İhalenin Feshi Satış İlanı

İhalenin Feshi Satış İlanı
İhalenin Feshi Satış İlanı | Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek...
İhalenin Feshi Satış İlanı Nedir? İhalelerin feshi için satış ilanı ihale ile yapılan satışlarda meydana gelen usulsüzlükler sebebiyle açılan davalar sonucunda ortaya çıkar. İhalenin feshi davaları, İcra ve İflas Kanunu’nun 134. Maddesine göre düzenlenmektedir. İhalenin feshi satış ilanı da buna göre düzenlenmektedir. İhalenin feshi davaları, cebri ila aracılığı ile satışı yapılmış olan malların ihalesi kapsamında usulsüzlük olduğu durumlarında açılmaktadır. İhalelerin feshi icra mahkemesine yapılan şikayetler sonucunda açılmaktadır. Bu noktada pazarlık ile yapılmış satışların iptali için yetkili olan mahkeme ise genel mahkemeler olmaktadır. Yetkili mahkemeler, şikayete konu olmuş ihaleyi gerçekleştiren icra dairelerinin bulunduğu icra mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Bu noktada ortaklığın giderilmesi için ise Sulh Mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

İhalenin Feshi Davası Ne Kadar Sürer?

İhalenin feshi dava dilekçesi hazırlandıktan sonra dilekçe yetkili mahkemeye verilmektedir. İhalenin feshinin talep edilmesi süresi ise, ihalenin gerçekleştiği tarihten itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir. Bu günde, ihalenin yapıldığı gün hesaba katılmamaktadır. Ancak çeşitli durumlarda şikayet süresi usulsüzlüğü öğrenme tarihinden itibaren başlamaktadır. Bu gibi durumlar ise:
 • Kişiye satış ilanı tebliğ edilmesi gereken durumlarda, ilanın usulüne uygun olmadan tebliğ edilmemiş olması,
 • Satılmış olan taşınmazlardaki esaslı olan niteliklerde hataların sonradan öğrenilmesi durumlarında,
 • İhalede fesat sebebine dayanılması durumlarında şikayet süresi usulsüzlüğü öğrenme tarihinden başlamaktadır.

İhalenin Feshi Davası Ne Zaman Kesinleşir?

İhalenin feshi yargıtay kararları yasalara göre düzenlenmiştir. Taşınmazların ihalenin feshini talep edebilecek olan kişiler ise:
 • Borçlu olan kişi,
 • Alacaklı olan kişi,
 • Tapu sicilinde bulunan ilgililer,
 • Pey sürmek amacıyla ihaleye katılan kişiler olarak belirlenmiştir.
Şayet mahkeme ihalenin feshine karar vermiş ise bu noktada alıcı ile ihale ile iktisap edilmiş olunan mülkiyet hakları sonlanır. Bu gibi durumlarda ise alıcının ödemiş olduğu ihale bedelleri de alıcıya ödenmektedir. Bunun yanı sıra ihalenin feshi kararlarının kesinleşmesinin ardından, ihaleye konu olmuş mal talepler üzerine icra dairesi aracılığı ile yeniden satışa sunulur. Şayet mahkeme bu talebi reddederse, talepte bulunan kişinin ihale bedelinin yüzde 10’u oranında adli para cezası almasına hükmedilir. İcra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı o taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olur. İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılır.

İhalenin Feshi Davası ve İhalenin Feshi Satış İlanı

Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dâhil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikâyet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir. İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir.
 • Talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkûm eder. Ancak işin esasına girilmemesi nedeniyle talebin reddi halinde para cezasına hükmolunamaz.
 • Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ikinci fıkrada yer alan oran yüzde yirmi olarak uygulanır.
 • İhalenin feshine ilişkin şikayet görevsiz veya yetkisiz icra mahkemesi veya mahkemeye yapılırsa, icra mahkemesi veya mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir. Bu kararlar kesindir.
 • Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili olarak, ihalenin feshine yönelik şikâyet sonucunda verilecek karar kesinleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır. İhalenin feshine ilişkin şikayetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir.
 • İhale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez.
 • Satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahara vakıf olunmuşsa şikâyet müddeti ıttıla tarihinden başlar.
 • Şu kadar ki, bu müddet ihaleden itibaren bir seneyi geçemez.
 • İhalenin feshi davası talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur.
 • Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat, şikâyet için muayyen müddetin geçmesinden veya şikâyet edilmişse şikâyeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra yapılır. İhalenin Feshi Satış İlanı bilgi amaçlı yazılmıştır.

Bu haber toplam 242 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara