İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır?

İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır?
İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır? İhtiyati haciz,para alacaklarına ilişkin mevcut veya müstakbel takibinin sonucunun güvence altına alınması için mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına el konulmasını sağlayan geçici bir hukuki korumadır. İhtiyati Haciz Kararı Nedir İhtiyati haciz,genel olarak takip hukuku içerisinde para alacaklarına ilişkin bir geçici hukuki...
İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır? İhtiyati haciz kararı alacaklının borçludan borcunu zamanında ödemesi için uygulanan bir yöntemdir. İhtiyati haciz kararı mahkeme yoluyla olmakta ve borçlunun mallarına geçici süreyle el konularak borçlunun borcunu ödemesi amaçlanmaktadır. İhtiyati haciz kararı alınması borçlunun borcunu ödememe ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda gerçekleşmektedir. İhtiyati haciz kararı nasıl alınır konusunda alacaklının yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartların gerçekleşmemesi halinde ya ihtiyati tedbir kararına karar verilmemekte ya da ihtiyati tedbir kararının hukuki sonuçları ortadan kalkmaktadır.

İhtiyati Haciz Kararı Alınabilmesi Şartları Nelerdir?

İhtiyati haciz kararının alınması borcun vadesinin gelmesi ve gelmemesine göre farklılık arz etmektedir. Vadesi gelmemiş borçtan dolayı tedbiren haciz kararının alınabilmesi için;
  • Borçlunun ikamet adresinin bulunmuyor olması,
  • Borçlunun borcundan kurtulmak için mallarını gizleme, kaçırma veya kaçma hazırlığı içinde bulunması
Şartlarının bir arada bulunması gerekmektedir. İhtiyati haciz şartları vadesi dolmuş ödenmemiş borçlar içinse borçlunun mal kaçırması ve bu sebeple borçtan kurtulmaya yönelik olarak gerçekleşmektedir. Alacaklı ihtiyati haciz kararı aldırabilmek için mahkemeye borca konu alacağı ve tedbiri haciz sebeplerinin varlığını ortaya koymak zorundadır. Aksi halde mahkeme ihtiyati haciz talebine olumlu yanıt vermeyebilir.

İhtiyati Haciz Kararı Nasıl İcra Edilir?

İhtiyati haciz kararının alınması iki şekilde olur:
  1. Takipten önce ihtiyati tedbir kararının alınması; alacaklı icra müdürlüğüne başvurmadan tedbiri haciz kararı alınması için mahkemeye başvuru yapabilir. Bu durumda mahkeme alacağı ve ihtiyati haciz kararı alınma nedenlerini yeterli görürse ihtiyati haciz kararı verir. Haciz kararı verildikten sonra 7 gün içinde icra müdürlüğüne başvurarak icra takibini başlatmak alacaklının sorumluluğundadır. Alacaklı 7 gün içinde icra takibi başlatmazsa tedbir kararı kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.
  2. Takip sırasında ihtiyati tedbir kararının alınması; icra müdürlüğüne başvurarak takip talebi başlatan alacaklı bu takip kesinleşmeden önce de ihtiyati tedbir kararı alabilir. İhtiyati tedbir kararı icra takibi kesinleşmeden önce her zaman mahkemeden talep edilebilmektedir. Alacaklı borçlunun mal kaçırma ihtimaline karşı belli teminatlar göstererek borçlunun malları üzerinde tedbir kararı koydurabilir. Buradaki amaç borçlunun borcunu ödemesi ve icradan mal kaçırmasının engellenmesidir.

İhtiyati Haciz Teminat Oranı Ne Kadardır?

İhtiyati haciz kararının alınması sırasında alacaklının da birtakım sorumlulukları bulunmaktadır. Borçlunun mallarının tedbir uygulanarak haczedilmesi bazı durumlarda borçlunun zararına gerçekleşmiş olabilir. Bu sebeple alacaklı mahkemeye zarar doğma ihtimaline karşılık teminat yatırmak zorundadır. İhtiyati haciz teminat oranı 2019 yılında mahkemeler tarafından %15 olarak uygulanmaktadır. Ancak mahkeme alacağın %60’ına kadar da teminat ödenmesine karar verebilir. İhtiyati Haciz Kararı Verilmesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme  İhtiyati haciz isteminde borcu zamanında ödenmeyen veya borcun zamanında ödenmesinde tehlike bulunan alacaklı hak sahibidir. İhtiyati haciz kararlarının verilmesinde yetkili mahkeme sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesi ya da davalının ikamet adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerdir. İhtiyati haciz kararının alınmasında genel görevli mahkemeler ise sulh hukuk mahkemeleridir.

İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır?

İhtiyati haciz,para alacaklarına ilişkin mevcut veya müstakbel takibinin sonucunun  güvence altına alınması için mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına el konulmasını sağlayan geçici bir hukuki korumadır.

İhtiyati Haciz Kararı Nedir?

İhtiyati haciz,genel olarak takip hukuku içerisinde para alacaklarına ilişkin bir geçici hukuki koruma olarak,örneğin iflas ve tasarrufun iptali davaları çerçevesinde de uygulama alanı bulmasına rağmen,ağırlıklı olarak icra hukuku içerisinde ve ona bağlı olarak uygulama alanı bulduğundan bu bölüm altında incelenmiştir. İhtiyati haciz de bir geçici hukuki koruma olmakla birlikte ihtiyati tedbir değildir.İhtiyati hacizle ihtiyati tedbirin konusu,şartları ve sonuçları,icrası birbirinden tamamen farklıdır.Sadece her ikisi de geçici hukuki koruma ana başlığı altında değerlendirilebilir. Hukuki koruma,genel olarak nihai hukuki koruma ve geçici hukuki koruma şeklinde iki ana başlığa ayrılabilir. Dava,bir nihai hukuki koruma kararı sağlar ve dava sonunda kesim hüküm verilir.Oysa geçici hukuki korumalar,kural olarak nihai hukuki korumanın gerekmediği veya nihai hukuki koruma yoluna başvurmanın istenen sonucu sağlamadığı,gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda,en azından nihai hukuki koruma sağlayıncaya kadar bir geçici koruma sağlamaktır. Geçici hukuki korumanın temeli iki türü,kaynağı ve sebebi ne olursa olsun para alacakları için kural olarak ihtiyati haciz ve para alacağı dışında özellikle doğrudan uyuşmazlık konusuna yönelik olan ihtiyati tedbirdir. Bunun dışında,örneğin delillere yönelik geçici hukuki koruma olarak delil tespiti ve kanunlarda özel olarak yer verilen geçici düzenlemeler de bulunmaktadır.Nitekim,Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 406.maddesinde bu husus açıkça belirtilmiştir. (İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır?)

İhtiyati Haciz Kararı İçin Dava Nasıl Açılır?

Hacizden farklı olarak ihtiyati haciz talebi icra dairesinden değil, borçlunun kaçması ihtimalinin bulunduğu durumlarda mahkemeden istenebilir. Bu durumda borçluya tebligat yapılmaz. Her alacağa ihtiyati haciz yapılmaz. Belgeye veya ilama dayanan alacaklarda mahkeme ihtiyati haciz kararı verir. Borçlunun mallarına gelebilecek zararların tazmini için alacaklı %15 teminatı mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. İhtiyati haciz süresi içinde icrai (esas) hacize dönüştürülmezse düşer. (İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır?)

İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır - Nasıl Yapılır?

Mahkemeden alınan ihtyati haciz kararına istinaden icra müdürlüğüne müracaat edilerek karar işlem konur. İşlemle birlikte borçlu veya borçlular hakkında vergi numarası veya TC. numarası ile mal varlıkları sorgulanır. Borçlu üzerinde mal varlıkları varsa bunlara haciz işlemi uygulanır. Daha sonrada belirlenen adreslere haciz yapılır. İhtiyati haciz işleminde diğer  yapılan  haciz işleminden farklı olarak borçluya, borcunu ödemesi için süre verilmemektedir.. Borcun tahsili kararın alındığında haciz işlemlerine hemen başlanabilir. (İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır?)

İhtiyati Haciz Kararı Ortadan Nasıl Ne Zaman Kalkar?

Haciz konusu olan mallar için satış talebi gelmediği takdirde haciz düşmüş sayılıyor. Haczedilen menkul malın satışı 1 yıl içince talep edilmezise, Haczedilen gayrimenkul malın ise satışı 2 yıl içinde talep edilmiyorsa haciz işlemi kanuna göre kendiliğinden düşer. İcra İflas Kanunun 261. maddesince 10 gün içerisinde yargı çevresindeki icra dairesinden infazının istenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. (İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır?) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır? | Sıkça Sorulan Sorular

İHTİYATİ HACZE İTİRAZ - İTİRAZ SEBEPLERİNDEN OLMADIĞINDAN İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI USUL VE YASAYA UYGUN OLUP BORÇLU VEKİLİNİN İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE KARAR VERİLMESİ İHTİYATİ HACZE İTİRAZ - İTİRAZ SEBEPLERİNDEN OLMADIĞINDAN İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI USUL VE YASAYA UYGUN OLUP BORÇLU VEKİLİNİN İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE KARAR VERİLMESİ - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ. İhtiyati hacze itiraz eden şirketin çekin keşidecisi olduğu, çekin vadesinin dolduğu ve süresinde bankaya ibraz edildiği, çek iptali davasında verilen tedbir kararının ihtiyati haciz verilmesine engel olmayacağı, yine hasımsız olarak açılan çek iptal davasına bakan mahkemece tevdi mahalli belirlenerek çek bedelinin depo edilmesinin, alacaklının dosyanın tarafı olmaması ve yatırılan para üzerinde tasarruf hakkının bulunmaması nedeniyle ihtiyati haciz kararı verilmesine engel olmayacağı (Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin ilamı). Borçlu vekilince ileri sürülen diğer itiraz sebepleri de İİK'nın 265.maddesinde sayılan itiraz sebeplerinden olmadığından ilk derece mahkemesi kararı usul ve yasaya uygun olup, borçlu vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur. İhtiyati hacze itiraz eden borçlu ... vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b/1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir. İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZIN REDDİ KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ - İPOTEK VE HİSSE REHİN TOPLAMLARININ BORCUN TÜMÜNÜ KAPSAMADIĞI. İhtiyati hacze itiraz eden vekilinin itiraz dilekçesinde özetle; Alacaklı bankanın alacağının rehin ile temin edildiğini, toplam ipotek bedelinin 645.758.815,00-TL olduğunu, alacağın henüz muaccel hale gelmediğini, bu yüzden ihtiyati haciz talep edilemeyeceğini. Bu sebepten dolayı İKK 257.madde uyarınca ihtiyati haciz kararı verilemeyeceğini, müvekkili şirketin kullandığı kredilerin muaccel hale gelmediğini ve kat ihtarına itiraz ettiklerini beyanla, mahkemece verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir. İhtiyati haciz talep eden vekilinin itiraza karşı verdiği cevap dilekçesinde özetle; Mahkemece verilen ihtiyati haciz kararına itirazın usul ve esas yönünden yerinde olmadığını, usul yönünden itirazın İİK 265.maddesi kapsamı dışında olduğunu, esas yönünden ise kredi borçlarının muaccel hale geldiğini. Aksini ileri sürmenin TMK 2. maddesi gereği dürüstlük kuralına aykırı olduğunu, genel kredi sözleşmesinin "Muacceliyet" başlıklı 4.1 ve 4.2.3 maddelerinde belirtildiğini, rehin ve ipoteklerin kredi borcunu karşılamaya yeterli olmadığını beyanla, ihtiyati hacze itirazın reddi yönünde karar verilmesini talep etmiştir. TAZMİNAT DAVASI - ADLİ YARDIM TALEBİ KABUL EDİLDİĞİNDEN TEMİNATSIZ OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ KANAATİYLE DAVACI VEKİLİNİN İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN KISMEN KABULÜ İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN İSE DAVALIYA AİT MALLARIN UYUŞMAZLIK KONUSU OLMAMASI NEDENİYLE REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ. ÖZET: Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2014/2330 Esas, 2014/8300 Karar sayılı kararında "Bu durumda, açıklanan nedenlerle ve hakkaniyet ilkesi gereği davalılar hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesi gerekirken talebin bu davalılar açısından da reddedilmiş olması doğru görülmemiş" şeklinde belirttiği. Davacı vekilinin ihtiyati haciz talebinin takdiren 100.000,00 TL maddi tazminat ve 40.000,00TL manevi tazminat üzerinden davalı hakkında ... Esas sayılı dosyasında 13 nolu ara karar uyarınca adli yardım talebi kabul edildiğinden teminatsız olarak kabul edilmesi gerektiği kanaatiyle davacı vekilinin ihtiyati haciz talebinin kısmen kabulüne, ihtiyati tedbir talebinin ise davalıya ait malların uyuşmazlık konusu olmaması nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir. İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ - SÜRESİ İÇİNDE TEMİNAT YATIRILDIĞI TAKDİRDE ALEYHİNE İHTİYATİ HACİZ İSTENENİN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARI İLE 3.KİŞİLERDEKİ HAK VE ALACAKLARI ÜZERİNE İHTİYATİ HACİZ UYGULANMASI. İHTİYATİ HACİZDEN DOĞAN DAVA - İHTİYATİ HACZE İLİŞKİN KOŞULLARIN OLUŞTUĞU - MAHKEMECE VERİLEN İHTİYATİ HACİZ KARARINA YAPILAN İTİRAZIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KARARIN USUL VE YASAYA UYGUN OLMADIĞINDAN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ Talep eden vekili, Müvekkili olan şirket ile borçlu arasında K.Maraş 1. Noterliği'nin 8683 yevmiye ve 15/04/2016 tarihli "Alacağın Devri" sözleşmesi imzalandığını, sözleşmenin konusunun Adana 13. İcra Müdürlüğü'nün 2015/11647 sayılı dosyasındaki alacağının ..........değerindeki kısmının davalıya ........ bedel karşılığında devrinin olduğunu, davalının bedel ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle temliknamenin iptali için K.Maraş 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/420 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığını, bu dosyada paranın ödenmemesine dair tedbir taleplerinin 4. Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edildiğini, ancak teminatın temin edilememesi sebebiyle tedbir kararının işleme konulamadığını, İcra Müdürlüğünden çektiğini gördüklerini, para makbuzunun ekte olduğunu, borçlunun mahkeme kararı ile iptal edilen temlik gereğince müvekkiline ait olan ......TL'yi çektiğini, Ali Adam'ın mahkeme kararı ile iptal edilen temlikname sebebiyle müvekkiline ait olan parayı tahsil ettiğini, alacaklarının dayanağının mahkeme kararına dayanmakta olup, borçlu hakkında ihtiyati haciz taleplerinin müvekkili lehine teminatsız olarak kabulüne karar verilmesini arz ve talep etmiştir. Mahkemece 23/10/2017 tarihli karar ile özetle, ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmiştir. ÖZET: İİK'nun 257-258.maddelerinde yazılı ihtiyati haciz koşullarının mevcut bulunduğu kanaatiyle, ihtiyati haciz isteminin kabulü ile, bugünden itibaren 1 hafta içinde takdiren % 50 oranında, 29.000TL nakdi teminat ya da aynı miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu ibrazı koşuluyla, ihtiyati haciz isteminin kabulüne, süresi içinde teminat yatırıldığı takdirde aleyhine ihtiyati haciz istenen ...'nin İİK'nun 257-258 maddeleri gereğince taşınır ve taşınmaz malları ile 3.kişilerdeki hak ve alacakları üzerine 58.000 TL'yi aşmayacak biçimde ihtiyati haciz uygulanmasına, Davacının istinaf talebi kabul edildiğinden peşin alınan 31,40 harcın talebi halinde kendisine iadesine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 525 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara