Zayi Belgesi Verilmesi Davası

Zayi Belgesi Verilmesi Davası
Zayi Belgesi Verilmesi Davası | ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ. DAVACININ KESİN SÜREYİ KAÇIRMASININ HAKLI SEBEPLERİNİ GÖSTERMEDİĞİ GİBİ ESKİ HALİN İADESİNİ DE TALEP ETMEDİĞİ - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ. ÖZET: Somut olayda, hakkında zayi belgesi verilmesi istenilen ticari defterlerin hangileri ve hangi yıllara ait olduğu, hangi noterlerce tasdik edildiği...
Zayi Belgesi Verilmesi Davası Örnek Kararlar. ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ. DAVACININ KESİN SÜREYİ KAÇIRMASININ HAKLI SEBEPLERİNİ GÖSTERMEDİĞİ GİBİ ESKİ HALİN İADESİNİ DE TALEP ETMEDİĞİ - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ. ÖZET: Somut olayda, hakkında zayi belgesi verilmesi istenilen ticari defterlerin hangileri ve hangi yıllara ait olduğu, hangi noterlerce tasdik edildiği, kullanılmış faturalar hakkında zayi belgesi verilmesi istenilenler var ise bunlara ait açık bilgiler ile basımını yapan matbaaların isim ve adresinin bildirilmesi için verilen kesin sürede ara kararı gereği davacı tarafından yerine getirilmemiştir. Davacı, kesin süreyi kaçırmasının haklı sebeplerini göstermediği gibi, eski halin iadesini de talep etmemiştir. Bu sebeple davacı davasını ispatlayamamıştır. Bu doğrulta İlk derece mahkemesince verilen red kararı yerinde olup davacının istinaf başvurusunun esastan reddine dair aşağıdaki gibi hüküm verilmiştir. HMK.'nın 353/1.b.1.maddesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. | Zayi Belgesi Verilmesi Davası

Zayi Belgesi Verilmesi Davasında Yerel Mahkemenin Kararı

İlk Derece Mahkemesi; 08/03/2017 tarihli celsenin 2 nolu ara kararı ile davacıya iki haftalık kesin süre verildiği, kesin sürenin gereğinin yerine getirilmediği, zayi olduğu iddia edilen ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerini yapan noterlerin isimleri ile yevmiye numaralarının, kullanılmış faturaların tarih ve numarası ile basımını yapan matbaa isim ve adreslerinin bildirilmediği, davacının ara kararı gereğini yerine getirmeyi unuttuklarını beyan ettiği gerekçesiyle ispatlanamayan davanın reddine karar vermiştir. | Zayi Belgesi Verilmesi Davası

Zayi Belgesi Verilmesi Davasında Yerel Mahkeme Kararına İtiraz ve İstinaf

Dava, yangın sebebiyle zayi olduğu iddia edilen ticari defterler, faturalar ve diğer belgeler hakkında, TTK 82. maddesi gereğince zayi belgesi verilmesi talebine ilişkindir. 08/03/2017 tarihli duruşmanın 2 nolu ara kararı ile davacıya, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerini yapan noterlerin isimleri ile yevmiye numaralarını, hakkında zayi belgesi verilmesi istenilen faturaların tarih ve numarası ile faturaların basımını yapan matbaaların isim ve adreslerinin bildirmesi için iki haftalık kesin süre verilmiştir. Kesin süreye uyulmaması halinde dosyadaki mevcut duruma göre değerlendirilme yapılacağı ayrıca ihtar edilmiştir. Ara kararı gereği yerine getirilmediğinden davanın reddine karar vermiştir. | Zayi Belgesi Verilmesi Davası Davaların kısa sürede sonuçlandırılması ve adaletin bir ön önce tecellisi için taraflarca veya mahkemelerce yapılması gereken bir kısım adli işlemler sürelere bağlanmıştır. Bu sürelerin bir kısmı kanun tarafından belirlenirken bir kısmı ise işin özelliğine, tarafların durumlarına göre belirlenmesi hakime bırakılmıştır. Kanuni süreler belirtilen dışında kesindir. 6100 Sayılı HMK'nun 90.maddesinde belirtildiği gibi kanunun tayin ettiği süreler hakim tarafından azaltılıp çoğaltılamaz. HMK'nun 94. maddesine göre ise hakimin belirlediği süreler kural olarak kesin değildir. Hakimin tayin ettiği süre geçtikten sonra bir tarafın isteği üzerine yeni bir süre tanıma yoluna da gidilebilir. Bu taktirde verilen ikinci süre kesindir. Hakim tarafından belirlenen sürenin kesin olduğuna karar verilebilir. İster kanun, isterse hakim tarafından tayin edilmiş olsun kesin süre içerisinde yerine getirilmeyen bir işlemin bu süre geçtikten sonra yerine getirilmesine yasal imkan yoktur. Böylece kesin sürenin kaçırılması, o delile veya hakka dayanamamak gibi ağır sonuçları birlikte getirmekte, bazen davanın kaybedilmesine dahi neden olmaktadır. | Zayi Belgesi Verilmesi Davası

Zayi Belgesi Verilmesi Şartları Nelerdir?

Somut olayda, hakkında zayi belgesi verilmesi istenilen ticari defterlerin hangileri ve hangi yıllara ait olduğu, hangi noterlerce tasdik edildiği, kullanılmış faturalar hakkında zayi belgesi verilmesi istenilenler var ise bunlara ait açık bilgiler ile basımını yapan matbaaların isim ve adresinin bildirilmesi için verilen kesin sürede ara kararı gereği davacı tarafından yerine getirilmemiştir. Davacı, kesin süreyi kaçırmasının haklı sebeplerini göstermediği gibi, eski halin iadesini de talep etmemiştir. Bu sebeple davacı davasını ispatlayamamıştır. Bu doğrultuda ilk derece mahkemesince verilen red kararı yerinde olup davacının istinaf başvurusunun esastan reddine dair aşağıdaki gibi hüküm verilmiştir. Diğer makalelerimizi okumak için lütfen tıklayın. | Zayi Belgesi Verilmesi Davası

Zayi Belgesi Verilmesi Davası | Sıkça Sorulan Sorular

ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ - DERNEĞE AİT İMZA SİRKÜLERİ VE ALINDI MAKBUZU BELGELERİ Zayi belgesi istemine dair uyuşmazlık çekişmesiz yargı niteliğindedir. Bölge Adliye Mahkemesince çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar kesin olup, bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz. Bölge Adliye Mahkemesi kararında temyiz yolunun açık olarak gösterilmesi bu sonucu değiştirmez. Davalının temyiz talebinin bu sebeple reddine karar verilmesi gerekmiştir. ALACAK DAVASI - HAVAYOLU TAŞIMASI SONUCU ZAYİ OLAN MAL Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre; havayolu taşıması sonucu zayi olan mal nedeniyle davacının gerçekleşen … TL zararından davalı taşıyıcıların sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile … TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiş olması isabetlidir. ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ - YANGIN GÜNÜ DEPODA GERÇEKLEŞEN YANGIN NEDENİYLE NELERİN YANDIĞININ SAPTANAMADIĞI Dosyada sahip olunan yangın günü zabıtaya verilen beyanda, depoda gerçekleşen yangın nedeniyle nelerin yandığının saptanamadığı belirtilmiştir. Dosya kapsamında tespit edilen itfaiye yangın raporunda nelerin yandığıtam anlamıyla beyan edildiğinden, zayi olan defter ve kayıtların zayi olduğunun bu tarihte öğrenildiğinin kabul edilmesi lazım olur. Bu tarihler bakımından dava müddetinde  açıldığından, işin esasına girilerek hüküm verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine hüküm verilmesi doğru olmamış, hükmün bozulması gerekmiştir. 213 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU - DEFTER VE BELGELERİN ÇALINDIĞININ VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİLMEMESİ Defter ve belgelerin çalındığının vergi dairesine bildirilmemesi, hukuk mahkemelerine müracaatla usulünce alınmış bir zayi belgesinin de bulunmaması karşısında; soyut beyana dayanan bu durumun mücbir sebep ya da irade dışı zayi olmayı kanıtlayıcı kuvvet ve nitelikte olmadığı, bu nedenlerle savunmanın geçerli sayılamayacağı cihetle, sübut bulan suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden beraatine karar verilmesi isabetsizdir. SENET BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ - DAVALI VEKİLİNİN SENEDİN YARGILAMA SIRASINDA BULUNARAK TESLİM EDİLDİĞİNİ BEYAN EDİP BELGELER SUNMASINA RAĞMEN DAVACININ DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP ETTİĞİ Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davacı tarafın kaybolmak suretiyle zayi olduğunu iddia ettiği senedin zayi nedeniyle iptalini talep edip alacağı ilam ya da belgeyle alacağını ilgililere ileri sürebilme ikanı varken bunu yapmayarak kaybeden tarafından bu senedin taraflarına iadesi veya bedelinin ödenmesini talep etmesinde hukuki herhangi bir yarar bulunmadığı, yargılama aşamasında davalı .... vekilinin dava konusu edilen senedin yargılama sırasında bulunarak davacı tarafa teslim edildiğini beyan etmiş ve bu hususa ilişkin birtakım belgeler sunduğu, davacının davanın kabulüne karar verilmesini talep ettiği, bu hususun hakkın kötüye kullanımı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olması isabetlidir.

Bu haber toplam 426 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara