İcraya İtiraz Nasıl Yapılır?

İcraya İtiraz Nasıl Yapılır?
İcraya İtiraz Nasıl Yapılır İcra hukuku içinde hakkında en fazla bilgi alınması gereken konuların başında itiraz haklarının kullanılması gelmektedir. Bu konuda icra ödeme emirlerine karşı bir itiraz yapılmasının söz konusu olduğu durumlarda borca, yetkiye ve imzaya karşı itiraz hakkı kullanılabiliyor. Borçlu durumda icraya dahil olan kişi sözleşmenin geçerli...
İcraya İtiraz Nasıl Yapılır? İlamlı İcraya İtiraz Nasıl Yapılır? İlamsız İcraya İtiraz Nasıl Yapılır? İcra Emrine İtiraz Nasıl Yapılır? İcra Takibine Yetki İtiraz Nasıl Yapılır? İcraya itiraz edilmesi için kişilerin geçerli bir nedenleri bulunması gerekir. İcra ödeme emirlerine karşı bir itiraz yapılması halinde kişilere borç, yetki ve imzaya karşı itiraz hakkı bulunuyor. Borçlu olan durumlarda söz konusu sözleşmenin geçerliliğinin olmaması, borcun yanlış hesaplanmış olması, alacak üzerinden bazı hatalar yapılması halinde kişilerin icraya itiraz hakkı doğmuş olur. İcraya itiraz eden kişilerin atlamaması gereken en önemli nokta; haksız yere icra emrine itiraz etmeleri halinde, inkar tazminatı adı verilen miktarı ödemelerinin gerekmesidir. Bu nedenle icra emrine itiraz nasıl yapılır diye sormadan önce, kişilerin acele etmemeleri ve süreci düzgün yönetmeleri gerekir.

Haksız İcraya İtiraz, Tazminat Ödeme Sebebidir

Kişilerin itiraz etmesi için, borcu hali hazırda zaten ödemiş olmaları ya da borcun söz konusu olmaması gibi durumlara dayanak olması gerekiyor. Bu iddialar var olduğunda icra müdürlükleri ilamsız icra takibinin başlatılmasına karar verir ve süreç başlamış olur. Haksız talepler olduğu zaman, mahkemelerin konu hakkında hüküm vermesi söz konusu olur. Bu durumda mahkeme genellikle borçlu olan kişinin alacaklı için çıkarmış olduğu takip bedelinin yüzde 20’sinden daha fazlasını öder. [caption id="attachment_18071" align="aligncenter" width="600"]icraya-itiraz İcraya İtiraz Nasıl Yapılır?[/caption]

Ödeme Emrine İtiraz Nedenleri Nelerdir?

Haklı olduğunuzu ve geçerli sebeplerinizin olduğunu düşünüyorsanız icra borcuna itiraz nasıl yapılır diye merak ediyor olabilirsiniz. Bu durumda ödeme yükümlülüğü altına giren kişiler icra daireleri vasıtası ile başvuruda bulunabilirler. Peki hangi nedenler yüzünden ödeme emrine itiraz edilir?
  • Borcun kısmen ödenmesi,
  • Söz konusu borcun var olmaması,
  • Borcun zaman aşımına uğraması halinde kişiler icraya itiraz edebilirler.

İcraya İtiraz Nasıl Yapılır, Süreç Nasıl İşler?

Geçerli sebeplerin onaylanması halinde, icra dairesi itiraz dilekçesini kabul etmiş olur. İtiraz daha sonra ait olduğu icra dairesine gönderilir. Borçlunun başvurmuş olduğu icra dairesi gönderilme giderini de almış olur ve alınmayan masraflardan icra memuru sorumlu tutulur. İcraya itiraz nasıl yapılır? Diye merak edenler için konuşacak olursak, borçlu taraf belirli süre zarfı içinde başvuruda bulunursa itiraz ret alır. İtiraz etmek isteyen tarafın tebliğden itibaren 7 gün süresi vardır. İcraya İtiraz Nasıl Yapılır? İcra hukuku içinde hakkında en fazla bilgi alınması gereken konuların başında itiraz haklarının kullanılması gelmektedir. Bu konuda icra ödeme emirlerine karşı bir itiraz yapılmasının söz konusu olduğu durumlarda borca, yetkiye ve imzaya karşı itiraz hakkı kullanılabiliyor. Borçlu durumda icraya dahil olan kişi sözleşmenin geçerli olmadığı, borcun yanlış hesaplandığı, alacaklar üzerinden bazı hatalar yapıldığı ile ilgili olarak borca itiraz hakkını kullanabilmektedir. İtiraz hakları ile ilgili bilinmesi gereken en önemli nokta ise haksız itirazlar yapıldığı zaman kişilerin inkar tazminatı adı altında bir yükümlülükle karşılaşmaları olmaktadır. Bu sebeple icraya itiraz konu olduğunda acele edilmemeli ve süreci en doğru şekilde yönetmek gerekmektedir. İcra takibine itiraz edecek olan kişilerin bunu yapabilmesi için mutlaka geçerli bir nedene sahip olmaları gerekiyor. Bu noktada yapılan itirazlar borcun hali hazırda ödenmiş olduğu, borcun hiç söz konusu dahi olmadığı gibi sebeplere dayandırılabilmektedir. Bu tür iddialarla karşılaşıldığı takdirde icra müdürlükleri tarafından ilamsız icra takibinin başlatılmasına karar verilerek süreçler yönetilir. Bu karar icra takibinin durmasını içinde barındırdığı gibi aynı zamanda alacaklının ilgili icra mahkemelerine ya da genel mahkemeye icra için yapılmış itirazın iptali davasını açabilmesi için de yeterli zamanı verecektir. İlamsız takiplerin ardından yapılan itirazların sonucunda mahkemelere dahil edilen dava konuları hakkında çıkan kararlar bu sürecin ardından kesin nitelik taşıyacak noktaya gelmektedir. Haksız taleplerin söz konusu olduğu her bir dava konusunda kişilerin icra inkar tazminat alması konusunda da mahkemelerin hüküm vermesi söz konusu olabiliyor. İtiraz makamı incelemenin ardından haklı olan taraf olarak değerlendirilirse bu durumda borçlu olan kişinin alacaklı için çıkartılmış olan takip bedeli üzerinden yüzde 20’den daha fazla olacak icra inkar tazminatı ödemesine karar verilmektedir. (İcraya İtiraz Nasıl Yapılır?)

İcra Emrine İtiraz Hangi Sebeplerle Yapılır? İcraya İtiraz Nasıl Yapılır?

İcra işlemleri sonucunda ödeme yapmak zorunda olan borçlu taraf borcunun bir kısmını ödediğini, böyle bir borcun söz konusu olmadığını, borcun zamanaşımı sürelerini aştığını iddiası ile taraflara tebliğlerin yapılmasının ardından 7 günlük süre içinde vergi mahkemelerinde davalarını açabilirler.

İcraya İtiraz Etmek İsteyen Nereye Başvurmalı?

İcra takibi işlemlerinde ödeme emri ile yükümlülük altına giren kişiler itirazlarını icra daireleri aracılığı ile yapabilirler. İtirazların ödeme emri gelen icra dairesine yapılacağı esas alınmasının dışında başka bir icra dairesi aracı edilerek de itirazın yapılması söz konusu olmaktadır. Başvuru yapılan icra dairesi bu konuda görevli olan icra dairesini bilgilendirerek başvuruların oraya aktarılmasını sağlayabilir. Arada oluşan tek fark icra daireleri arasında yapılan gönderimler sırasındaki giderlerin başvuru yapan kişilerden temin edilmesi olmaktadır. İcra dairelerinin itiraz hakkını kullanan kişilerden almadığı tüm masrafların burada görevli olan sorumlu icra memurları tarafından karşılanması da dikkate alınır. İlamsız icra takipleri için yapılmış olan itirazların geçerli olduğu tarih ise icra dairesine itirazların ulaştığı tarih olmaktadır. Borçlunun tüm bu süreç içinde icra mahkemesine başvurması ile ilamsız icra takibinde itirazın reddi yönünde bir karar verilmesi de sağlanacaktır. (İcraya İtiraz Nasıl Yapılır?)

İcraya İtiraz Nasıl Yapılır ve Zamanaşımı Süresi

İtiraz hakkını kullanmak isteyen kişinin mutlaka hakkında ödeme emrinin çıkmasını takip eden 7 gün içerisinde itiraz hakkını kullanması gerekiyor. Kişiler itirazlarını yazılı ya da sözlü olarak icra daireleri ile gerçekleştirebilirler. İtirazlarını ödeme emrinin geldiği icra dairesinden farklı bir icra dairesine yapan kişilerin mutlaka icra daireleri arasındaki belgelerin gönderim ücretlerini de ödemesi gerekiyor. İcra takibine itiraz edildiği takdirde alacaklı konumundaki kişinin yatırdığı avans bedellerin in karşılanması amacıyla üç günlük süre için daire tarafından bir muhtıra hazırlanarak alacaklının durumdan haberdar edilmesi sağlanır. Bu noktada borçlu ya da borçluya vekillik eden kişi tarafından yurt içindeki bir adres üzerinden itirazların bildirilmesi gerekmektedir. Eğer bu süreçte yeni bir adres bildirilmezse ya da ilgili memur tarafından yeni bir adres tespit edilmezse bu durumlarda takip talebinde belirtilmiş olan adres için belirlenen tebligatın borçluya doğrudan yapıldığı dikkate alınır. Kişiler icraya itiraz haklarını kullanırlarken borcun bir kısmı için bu haklarını kullanmışlarsa açık bir şekilde miktar olarak ne kadarlık bir kısma itiraz ettiklerini de açıkça belirtmelidirler. Bu işlem yapılmadığı zaman itirazın doğrudan geçersiz olduğu yönünde bir karar veriliyor. Borçlunun itiraz hakkını ortaya çıkaran sebeplerden biri de takip işleminin bir belgesi niteliğini taşıyan senet üzerindeki imzasını reddetmesi durumudur. Yapılan itirazda bu konuda kişinin ortaya koyduğu beyanını açık bir şekilde belirtmesi de gerekmektedir. Borçlu ilgili makam tarafından itiraz hakkını kullandığını gösterir nitelikte bir belgeye sahip olur. (İcraya İtiraz Nasıl Yapılır?)

İlamsız Takip İçin Yetki İtirazı Süreci

İlamsız icra takiplerinde, ilgili icra müdürlükleri tarafından icra işlemi başlatılmadığı zaman borçlu sıfatındaki kişinin ödeme emrinin kendisine ulaşmasını takip eden 7 günlük süre içinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Aksi bir durum söz konusu değilse kişiler itirazlarını yaparken icra müdürlüklerine başvururlar. İlamsız takip işlemleri yapılırken icra müdürlükleri tarafından itirazın yetkili olup olmadığı dikkate alınmaksızın işlem yapılır. Eğer sadece yetki itirazı bulunuyorsa bu durumda mahkemenin yetki itirazını kabul ederek ilgili icra müdürlüğüne göndermesi ve icra hukuk mahkemesi aracılığı ile yetki itirazını kaldırması gerekir.

Kambiyo Takibi için Yetki İtirazı Süreci

İcra ve iflas kanuna göre borca itiraz niteliği taşıyan kambiyo takipleri için yapılan yetki itirazları ödeme emirlerinin borçluya tebliğ edilmesini takip eden beş gün içerisinde yapılmalıdır. İcra mahkemelerine dilekçe verilerek gerçekleştirilen bu işlemlerin ardından ilgili icra daire işlem yapar. Bu icra dairesi davaya söz konusu olan mal ya da hakkın bulunduğu yerdeki icra daire olmaktadır. (İcraya İtiraz Nasıl Yapılır?) Makalemizde İcraya İtiraz Nasıl Yapılır? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 661 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara