Muacceliyet Sözleşmesi Nedir Şartları

Muacceliyet Sözleşmesi Nedir Şartları
Muacceliyet Sözleşmesi - İhtiyati Haciz - Vadesi Gelmemiş Borç | Alacağın varlığı ve muacceliyeti konusunda mahkemenin tam bir kanaat edinemediği, talebin yargılamayı gerektirdiği, İİK'nın 257/2. maddesinin koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle ihtiyati haciz isteminin oyçokluğu ile reddine karar verilmiş, muhalif üye ise muhalefet şerhinde, dosya kapsamında...
Muacceliyet Sözleşmesi Nedir Şartları, Muacceliyet Sözleşmesi - İhtiyati Haciz - Vadesi Gelmemiş Borç konuları nelerdir. Alacağın varlığı ve muacceliyeti konusunda mahkemenin tam bir kanaat edinemediği, talebin yargılamayı gerektirdiği,  İİK'nın 257/2. maddesinin koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle ihtiyati haciz isteminin oy çokluğu ile reddine karar verilmiş, muhalif üye ise muhalefet şerhinde, dosya kapsamında davacının edimlerini yerine getirdiğine ilişkin yaklaşık ispat kuralları uyarınca kanaat uyandırmaya yeter delilinin bulunduğu, davacının edimlerinin büyük bir kısmını yerine getirmiş olduğu, alının rapora ilişkin itiraz ve yeniden değerlendirme süreçlerininde henüz devam ettiği, Davalı tarafça 19/10/2017 tarihinde davacıyla yapılan cari hesap mutabakatında da açıkça 5.197.610,04 TL borçlu olduğunun kabul edilmiş olması ve taraflar arasındaki sözleşmenin 9.maddesinde düzenlenen ödeme şekli ve koşullarına ilişkin madde ile bu maddenin tadiline ilişkin taraflar arasında yapılan 25/11/2016 tarihli ek protokol hükümleri ile ödeme günü dikkate alındığında, davacının talep ettiği alacağının, ödeme gününün de bu sözleşme hükümleriyle kararlaştırıldığı ve ayrıca davacının davalıya daha önce göndermiş olduğu 23/05/2017 tarihli ihtarname de ödenmesini talep ettiği. Dosyada ki diğer tüm fatura, belgeler uyarınca davacının yaklaşık ispat kuralları uyarınca davalıdan takibe konu rehin ile temin edilmemiş, vadesi gelmiş para alacağının İİK 257.madde de öngörülen ihtiyati haciz şartlarının oluştuğuna kanaat getirilmiş olup, talebinin kabul edilmemesi halinde ilerde telafisi güç zararlarının doğacağına kanaat getirildiğinden, talep konusu alacağın takdiren %15'i oranında nakdi veya banka teminat mektubu karşılığında ihtiyati tedbir mahiyetinde ki ihtiyati haciz olarak değerlendirilen talebin kabulü gerektiğini belirtmiştir. | Muacceliyet Sözleşmesi - İhtiyati Haciz - Vadesi Gelmemiş Borç

Muaccel Olmayan Alacak - İhtiyati Haciz Kararının Reddi 

İİK'nın 258.maddesi hükmü uyarınca ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için rehinle temin edilmemiş muaccel bir alacağın bulunması gerekir. Somut olayda, ihtiyati haciz talep eden karşı davacı iş sahibinin davadaki asıl alacak talepleri, eser sözleşmesi kapsamında eksik işler bedeli, geç teslim nedeniyle cezai şart alacağı ve tazminat talebi olup; Dosya kapsamından bu alacak kalemleri yönünden haklılığına ilişkin yaklaşık ispat ilkesi uyarınca yeterli bilgi ve belgenin bulunmaması ve davacı yüklenicinin temerrüde düşürüldüğüne ve alacağın muacceliyetine ilişkin yeterli bilgi ve belgelerin bulunmadığı hususu birlikte değerlendirildiğinde mahkemece, talebin reddine dair verilen karar usul, yasa ve dosya kapsamına uygun olmakla davalı-karşı davacı vekilinin istinaf talebinin reddi gerekmiştir. | Muacceliyet Sözleşmesi - İhtiyati Haciz - Vadesi Gelmemiş Borç

Muacceliyet Şartlarının Oluşmadığı İhtiyati Haciz Kararının Reddi

Somut olayda; TTK.nun 1427/3 maddesi avans ödemesi yapılabilmesinin şekli koşullarını düzenlemekte olup, hasar tutarı konusunda taraflar arasında anlaşma olmadığı gibi ortada yargılama sırasında tarafların iddia ve savunmalarının değerlendirilmesi suretiyle mahkemece alınmış bir ön ekspertiz raporu da bulunmadığı, Her ne kadar 2.fıkrada muacceliyetin şartları belirtilmiş ise de ön ekspertiz raporu bulunmadığından alacağın muaccel hale geldiğinin kabul edilemeyeceği, İİK'nun 257/2. maddesindeki koşulların da somut olayda gerçekleşmediği, ilk derece mahkemesinin kararında bir isabetsizlik bulunmadığından davacı vekilinin istinaf taleplerinin reddine karar vermek gerekmektedir. | Muacceliyet Sözleşmesi - İhtiyati Haciz - Vadesi Gelmemiş Borç

Muacceliyet Sözleşmesi - Şartların Oluştuğu - İcra Takibine İtirazın Kaldırılması

Somut olayda, davalının davacıdan dava konusu faturalar içeriği hizmeti aldığı noktasında ihtilaf bulunmamaktadır. Uyuşmazlık alacağın muaccel olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Davacının taşıma sözleşmesi kapsamında taşıma edimini ifa ettiğine göre, bunun karşılığında davalının semeni ödeme edimi de muaccel olduğunun kabulü gerekir (TBK md 97) . Oysa ki, Türk Ticaret Kanunun 1530’uncu maddesinin 2 vd. fıkraları, mal ve hizmet  tedarikini içeren sözleşmelerde ödeme borçlusunun temerrüdünün şartları ve  temerrüdün sonucu olan temerrüt faizi bakımından borçlunun temerrüdüne  ilişkin genel hükümlerden farklı esaslar içermektedir. TTK.m.153.maddesi, mal ve hizmet sağlayıcısını koruyucu hükümler içermektedir. Madde alacağın muacceliyeti ile ilgili olmayıp hizmet alanın, temerrüt ihtarına lüzum olmaksızın temerrüde düşeceği durumu düzenlemektedir. Davacı kendi edimini ifa ettiğine ve taraflar arasında kararlaştırılmış bir vade bulunmadığına göre, davacının alacağı muaccel olup takip ve dava yoluyla istenmesi mümkündür. Hal böyle olunca, davalının muaccel olan dava konusu borcunu ödediğini iddia etmediğine göre, icra takibine vaki itirazında haksız olup, ilk derece mahkemesince davanın kabulünde isabetsizlik bulunmamaktadır. | Muacceliyet Sözleşmesi - İhtiyati Haciz - Vadesi Gelmemiş Borç

Muacceliyet Sözleşmesi - İhtiyati Haciz - Vadesi Gelmemiş Borç | Sıkça Sorulan Sorular

İHTİYATİ HACİZ TALEBİ - SENEDİN VADESİ GELMESE DE İİK MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLAR GERÇEKLEŞTİĞİNDEN İHTİYATİ HACİZ TALEP EDENİN İSTİNAF TALEBİNİN KABULÜ İLE İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ KALDIRILMASI Davacı, davalıdan … tarihli sözleşme ile … teslim tarihli daire için ....000,00 TL ödeme yapmış ve buna dair aynı bedel ve vadeli teminat senedi almıştır. Şirketin … tarihli basın haberlerinden .....terkettiği, daire alan ve çalışanların mağdur olduğu, yakalandığı haberleri yer almakta ve talep eden ...’ın bedelini ödediği daireyi edinememe riski bulunmaktadır. Senedin vadesi gelmese de; İİK maddesinde belirtilen şartlar gerçekleştiğinden ihtiyati haciz talep edenin istinaf talebinin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve %10 teminat karşılığında ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir. Davacının istinaf talebinin kabulüne karar verilmiştir. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DAVACININ SÖZLEŞMEDE YER ALAN MUACCELİYETE DAİR HÜKME GÖRE HESABI KAT ETMESİYLE KALAN TÜM KREDİ KARTI BORCUNUN MUACCEL HALE GELECEĞİ - İSTİNAF TALEBİNE KONU KREDİ KARTI YÖNÜNDEN HÜKÜM YERİNDE OLMADIĞI Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri birlikte değerlendirildiğinde; davalının, davacı banka ile aralarında mevcut bankacılık sözleşmesi gereğince istinaf incelemesine konu olan kararın dayandığı ….. numaralı kredi kartını kullandığı, kredi kartı borcunun ödenmemesi üzerine taraflar arasında yapılan borç tasfiye sözleşmesi gereğince de ilk üç taksitten sonraki taksitleri ödemediği ve davacının sözleşmede yer alan muacceliyete dair hükme göre hesabı kat etmesiyle kalan tüm kredi kartı borcunun muaccel hale geleceği, hesap kat ihtarının tebliğine dair dosyada bir belge bulunmamakla birlikte tebliğin yalnızca temerrütün başlangıcını belirlemede etkili olduğu, mahkemece istinaf incelemesine konu olan …… numaralı kredi kartına dair olarak verilen itirazın kısmen iptaline dair hükmün yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Yukarıda açıklanan nedenlerle, istinaf talebine konu olan ….. numaralı kredi kartı yönünden mahkemece verilen hüküm yerinde olmadığından, davalının istinaf talebinin kabulüne karar verilmiştir. DAVACININ DAVALIYI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE MÜRACAATINDAN EVVEL TEMERRÜDE DÜŞÜREN İHTARI OLMADIĞI - HÜKMEDİLEN MİKTARA HAKEM HEYETİNE MÜRACAAT TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLMESİ GEREĞİ Dava açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 117. maddesi hükmü uyarınca muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Dava konusu olayda, davacının, davalıyı, Tüketici Hakem Heyetine müracaatından evvel temerrüde düşüren ihtarı olmadığı halde, mahkemece ödeme tarihinden itibaren faize hükmedilmiştir. Bu durumda, mahkemece, hükmedilen miktara, hakem heyetine müracaat tarihinden itibaren faiz işletilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiştir. DAVALI KİRACININ TACİR OLUP OLMADIĞI - SÖZLEŞMEDEKİ MUACCELİYET KOŞULUNUN GEÇERLİ OLUP OLMAYACAĞININ BELİRLENMESİNDEN SONRA SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ Mahkemece, ilgili mevzuat hükümleri gözönünde bulundurularak davalı kiracının tacir olup olmadığı hususu araştırılıp, sözleşmedeki muacceliyet koşulunun geçerli olup olmayacağı belirlendikten sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yeterli tacir araştırması yapılmadan davalının tacir olmadığının kabulü ile eksik incelemeye dayalı olarak davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru değildir. KONUT KREDİSİ NEDENİYLE YAPILAN KESİNTİLER - TALEPLE BAĞLILIK KURALI - HÜKMEDİLEN TÜM ALACAK YÖNÜNDEN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali istemine ilişkindir. Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. İhtarın söz konu olmadığı hallerde, tüketici hakem heyetine başvurulması halinde başvuru tarihi, dava açılması halinde ise dava tarihinde borçlunun temmerrüde düşürülmüş olacağının kabulü gerekir. Bu kapsamda, faiz talebine konu … TL lik alacak miktarına, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaat tarihi itibariyle faiz işletilmesi, bakiye alacak miktarına ise taleple bağlılık kuralı gereği faiz işletilmeksizin hüküm kurulması gerekirken; aksine düşüncelerle, hükmedilen tüm alacak yönünden dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi usul ve yasaya aykırı olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekir.

Bu haber toplam 724 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara