İstihkak Davası Temyiz

İstihkak Davası Temyiz
İstihkak Davası Temyiz | İstihkak Davaları Nedir? Mal sahibi olan kişinin hali hazırda sahip olduğu malların haksız bir şekilde elinden çıkarılmasının ardından malı alan kişiye karşı istihkak davalarının açılması söz konusu olabiliyor. Bununla birlikte mallar üzerindeki haksız el atmalara karşı el atmanın önlenmesi ya da müdahalenin men’i davası açma hakkının...
İstihkak Davası Temyiz süresi ve sınırı nedir? İstihkak davasında temyiz süreci davanın reddedilmesinin ardından başlatılabilir. Bunun yanı sıra mahkemeden çıkan kararın beğenilmediği durumlarda da temyize gidebilir. Şayet dava kararı Sulh Hukuk Mahkemeleri’nden çıkmış ise 8 gün içerisinde temyiz işlemi yapılmalıdır. Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından verilen kararlarda ise istihkak davası temyiz süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. Bu süreler mahkemeden karar çıkmasının hemen ardından başlatılır.

İcra İflas Hukuku Kapsamında İstihkak Davası

Çekişmeli bir malın olduğu durumlarda bu mal üzerindeki çekişmenin ortadan kaldırılabilmesi için istihkak davası açılması gereklidir. Çekişmeye konu olan mala göre farklı mahkemelerde bu davalar açılabilir. İcra İflas Hukuk’unda ise istihkak davası haczedilen bir mal üzerinde farklı bir kişinin kendi lehine hak iddiasında bulunmasının ardından bunun tespit edilmesi için başvurduğu davalardır. İstihkak davası yetkili mahkeme genellikle Asliye Hukuk ya da Sulh Mahkemeleri olsa da İcra İflas Hukuku kapsamındaki bu davalar için İcra Mahkemesi’ne başvurulmalıdır.

İstihkak Davası Açılması İçin Ne Yapılmalıdır?

Borçlu olan kişiye bu borcunu ödemediğinde haciz gelir. Haciz işlemi sırasında da borçlunun mallarının yanı sıra farklı kişilerin malları da haczedilebilir. Bu tür mallarda çekişmeli mallar olarak nitelendirilir. Bu çekişmenin de ortadan kaldırılması için istihkak davası açılmalıdır. Davanın açılabilmesi için 7 günlük bir zaman mevcuttur. İcra kararının ardından 7 gün içerisinde başvuruda bulunulmazsa istihkaka davası zamanaşımı söz konusu olacaktır.

İstihkak Davasında Davalı ve Davacı Kimlerdir?

Bu davada davacı taraf haczedilen bir malın kendisine ait olduğu iddiası ile dava sürecini başlatan kişidir. Fakat istihkak davasının kime karşı açılması gerektiği konusu kafa karışıklığına neden olabilir. İstihkak davalarında davalı kişi alacaklıdır. Fakat borçlu haczedilen malın başkasına ait olduğunu söylemezse bu durumda borçluya da dava açılabilir.

İstihkak Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İstihkak davası ne kadar sürer sorusunun cevabı bazı faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Fakat bu davalar basit yargılama usulüne göre sonuçlandırılır. Bundan dolayı da dava süreci fazla uzun sürmeden mahkeme çekişmeye konu olan mal ile ilgili kararını taraflara iletilir.

İstihkak Davaları Nedir?

Mal sahibi olan kişinin hali hazırda sahip olduğu malların haksız bir şekilde elinden çıkarılmasının ardından malı alan kişiye karşı istihkak davalarının açılması söz konusu olabiliyor. Bununla birlikte mallar üzerindeki haksız el atmalara karşı el atmanın önlenmesi ya da müdahalenin men’i davası açma hakkının ortaya çıkması da söz konusu olabilmektedir. İstihkak Davası Temyiz İstihkak davalarında taraflar zilyet olmayan mal sahipleri ve malik sıfatına sahip olmayan zilyetler olmaktadır. Malik tarafından açılabilecek olan davalar sadece bununla sınırlı kalmamaktadır. Malikler mallara ilişkin tazminat davalarını, tapu kayıtları üzerinde iptal ve tescil ile düzeltme davalarını açabilirler. Bununla birlikte izale-i şüyu davalarının açılması da söz konusu olmaktadır. Tüm bu sayılan dava türleri aslında istihkak davalarının bir alt kolu olarak görülebilmektedir. Bu şekilde değerlendirilmesindeki en temel sebep zilyet olmayan malikin malının malik olmayan zilyete geçmiş olmasıdır. Hatta bu gerekçeyle tapu iptal ve tescil davalarında, müdahalenin men’i davalarında kişiler istihkakta bulunma haklarını kullanabilmektedirler. İstihkak davalarının pek çok kez açılması söz konusu olabileceği gibi aynı zamanda kişilerin bu türden davalara birden fazla kez maruz kalması da söz konusu olabilmektedir.

İstihkak Davaları Nedir Nasıl Açılır?

İstihkak davaları başlı başına pek çok durumun bir arada değerlendirilebileceği davalardandır. Bu nedenle çok geniş bir uygulama alanına sahip olmaktadır. Uygulama alanındaki bu geniş boşluktan dolayı istihkak davaları ile ilgili hususlar sadece Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiş olan esaslar çerçevesinde değil aynı zamanda istihkak davalarına özel olarak belirlenmiş kanunlar dahilinde de yürütülmektedir. Özel kanunlarla düzenleme altına alınmış olan istihkak davalarında bu kurallara bağlı şekilde davalar sürdürülmektedir. Bir örnekle açıklamak gerekirse Kamulaştırma Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca tapusu bulunmayan taşınmazlarda kamulaştırma bedelini alan kişilere karşı genel hükümler doğrultusunda istihkak davalarının açılabileceği kesin bir şekilde ortaya konmuştur. Bununla birlikte gerçekte hak sahibi olan kişinin haksız yere kamulaştırma bedeli alan kişiden hakkını da talep etmesi mümkün kılınmıştır. Bunu gerçekleştirmek için kişinin istihkak davasını açması gerekmektedir. İcra İflas Kanunu’nda belirtilmiş olan borçlunun elinde olan üçüncü şahıslara ait menkullerde haciz durumu söz konusu olduğunda mal sahibi tarafından üçüncü şahsa karşı istihkak davalarının açılması hakkı kişilere tanınmıştır. Bu noktada aynı zamanda üçüncü şahıs olarak duruma dahil olan kişilerin söz konusu malın kendisine ait olduğunu ispatlama yoluyla istihkak davası açıp hacizden kurtulma hakkını değerlendirmesi de mümkün olabilmektedir. İstihkak Davası Temyiz

İstihkak Davalarında Temyize Nasıl Gidilir? 

İstihkak davalarında kişiler temyiz yoluna başvurabilirler. Fakat temyiz haklarını kullanabilecekleri zamanaşımı sürelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Temyiz süresi istihkak davaları için sulh hukuk mahkemesi tarafından verilen kararlarda 8 gün, asliye hukuk mahkemesi tarafından verilen kararlarda ise 15 gün olarak sınırlandırılmıştır. Söz konusu sürelerin başlangıç tarihi olarak ise sulh ve asliye hukuk mahkemelerinden kararın çıkmış olması fark etmeksizin kararın tebliğ edildiği belirtilen tarihten sonraki günler sayılmaya başlanır.

İstihkak Davası Temyiz Nasıl Olur?

Temyiz talebinde bulunmak isteyen kişilerin dilekçe ile başvurularını yapması gerekmektedir. Başka bir mahkemeye söz konusu evrakın gönderilmesi durumu ortaya çıkarsa bu halde Hukuk Muhakemeleri Kanunu kurallarına göre ilgili mahkemeye evrakın teslimi yapılır. Temyiz harcı karardaki değerin %0 54’ü oranındaki harcın dörtte biri kadardır. Bununla birlikte temyiz başvuru yapacak olan kişilerin tebligat masrafı ile dosyanın gidiş dönüş ücretlerini de karşılaması gerekmektedir. Temyiz kararının tebliği için oluşan masraf da bu hesaba dahil edilir. Murafaa isteminin bulunduğu hallerde murafaa gününün tebliği için tarafların sayısına bağlı olarak bir de tebligat posta masrafının ödenmesine karar verilir. İcra Mahkemeleri'nce verilecek kararların temyiz edilebilmesi için İcra Mahkemesi Kesinlik (Temyiz) Sınırı, 2013 yılı için  5.240,00 TL , 2014 yılı için  5.440,00 TL, 2015 yılı için 5.980,00 TL, 2016 yılı için ise 6.310,00 TL dir.  İstihkak Davası Temyiz

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara