İcradan Haczedilen Malların Satışı Nasıl Yapılır

İcradan Haczedilen Malların Satışı Nasıl Yapılır sorusu ve açıklamaları bilgi amaçlı olmuştur.

Gayrimenkuller, araç,  satış talebinden itibaren nihayet iki ay içinde İcra Dairesi tarafından açık arttırma ile satılır.  Satış masraflarının, Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde tespit edilmesi ile ihale bedelinin, muhammen bedelin %50’sine satış masraflarının ilave edilmesi ile oluşan miktarı karşılayıp karşılamadığı belirlenmelidir.

İcra Dairesi, gayrimenkulün bulunduğu yerin adetlerine göre en elverişli tarzda arttırma şartlarını tespit eder. Bunları ihtiva eden “Şartname”, artırmadan önce en az 10 gün süreyle İcra Dairesi’nde herkesin görmesi için açık bulundurur. Arttırma, satıştan en az 1 ay önce ilan olunur. Ayrıca; bilinen ikametgâhları varsa veya müessisleri varsa; ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve gayrimenkulün Tapu Sicilinde kayıtlı bulunan bütün ilgililere tebliğ olunur.

Haczedilen Malların Satışı Gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak, artırma bedeli, gayrimenkul için tatmin edilmiş olan kıymetin en az %60’ını bulmak ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar o gayrimenkul ile temin edilmişse, bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmak ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şarttır.

İcra ve İflas Kanunu Madde 129 : Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.

Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır.

İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.

Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili olarak, ihalenin feshine yönelik şikayet sonucunda verilecek karar kesinleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır. İhalenin feshine ilişkin şikayetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir.

İhale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez.

Satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa şikayet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu müddet ihaleden itibaren bir seneyi geçemez.

İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur.

Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat, şikayet için muayyen müddetin geçmesinden veya şikayet edilmişse şikayeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra yapılır.

Haczedilen Malların Satışı için satış bedeli  peşin ödenir. Ancak İcra Müdürü, alıcıya 10 günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir. Haczedilen menkul malların satışı alacaklı talep etmeden borçlunun talebi ile de satış yapılabilir. İcra Müdürü, kıymeti süratle düşen ve yahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir.

Makalede İcradan Haczedilen Malların Satışı Nasıl Yapılır konusu bilgi için verilmiştir. Diğer makaleler için Ankara avukat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.