Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz
Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz | Poliçe elinden iradesi dışında çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim yerinde bulunan asliye ticaret mahkemesinden, muhatap kişinin poliçeyi ödemesinden menedilmesini isteyebilir. Mahkeme ödemeden menetme kararında, muhataba vade gelmesiyle poliçe bedelini tevdi etmeye izin tanır ve tevdi yerini de gösterir. Ayrıca çek ödemesinde...
Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz Kararı Alınır Mı? Poliçe elinden iradesi dışında çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim yerinde bulunan asliye ticaret mahkemesinden, muhatap kişinin poliçeyi ödemesinden menedilmesini isteyebilir. Mahkeme ödemeden menetme kararında, muhataba vade gelmesiyle poliçe bedelini tevdi etmeye izin tanır ve tevdi yerini de gösterir. Ayrıca çek ödemesinde, ödemenin mahkeme kararı dışında bir yol ile durdurulabilmesi ancak özel ihbar ile mümkün olur. Bahsedilen yol TTK 711. madde 3 numaralı bendinde düzenlenmiştir. İlgili hüküm, keşideciye hukuksal koruma sağlayan kapsamdadır. Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz

Çeke Ödeme Yasağı Konulması Nedir?

Keşidecinin yargıya başvurmadan, çek sözleşmesini imzaladığı bankayla arasındaki hukuktan mağdur olmaması için geçici bir koruma niteliğindedir. Ödemeden men etme yetkisi tanınan kişi sadece keşidecidir. Ödemeden men edilen muhatap olması, zarar gören hamillerin yasal haklarını kullanmalarına engel teşkil etmez. Ödemeden men talebine ilişkin irade geçerliliği, hiçbir şekil koşuluna bağlı olmamaktadır. Ödemeden men talimatı verilmesi ancak çekin ibraz süresi içinde olmaktadır. Eğer banka ödeme yasağına rağmen çeki ödemişse, sorumluluğu keşideciye olmaktadır. Çek hamili, ödeme durdurulması yetkisinin kötüye kullanıldığı durumlarda şikâyet hakkına ve zarar talep hakkına sahiptir. Cumhuriyet Savcılığı'na karşılıksız çek keşidesinden şikâyette bulunulabilir ve hukuksal anlamda zararlarının talebini isteyebilir.  Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyatı Haciz

Yargıtay kararınca verilen kararlarda:
 • Şirkete ihtiyati hacze konu olan çekin verildiğini,
 • Dava dışı şirketin anlaşma doğrultusunda üzerine düşenleri yapmadığı gibi devraldığı çeklerin iadesini de sağlamadığını,
 • İhtiyati hacze konu olan çekin dava dışı şirketçe ihtiyati haciz talep eden bankaya devredildiğini,
 • Çek hamili olan banka talebince mahkemece müvekkili aleyhine ihtiyati haciz kararı verildiğini,
 • Hamil bankanın devralmış olduğu çekin alt ilişkisini araştırmak durumunda olduğunu,
 • Çekin hamil bankaya temlik cirosu ile devredilmediğini,
 • Müvekkilince çek için ödeme yasağı konup borçlu bulunulmadığının tespit edilmesi için menfi tespit davası açıldığını belirterek ihtiyati haczin kaldırılmasını istemişse de;

İlgili talep mahkemece İİK 265. maddesinde;

 • İhtiyati hacze itiraz nedenlerinin tahdidi sayıldığı,
 • Çek hakkında ödeme yasağı konulmasının ve açılan menfi tespit davasının ihtiyati hacze engel oluşturmadığı,
 • İtirazda bulunan borçlu şirket tarafınca keşide edilmiş olan çekte yer alan ciroda rehin cirosu tarzında bir kayıt olmadığı,
 • Cironun temlik cirosu kapsamında olduğu,
 • Yetkili ve meşru hamil olan ve alacaklı bulunan bankanın çeke istinaden tüm hakları kullanabileceği yönünde karar verilmiştir.
Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz | Sıkça Sorulan Sorular

ÇEK İCRA TAKİBİ - ÇEK İHTİYATİ HACİZ KARARI - YETKİLİ İCRA DAİRESİ Kambiyo senetlerinden doğan alacaklar aranacak borç niteliğindedir. Çekin borçlusu, ibrazdan önce alacaklının (hamilin) kim olduğunu bilemeyeceğinden, çek hamilinin alacağını araması, yani muhatap bankaya ibraz etmesi gerekir. Çek muhatap bankaya ibraz edilip karşılıksız çıktıktan sonra, borçlu, hamilin yani alacaklının kim olduğunu ve adresini bilecek duruma gelmiştir. Bu aşamadan sonra çeke bağlı borç, götürülecek borç niteliği kazanacaktır. Yani, muhatap bankaya ibraz edilen ancak karşılıksız kalan  çeke dayalı borç aranması tüketildikten sonra götürülecek borç niteliğine dönüşür. Bu halde HMK'nun 10.maddesi ve TBK'nun 89.maddesi hükmü uyarınca alacaklının ikamet yeri mahkemesi de ihtiyati haciz talebinde yetkili mahkeme haline gelir (Yargıtay 11. HDsinin 20/09/2016 tarih 2016/8892 E. 2016/7362 K. sayılı , 06/12/2016 tarih 2016/13698 E. 2016/9391 K. sayılı ilamları). Kaldı ki  ihtiyati haciz İİK.'nın 258/1.maddesi ve İİK.'nın 50.maddesi gereğince yetkili mahkemeden istenebilir. Çekin düzenleme yerinin İstanbul olmasına ve muhatap bankanın Etiler Şubesinden verildiğine göre, İstanbul Mahkemeleri haciz kararı vermeye  yetkilidir. İhtiyati hacze konu çek  muhatap bankaya ibraz edilmiş ve karşılığının bulunmadığına dair şerh düşülmüştür. Çeke bağlı borç götürülecek borca dönüştüğünden alacaklının ikametgah mahkemesi de ihtiyati haciz kararı vermeye yetkilidir. Bu sebeple ilk derece mahkemesince verilen red kararı isabetlidir.

Bu haber toplam 521 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara