çek tanzim etmek üzere bir başkasını temsilci ya da vekil olarak belirleme edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi halinde, bu çekten dolayı hukuki sorumluluk ile idari yaptırım sorumluluğu çek hesabı sahibine aittir. Çek tertip etme ve çek hesabı açma yasağı hükmü konusunda olarak,herhangi bir adres farklılığı bildiriminde bulunulmadığı müddetçeilgilinin çek hesabı açtırırken bildirdiği adrese, Tebligat Kanunu'nun 35 inci maddesine göre derhal tebligat çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi veya fiilen terk edilmiş olması halinde de, tebligat yapılmış sayılır.  Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlüdür. Bu kişi adına yeni bir çek hesabı açılamaz. | Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağına İtiraz

Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağına İtiraz Nasıl Yapılır?

Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağına İtiraz; Hakkında çek tertip etme ve çek hesabı açma yasağı hükmü verilmiş olanşahıs, elindeki tüm çek yapraklarını ilişkin bulunduğu bankalara iade etmekle yükümlüdür. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına elektronik ortamda bildirilir. Bu bildirimler ile bankalara yapılacak duyurulara ait asal ve usuller, Adalet Bakanlığının makul fikiri alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doğrulusunda belirlenir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve itirazlar hakkında, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun kanun yoluna ilişkin hükümleri uygulanır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı isteğine farklıuygulananbaşvurunun kabulü hâlinde, bu kararla ilgili olarak da sekizinci fıkradaki bildirim ve yayımlanma usulü izlenir. | Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağına İtiraz

Karşılıksız Çekte İdari Para Cezası ve İtiraz

İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu müddet içersinde başvurunun yapılmamış olması durumunda idarî yaptırım hükmü kesinleşir.Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir. Başvuru, özellikle kanuni temsilci ya da avukat doğrulusunda barış ceza mahkemesine verilecek bir arzuhâl ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir. Müracaat dilekçesinde, idarî yaptırım arzusuna ait bulgular, buistikamete başka ileri sürülen kanıtlar açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede ayrı olarak, başvurunun müddetinde yapılmasını engel olanmücbir neden dayanaklarıyla gösterilir. İdarî yaptırım kararının mahkeme doğrulusunda verilmesi durumunda, bu istikamete başka fakat itiraz yoluna gidilebilir. Soruşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı başvuru da bu itiraz merciinde incelenir. Kovuşturma hususu fiilin suç değil de kusur meydaan getirdiğigerekçesiyle idarî yaptırım hükmü verilmesi halinde; fiilin suç oluşturmaması hasebiyle verilen salıverilme arzusuna başka yasa yoluna gidildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı itiraz da bu kanun yolu merciinde incelenir. İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür. Ankara avukat sayfasını diğer makaleler için ziyaret edebilirsiniz. | Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağına İtiraz Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağına İtiraz | Sıkça Sorulan Sorular

ŞİKAYET DAVASI - BORÇLUNUN ÇEK TAZMİNATINDAN SORUMLU OLMADIĞINA DAİR İDDİASININ BORCA İTİRAZ NİTELİĞİNDE OLUP ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BEŞ GÜN İÇİNDE İTİRAZIN İLERİ SÜRÜLMESİ LÜZUMU - İSTEMİN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ GEREĞİ ÖZET: Borçlunun çek tazminatından sorumlu olmadığına dair iddiası borca itiraz niteliğinde olduğundan ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren yasal 5 günlük itiraz süresinde ileri sürülmesi gerekirken, Dairemizin 04.07.2017 tarihli düzelterek onama kararı ile, ödeme emri tebliğ tarihinin 05.09.2014 olarak düzeltilmesine karar verilmekle, Borçlunun 12.09.2014 tarihindeki borca itiraz niteliğindeki çek tazminatına ilişkin itirazının 5 günlük itiraz süresi geçtikten sonra yapılmış olduğu anlaşılmakla, mahkemece, ödeme emri tebliğ tarihinin 05/09/2014 olarak tespitine, Çek tazminatına yönelik borca itirazın ise süre yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, ödeme emri tebliğ tarihinin 08/09/2014 olarak belirlenmesine ve çek tazminatına ilişkin itirazın kabulüne hükmolunması isabetsiz olup, Dairemizce kararın belirtilen nedenlerle bozulması gerekirken, maddi hata sonucu düzeltilerek onandığı anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kısmen kabulü gerekmiştir.

Bu haber toplam 311 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara