Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu

Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu

Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu

Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu | Ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanların alacaklıları zarara uğratmak kastıyla ticari işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödemeyerek alacaklıları zarara soktukları takdirde, bu işlem ve eylemlerin başka bir suç oluşturmaması halinde, alacaklının

Şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Suç taksirle işlendiği takdirde, alacaklının şikâyeti üzerine, fail hakkında zararın ağırlığına göre ikibin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Suçun oluşabilmesi için, ticari işletmenin borcu ödeyebilecek ekonomik güce sahip olması ve yönetim yetkisine sahip olan sanıkların kasıtlı olarak ticari işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödemeyerek alacaklıları zarara sokmaları gerekmektedir.

Disiplin veya tazyik hapsine icra mahkemesi karar verir. İcra mahkemesinin görevine giren işler, diğer mahkemelerde görülen ceza  davaları ile birleştirilemez. Davalara icra mahkemesinde bakılır. Yetkili icra mahkemesi, icra takibinin yapıldığı yerdeki mahkemedir.

Suç alacaklının şikâyeti üzerine takip olunur.Şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.

Şikayet dilekçe ile veya şifahi beyanla yapılır. Dilekçeyi veya dava beyanını alan tetkik mercii duruşma için hemen bir gün tayin edip şikayetçinin imzasını alır ve sanığa celpname gönderir. Şahit gösterilmişse o da celbolunur.

Şikayetçi dilekçe veya beyanında gösterilmiş olduğu delillerle bağlıdır. Sanık müdafaası için tahkikatın tevsiini ancak bir kere isteyebilir.

İki taraf tayin olunan gün ve saatte tetkik merciinin huzuruna gelmeye veya  vekil göndermeye mecburdurlar. İcabında merci, tarafların bizzat hazır bulunmasını emredebilir. Cumhuriyet Savcısı duruşmalarda hazır bulundurulmaz. Sanık başka yerde ikamet ediyorsa istinabe yoluyla sorguya çekilir.

Sanık, şikayeti alan veya istinabe edilen tetkik merciinin huzuruna gelmez veya müdafi göndermezse yahut bizzat bulunmasına lüzum görülürse zabıta marifetiyle getirilir. Bu suretle de bulundurulamazsa muhakeme gıyabında görülür.

Şikayetçi muayyen zamanda gelmez ve vekil de göndermezse şikayet hakkı düşer. Gelmeyen şahitlere yapılacak muamele ile borçlunun gıyabında verilen karara karşı eski hale getirme talebi hakkında Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu’nda yazılı hükümler tatbik olunur.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor