Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu

Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu

Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu ve Cezaları Nelerdir? Ticari işletmelerin borçlarını ödemeyerek alacaklıları kasti olarak zarara uğratmak olarak tanımlanan suçtur.

Şirketin hukuki açıdan yönetim yetkisine sahip olan kişilerin sorumluluğunda olan ticari işletmelerin borçlarını ödememe suçu dolayısıyla alacaklılar tarafından şikâyette bulunulursa şu cezalar uygulanır:

  • 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası
  • 5000 güne kadar adli para cezası

Taksirli suç olması durumunda zararın miktarına bağlı olarak 2000 güne kadar adli para cezası verilir.

Ticari İşletmenin Borcunu Ödememesi Suçu Nasıl Oluşur?

Şirketin borcunu ödememesi suçu oluşabilmesi için şu durumların ortaya çıkması gerekir:

  • Firmanın borcunu ödeyebilecek ekonomik güce sahip olması,
  • Hukuki olarak yönetim yetkisine sahip kişilerin borçlarının bir bölümünü veya tamamını kasten ödemesi ve bundan dolayı alacaklıların zarara uğraması.

Yukarıda belirttiğimiz durumların oluşması halinde yasal yükümlü hakkında belirtilen cezalar verilir.

Ticari İşletmenin Borcunu Ödememesi Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Şirketin borcunu ödememesi suçuna İcra Mahkemesi bakar. Mahkeme, disiplin ve tazyik hapsiyle alakalı karar alma yetkisine sahiptir. Bu mahkemenin yetki alanındaki işlerle diğer mahkemelerde devam eden ceza davaları birleştirilemez.

Davayla alakalı olan mahkeme ise icra takibinin bulunduğu bölgede yer alan mahkemedir. Alacaklının şikâyette bulunması üzerine dava açılır. Şikâyet hakkında süre geçerliliği şu şekildedir:

  • Şikâyet hakkı fiilin öğrenildiği tarihten üç ay sonrasına kadar geçerlidir.
  • Fiilin işlenmesinden 1 yıl geçmesi üzerineyse şikâyet hakkı düşmektedir.

Ticari İşletmenin Borcunu Ödememesi Suçu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Firmanın borcunu ödememesi suçu başvurusu dilekçeyle veya şifahi beyanla yapılabilir. Beyan veya dilekçe alan mercii duruşma için tarih belirler, şikâyette bulunanın imzasını alır ve hukuki sorumluya (sanık) celpname gönderir.

Suçla ilgili şahit varsa şahide de celpname gönderilir. Şikayetçi, beyan ettiği veya dilekçede belirttiği delillerden sorumludur. Sanık ise müdafaa hakkını kullanmak için tahkikat tevsiini bir defaya mahsus talep edebilir.

Mahkeme tarafından belirlenen zamanda iki taraf da bulunmalı veya vekil göndermelidir. İcra Mahkemesi, iki tarafın da duruşmada bulunmasını talep edebilir.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı yer almaz. Sanığın başka bir yerde ikameti varsa istinabe şeklinde sorgusu yapılır.  Şikayetçinin belirtilen zamanda duruşmaya gelmemesi veya bir vekil tayin etmemesi şikâyet hakkının düşmesine sebep olur.

Ticari İşletmenin Borçlarını Ödememe Suçu

Ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanların alacaklıları zarara uğratmak kastıyla ticari işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödemeyerek alacaklıları zarara soktukları takdirde, bu işlem ve eylemlerin başka bir suç oluşturmaması halinde, alacaklının

Şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Suç taksirle işlendiği takdirde, alacaklının şikâyeti üzerine, fail hakkında zararın ağırlığına göre ikibin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Suçun oluşabilmesi için, ticari işletmenin borcu ödeyebilecek ekonomik güce sahip olması ve yönetim yetkisine sahip olan sanıkların kasıtlı olarak ticari işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödemeyerek alacaklıları zarara sokmaları gerekmektedir.

Disiplin veya tazyik hapsine icra mahkemesi karar verir. İcra mahkemesinin görevine giren işler, diğer mahkemelerde görülen ceza  davaları ile birleştirilemez. Davalara icra mahkemesinde bakılır. Yetkili icra mahkemesi, icra takibinin yapıldığı yerdeki mahkemedir.

Suç alacaklının şikâyeti üzerine takip olunur.Şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.

Şikayet dilekçe ile veya şifahi beyanla yapılır. Dilekçeyi veya dava beyanını alan tetkik mercii duruşma için hemen bir gün tayin edip şikayetçinin imzasını alır ve sanığa celpname gönderir. Şahit gösterilmişse o da celbolunur.

Şikayetçi dilekçe veya beyanında gösterilmiş olduğu delillerle bağlıdır. Sanık müdafaası için tahkikatın tevsiini ancak bir kere isteyebilir.

İki taraf tayin olunan gün ve saatte tetkik merciinin huzuruna gelmeye veya  vekil göndermeye mecburdurlar. İcabında merci, tarafların bizzat hazır bulunmasını emredebilir. Cumhuriyet Savcısı duruşmalarda hazır bulundurulmaz. Sanık başka yerde ikamet ediyorsa istinabe yoluyla sorguya çekilir.

Sanık, şikayeti alan veya istinabe edilen tetkik merciinin huzuruna gelmez veya müdafi göndermezse yahut bizzat bulunmasına lüzum görülürse zabıta marifetiyle getirilir. Bu suretle de bulundurulamazsa muhakeme gıyabında görülür.

Şikayetçi muayyen zamanda gelmez ve vekil de göndermezse şikayet hakkı düşer. Gelmeyen şahitlere yapılacak muamele ile borçlunun gıyabında verilen karara karşı eski hale getirme talebi hakkında Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu’nda yazılı hükümler tatbik olunur

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

70 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri