İcra Takibine Gecikmiş İtiraz

icra takibine gecikmiş itiraz ile ilgili diğer konu başlıkları, icra takibine gecikmiş itiraz, icra takibine gecikmiş itiraz nasıl yapılır, icra takibine gecikmiş itiraz dilekçesi, icra takibine itiraz nasıl yapılır, icra takibine itiraz süresinin kaçırılması, ilamlı icra takibine itiraz, ilamsız icra takibine gecikmiş itiraz, icra takibine itiraz muhabere, icra hukuku avukatları ankara. Ankara avukat

İCRA TAKİBİNE GECİKMİŞ İTİRAZ

İcra takibine Gecikmiş itiraz konusu anlatılmadan önce itiraz sürelerine bakmamız gerekmektedir.  İcra Takibinde ki ödeme emrine itiraz etmek isteyen borçlu, İcra ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde ödeme emrine itiraz edilmelidir. Bu süre İcra Hukukunda kesin süre olup, İtiraz icra memuru tarafından süresinde olup olmadığını kendiliğinden inceler. Borçlu,yedi gün dolmadan itirazı olmadığını bildirirse,takip kesinleşir;artık bundan sonra itiraz süresi dolmasa dahi itiraz edemez. Ancak,yedi günlük süre dolmadan itiraz eden borçlu,yine yedi günlük süre dolmadan itiraz ettiği ancak miktarını arttırabilir veya imzaya itiraz etmemişse,imzaya da itiraz edebilir.

ÖDEME EMRİNDE BİRDEN FAZLA BORÇLU OLMASI DURUMUNDA İTİRAZ

Borçlu birden fazla ise,her borçluya ayrı ayrı ödeme emri gönderileceğinden,ödeme emrine itiraz süresi her bir borçluya ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.Borçlu ödeme emrine itiraz ettikten sonra,bu ödeme emri iptal edilir ve kendisine yeni bir ödeme emri gönderilirse,ilk ödeme emrine yaptığı itirazı geçerli olmalıdır.

İcra Takibine Gecikmiş İtiraz Nasıl Yapılır

İcra Takibine gecikmiş itiraz, icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine,borçlunun haczedilmiş malları paraya çevrilinceye kadar,engelin ortadan kalktığı günden itibaren üç gün içinde yapılmalıdır.Borçlu,hem süresinde itiraz etmesine engel halini hem de itirazını icra mahkemesine bildirir.Bunun üzerine icra mahkemesi,öncelikle takibin durdurulup durdurulamayacağına karar verir. İcra Takibine gecikmiş itirazın haklı olup olmadığı henüz incelenmediğinden,icra mahkemesine başvuru üzerine takip kendiliğinden durmaz.

Borçlunun  itirazının süresinde yapamamış olmasının kendi kusurundan kaynaklanmadığı dilekçe ve eklerinden anlaşılıyorsa,mahkeme icranın durdurulmasına karar verebilir.Mahkeme gerekli görürse incelemesini duruşmalı olarak yapabilir,incelemesinde her türlü delilden yararlanabilir.

Borçlunun,mazereti  kabul edilmezse, icra takibine gecikmiş itiraz talebi reddedilir ve takibe devam edilir.

Şayet mahkeme mazereti kabul ederse,daha önce durmasına karar verilmemiş olsa dahi icra takibi durur.Borçlunun malları haczedilmişse,mazeretin kabulü kararının tefhim ve tebliğinden itibaren yedi gün içinde alacaklı icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemeli veya genel mahkemede itirazın iptali davası açılmalıdır,aksi takdirde haciz kalkar. Bu durumda sadece haciz kalkar,alacaklının itirazın bertaraf edilmesi için sahip olduğu yollara başvurma hakkı devam eder.