Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik kazaları sonrası ortaya çıkan zararın karşılanması adına açılan davalardır. Bu nedenle kaza mağdurları Trafik kazası tazminat davası açılabilir. Trafik kazası tazminat davasında yetkili mahkeme, davalının ya da sigorta acentesinin bulunduğu yer mahkemesidir. Trafik kazası tazminat davası dilekçe örneği ile bir dilekçe yazılarak mahkemeye başvurulabileceği gibi kendi belirlediğiniz bir avukatı görevlendirerek de davayı başlatmanız mümkündür. Trafik kazası tazminat davası zamanaşımı 2 yıl olarak belirlenmiştir. Olaydan yani trafik kazasından 2 yıldan fazla bir süre geçmiş ise dava açmak mümkün olmayacaktır. Yani kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde mahkemeye başvurmadığınız takdirde yasal haklardan yararlanmanız mümkün olmayacaktır.

TRAFİK KAZASI TAZMİNATIN NEYE GÖRE BELİRLENECEĞİ

6098 sayılı TBK.nun 51/1 maddesinde ‘Hakimin tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını gözönüne alarak belirleyeceği’,

TBK. 52/1 maddesinde ‘ zarar görenin zararı doğuran fiile razı olması veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olması veya tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırması halinde hakim tazminatı indirebileceği veya tamanen kaldırabileceği’,

TBK 53/3 maddesinde ‘ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıpların’ ölüm halinde uğranılan zararlardan bulunduğu,

2918 sayılı KTK 85/1 maddesinde ‘Bir motorlu aracın işletilmesinin bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olması durumunda motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibinin doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacağı’,

2918 sayılı KTK 85/son maddesinde ‘işleten ve araç işleticisi teşebbüs sahibinin, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumlu’, olduğu,

2918 sayılı KTK 86/2 maddesinde ‘sorumluluktan kurtulamayan işleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin, kazanın oluşumunda zarar görenin kusurunun bulunduğunu ispat ederse hakimin durum ve şartlara göre tazminat miktarını indirebileceği’,

2918 sayılı KTK 91/1 maddesinde ‘İşletenlerin, bu Kanununun 85. maddesinin 1 fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmalarının zorunlu’ bulunduğu,

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının, ‘Sigortanın Kapsamı’ başlıklı A.1 maddesinde ‘sigortacının poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı KTK ya göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği… ‘

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT SORUMLULUĞU

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91/1. Maddesinde, “İşletenlerin, bu kanunun 85/1 maddesine göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur”; 85/1 maddesinde, “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”; 85/son maddesinde ise, “işleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.” hükümlerine yer verilmiş, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-1. maddesinde de, “Sigortacı bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesinden dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder” şeklinde ifade edilmiştir.

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT

 Trafik Kazası Tazminat Davasında, 2918 Sayılı KTK.’nun 111/2. maddesinde, “Tazminat miktarına ilişkin olup da, yetersiz veya fâhiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebilir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre 2 yıllık süre hak düşürücü süredir.

Ölümlü trafik kazası sonucu tazminat davası açan kişiler, davalının kusuru oranında bir tazminat almaya hak kazanacaklardır. Bir trafik kazasında, ölüme yol açan sürücünün kusurları yüzdelerle hesaplanır. Sürücünün, kusurunun yüzdesi oranında oluşan hasardaki payı üzerinden, kurulan denklem ile gerekli matematik hesaplamalar yapıldıktan sonra tazminat miktarı belirlenir. Trafik kazası tazminat hesaplama, kazaya sebep olan kişinin kusuruna göre farklılık göstereceğinden, mahkemenin ödenmesini talep edeceği tutar da değişecektir. Örneğin; bir kazada 4.000 TL tutarında hasar oluşmuş ve kazanın oluşumuna neden olan sürücü %80 kusurlu bulunmuş ise bu kazadaki tazminat 3200 TL tutarındadır ve bu belirlenen tutarı sürücü yani davalı karşılayacaktır.

Trafik Kazası Tazminat Davası – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2013/13676 Karar: 2014/19187 Karar Tarihi: 22.12.2014

TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT İSTEMİ – YETİŞTİRME GİDERİ DÜŞÜLMEK VE EŞİN EVLENME İHTİMALİ BELİRLENMEK SURETİYLE BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Muhtemel yaşam sürelerinin tespitinde PMF tablosu uygulanmakta, çocuklar için yapılacak yetiştirme giderleri tazminat miktarından düşülmekte, eşin olay tarihindeki yaşı, çocuk sayısı, sosyal yaşantısı ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak evlenme ihtimali belirlenmekte olup, alınan rapor bu hususları içermediğinden hükme esas alınamaz. O halde, mahkemece bakiye ömür sürelerinin PMF tablosuna göre belirlenmek, yetiştirme gideri düşülmek ve eşin evlenme ihtimali belirlenmek suretiyle bu hususta bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik Kazası Tazminat Davası

Avukat