Maaş Haczi Muvafakat İptali

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Maaş Haczi Muvafakat İptali

Maaş Haczi Muvafakat İptali

Maaş Haczi Muvafakat İptali

Maaş Haczi Muvafakat İptali

Maaş Haczi Muvafakat İptali konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

MAAŞ HACZİ MUVAFAKAT İPTALİ YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013/14198 Karar: 2013/21123 Karar Tarihi: 06.06.2013 –  Maaş Haczi Muvafakat İptali

ŞİKAYET DAVASI – ŞİKAYETÇİNİN İCRA DOSYASINDA İCRA KEFİLİ OLUP AYNI ZAMANDA KESİNLEŞME SÜRELERİ BEKLENMEDEN EMEKLİ MAAŞINDAN TAMAMININ KESİLMESİNE MUVAFAKAT ETMESİ – ÇERÇEVESİNDE GEÇERSİZ OLAN MAAŞ HACZİ İŞLEMİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN

ÖZET: Somut olayda şikayetçi borçlu, … .. İcra Müdürlüğü’nün .. Esas sayılı icra dosyasından Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasını talep ettiği ve mahkemece borçlunun hacze muvafakat etmesi nedeniyle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir. İcra dosyasının incelenmesinde, şikayetçinin .. tarihinde söz konusu icra dosyasında icra kefili olup aynı zamanda kesinleşme süreleri beklenmeden emekli maaşından tamamının kesilmesine muvafakat ettikten sonra, aynı tarihte icra emrini tebellüğ edip sürelerden vazgeçtiğini beyan ettiği ve beyanın altını imzaladığı tespit edilmiştir.

Bu durumda, icra kefilinin kendisi yönünden henüz takip kesinleşmeden maaş haczine verdiği muvafakat geçersizdir. O halde mahkemece yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde geçersiz olan maaş haczi işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2012/12849 Karar: 2012/20371 Karar Tarihi: 13.06.2012 – Maaş Haczi Muvafakat İptali

ŞİKYAET DAVASI – BORÇLUNUN EMEKLİ İKRAMİYESİNE HACİZ KONULMASI İÇİN EMEKLİ SANDIĞINA YAZI GÖNDERİLMESİNİN İSTENDİĞİ – BORÇLUNUN MUVAFAKATİ – EMEKLİ İKRAMİYESİNİN BORÇLU EMEKLİLİK HAKKINI ELDE ETTİKTEN SONRA YAPILABİLECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Alacaklı tarafından başlatılan ilamlı takipte alacaklının, borçlunun emekli ikramiyesinin haczine ilişkin talebinin icra müdürlüğünce reddedildiğini belirterek, işlemin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, emekli ikramiyesinin haczedilemeyeceği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Somut olayda, alacaklı vekilinin, borçlunun emekli ikramiyesine haciz konulması için Emekli Sandığına yazı gönderilmesini istediği, icra müdürlüğünce, borçlunun muvafakati bulunmadığından istemin reddedildiği görülmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere, emekli ikramiyesi, borçlu emeklilik hakkını elde ettikten sonra, haczedilebilecektir. O halde, mahkemece, borçlunun emeklilik hakkını elde etmiş olması halinde emekli ikramiyesinin haczine engel hüküm bulunmadığından bu husus araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor