Trafik Kazası Tazminatı Hesaplanması

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplanması
Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır | Trafik kazası ardından söz konusu kazaya karışmış olan araçların ve insanların bu durumdan zarar görmesi söz konusu olabiliyor. Mahkemeler kişilerin yaralanmaları sonucu ortaya çıkan tüm zararlarının karşılanması ve haklarının kendilerine teslim edilmesi amacıyla tazminat verilmesi yönünde karar verebilmektedir. Makalemizde...
Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır? Trafik Kazası Tazminatı Hesaplanması | Trafik kazası ardından söz konusu kazaya karışmış olan araçların ve insanların bu durumdan zarar görmesi söz konusu olabiliyor. Mahkemeler kişilerin yaralanmaları sonucu ortaya çıkan tüm zararlarının karşılanması ve haklarının kendilerine teslim edilmesi amacıyla tazminat verilmesi yönünde karar verebilmektedir. Makalemizde Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır konusu üzerinde durulacaktır. Kişilerin kazadan sonra almış oldukları sağlık raporlarına. Trafik kazasının oluşumuna ve trafik kazasında kişinin sahip olduğu kusur oranlarına bakılarak. Tazminat hesabının bilirkişilerin görüşleri doğrultusunda hesaplanması yapılmaktadır.

Tazminat Hesaplarken Hangi Kriterlere Bakılır?

Trafik kazası nedeniyle hesaplama yapılırken mahkemenin vereceği kararda etkili olması adına trafik kazasına. Ve bunun tazminata ilişkin yönlerine doğru hazırlanacak olan raporlarda bilirkişiler tarafından göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar yer almaktadır. Bilirkişilerin bu kriterlere uymaması sonucunda oluşturulan raporlar da kararın bozulması için gerekçe olmaktadır. | Trafik Kazası Tazminatı Hesaplanması

Karar Tarihine Yakın Zamandaki Ölçütlerin Baz Alınarak Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Trafik kazası sonucunda kişilerin tazminat haklarını almasındaki en temel gerekçe. Kişilerin yaşamış oldukları zararların karşılanması için kendi mal varlıklarında yaşanmış olan ya da yaşanması beklenen tüm eksilmelerin teslim edilmesi ihtiyacı olmaktadır. Hem nitelikleri hem de maddi yönü ile tazminat alan kişiler bu haklarına sahip olmuş olurlar. Bu nedenlerle tazminat hesaplarında ortaya çıkan zararların gerçek değerinin ölçülmeye çalışılmasına ve bunların giderilmesi için bir karar verilmesine önem verilmektedir. Trafik kazalarında gerçek değerin tam olarak ortaya konabilmesi için hesaplama işleminin yapılması talep ediliyor. | Trafik Kazası Tazminatı Hesaplanması

Cismani Zarar Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Cismani Zarar Halinde Borçlar Kanunu maddesi gereği bilirkişilerin raporlarını hazırlaması gerekmektedir. Hesaplama yapılırken geliri resmi olarak görünmüyorsa, tazminatın asgari ücretten zararın hesaplanması kayıpların yaşanmasının önüne geçilmektedir. | Trafik Kazası Tazminatı Hesaplanması

Yaşam Tablosu Göre Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Türkiye'de hem yargı hem sosyal güvenlik kurumları tarafından zarara uğramış ya da mağdur konumda bulunan kişilerin kendilerine gelir bağlanması noktasında mutlaka yaşam tablosu dikkate alınarak işlem yapılması gerektiği belirlenmiştir. PMF-1931 adı ile teknik anlamda bilinen bu tablo İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları. Analık Sigortaları Hakkındaki Kanun'dan almış olduğu güçle mahkemelerin karar verme süreçlerine etki etmektedir. 1965 yılından beri faal bir şekilde uygulanıyor olmasına rağmen ilgili maddeler daha sonra kaldırılmış olsa da tazminat hesaplamalarında yaşam tablosu verileri halen kullanılmaktadır. Yaşam tablosuna ilişkin detaylardan bir diğeri de Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları kapsamında bu tablonun uygulanmaya devam etmesi gerekliliği oluyor. | Trafik Kazası Tazminatı Hesaplanması

Tazminatın Hesaplanması Kriterleri

Kazalardan sonra üzerinde sorumluluk bulunan hem kazaya karışmış olan kişiler hem de bunların dışında kalan her türlü sigorta kurumu ve kamu kurumlarının hak ve yükümlülükleri için ilgili usul ve esasların düzenlenmesi hedeflenmiş olmaktadır. Açık bir şekilde tazminat hesaplamalarında uyulacak esaslar başlığı altında belirtilmiş olduğu gibi yaşam tablosunun uygulanmasına devam edileceği de belirtilmiştir. Bir diğer fıkrada yer alan bütün genel şartların ekleriyle bir bütün olduğu belirtilen tazminat hesaplanmasına ilişkin maddede genel şartların bir bütünlük içerdiği ve uygulanmasının zorunlu olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir. Mahkemelerin karar sürecine etki edecek olan bir diğer detay ise kaza tarihi itibarıyla yürürlükte olan şartların ve sigorta teminat limitlerinin dikkate alınarak bir işlem yapılması yönünde karar verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Böylece kişilerin zorunlu sigortalarında sahip oldukları poliçelerinde belirlenmiş olan limitlerin de kaza tarihindeki halleriyle esas alınacağı belirtilmiştir. Bunun dışında ölüm tablosu olarak değerlendirilen TRH 2010 tablosunun uygulamaya koyulacağı ve eğer bunun güncellenmesi gereken haller ortaya çıktığında kaza tarihinde geçerli olan tablonun esas alınacağı belirtilmiştir. | Trafik Kazası Tazminatı Hesaplanması

Geçici İş Göremezlik Süreleri ve Maluliyet Oranı Göz Önünde Bulundurularak Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Tazminat hesabı yapılırken kazadan zarar görmüş olan kişinin bedensel bütünlüğünün bozulması halinde kazadan hemen sonra başlayan tedavi süreçlerinin arkasından iyileşme süreçlerinde de kendi işlerine devam etmesi mümkün olmadığı için bu zararların daha da artacağı bilinmektedir. Bu nedenden dolayı dönem içinde tam olarak iş göremez şekilde kabul edilmiş olan kişilerin Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır hesabı yapılırken geçici iş göremezlik süreleri ve bu dönemlerdeki ve sonrasındaki maluliyet oranlarına da dikkat edilmesi gerekiyor. | Trafik Kazası Tazminatı Hesaplanması

Kusur Oranı Göre Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Trafik kazalarının ardından yaralanmalı olarak sonuçlanması halinde sorumluluğun belirlenmesi. Ve tazminatların buna göre kime ne kadar verileceğine karar verilmesi noktasında dikkate alınan en önemli kriter kusur olmaktadır. Kazayı yapan kişilerin kusuruna bağlı olarak hesaplanan bu oran. Kişilerin tazminat taleplerinde bulunması ve bu taleplerde ne kadar bir hak kazanabileceklerinin belirlenmesine de etki etmektedir. Kusurlu olan kişilerin tazminat talebinde bulunması mümkün olmasa da. Kısmi oranda kusurlu sayılan kişilerin diğer kişilerden tazminat talep etmesi söz konusu olabiliyor. | Trafik Kazası Tazminatı Hesaplanması

Zarar Gören Kişinin Geliri Göre Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Tazminat miktarlarının hesaplandıktan sonra ödeme aşamaları da hesaba katıldığında dikkate alınması gereken önemli kriterlerin başında trafik kazasından zarar gören kişinin geliri gelmektedir. Zarar görenler asgari ücretin üzerinde bir gelir elde ettiğini ispatlayamadığı sürece asgari ücret üzerinden zararların hesaplanması yapılmaktadır. Asgari ücretin ne kadar olacağının belirlenmesinde ise tazminata ilişkin hesap raporunun hesaplandığı tarih esas alınarak o dönemdeki asgari ücret ile işlem yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili bazı ilkeler ortaya çıkarılmıştır. Buna göre maddi tazminat hesaplanması yapılırken son olarak uygulamada olan ücretlerle hesaplanmaların yapılması sağlanmalıdır. Bu noktada son ücretlerin uygulanmasında karara en yakın tarihlerde geçerli olan ücretler dikkate alınmalıdır. Kişilerin dava süresi bitinceye kadar değişmiş olan asgari ücretler için tekrar bir rapor istemesi mümkün olabilmektedir. Asgari ücretlerin belirlenmesi doğrudan kamu düzenini ilgilendiren meselelerden olduğu için dava süresince mutlaka uygulama zorunluluklarına dikkat edilmelidir. Asgari ücretler değişmesi söz konusu olduğunda bu nedenle mutlaka tekrar bir tazminat hesabının yapılması gerekmektedir. Kişilerin asgari ücretlerin değişmesinin ardından bir talebi mahkemeye istememe halinde bile hakimin asgari ücretlerdeki değişiklikler üzerinden tekrar raporların hazırlanmasını istemeye yönelik talepleri olmalıdır. Bu durumun yaşanması halinde davalı yararına usulu kazanılmış hakların oluşmaması söz konusu olmaktadır. Mahkemeler tarafından kesin hükümler verilene kadar yürürlüğe girmiş olan yeni asgari ücretlerin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bundan dolayı istemle bağlılık ve kazanılmış hak ilkelerinin uygulanması da mümkün değildir. Bozma kararı halinde asgari ücretlerde bir değişiklik yaşanırsa bu değişikliklerin tazminat hesaplamalarına da mutlaka dahil edilmesi gerekmektedir. Davacının bu yönde temyiz yoluna gitme haklarını kullanmaması söz konusu olmuşsa önceki davada belirlenmiş olan tazminat tutarından daha fazla bir rakamın ortaya çıkması mümkün olmayacaktır. | Trafik Kazası Tazminatı Hesaplanması

Tazminat Hesaplama - Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Trafik kazası sonrasında zarar gören kişiler trafik kazasının yaşanmış olduğu zamanda aldıkları gelirlerle ilgili olarak asgari ücretlerin üzerinde bir geliri olduğu iddia ederlerse bunu mutlaka ispat etmeleri gerekmektedir. Mahkeme bu durumun kesinleşmesini sağlamak amacıyla kişinin çalışmakta olduğu bir iş yerinin bulunması halinde maaş bordrosu bilgilerini almayı talep eder. Serbest meslek üzerinde çalışma faaliyetlerine devam etmekte olan kişiler içinse bu bilgiler yerine vergi kayıtları, ekonomik sosyal durum araştırması ve tanık beyanları mahkeme etkili olmaktadır. Ancak bu sayede asgari ücretin üzerinde olan gelirlere sahip olduğu ispatlayabiliyor. Yalnız kişilerin beyanları ile oluşturulmuş olan ekonomi ve sosyal durum araştırmalarında kişilerin gelirlerinin belirlenmesi yeterli olmayacaktır. Bununla birlikte mutlaka tanık beyanlarının ve diğer vergi ve tapu gibi resmi kayıtların da destek niteliğinde kaynak olarak kullanılması gerekecektir. Gelirlerin belirlenmesi noktasında Kara yolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve Tazminat Hesaplama Esasları üzerinde yapılan değişiklikler sonucunda yeni kararların yapılması söz konusu olmuştur. Buna göre kişinin üzerinden vergi yükümlülüklerini yerine getirdiği gelirlerinin asgari ücret üzerinden hesaplanması sağlanacaktır. Bu belgelerin bulunmaması ya da mahkemeye sunulmaması halinde kişilerin mahkeme tarafından asgari ücret gelirlerine sahip olduğu üzerinden değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu yeni düzenlemeler ile birlikte ekonomik sosyal durum araştırması. Ve tanık beyanları gibi unsurların daha önemsiz bir konuma gelmesi de söz konusu olmuştur. | Trafik Kazası Tazminatı Hesaplanması

Bakıcıya İhtiyaç Olup Olmadığı ve Bakıcı Giderleri Göre Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Trafik kazası sonrası zarar gören kişiler hastanedeki tedavi süreçlerinden başlayarak bulundukları zorlu koşullar içinde bakıcıya ihtiyaç duyabilirler. Bu durum özellikle bedensel bütünlüğü bozulmuş olan kişiler için çok daha ilerideki zamanlarda da gerekli olabilmektedir. Tedavisinin tamamlanması sürecine kadar ya da ömür boyu bakıcıya ihtiyaç duyan kişilerin uzman tarafından durumlarının belirlenmesi gerekmektedir. Uzmanlar tarafından hazırlanmış olan rapor zarar gören kişilerin ihtiyaçlarına bağlı olarak bakıcı giderlerinin hesaplanmasını sağlayacaktır. Buna göre maluliyet oranı 69'a kadar olanlar için bakıcı giderlerinin hesaplanmayacağı belirlenmiştir. 70 ile 80 arasında maluliyet oranına sahip olanlar için asgari ücretlerin yüzde 50'si, 80 ile 90 arası için yüzde 75. Ve 90-100 aralığındaki maluliyet oranları için de asgari ücretlerin tamamına bakılarak bir bakıcı giderinin hesaplanması yapılmaktadır. | Trafik Kazası Tazminatı Hesaplanması

Trafik Kazasında Maddi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Trafik kazalarının kazaya karışan kişilerin en az birinin zararına sonuçlar doğurmasının ardından talep edilebilecek olan tazminatlarda. Kusurlu ya da diğer adıyla sorumlu kişilerin kimler olacağının iyi bilinmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili en çok problem yaşanan huşular işletme araçları ile ilgili olmaktadır. Buna göre işletmelere ait bir araçla yapılan kaza sonrasında kişilerin ölümü ya da yaralanmasına sebep olan sonuçlar ortaya çıkarsa. Bu durumda araçların işletenleri ve bağlı bulundukları teşebbüsün sahibinin ortaya çıkan zararlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olması söz konusu olmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu'nun yine aynı ilgili maddesi doğrultusunda birden fazla kişinin tazminatla yükümlü olması halinde bütün kişilerin sorumlu tutulması mümkün olacaktır. Müteselsil sorumluluk hakkında Borçlar Kanunu'na göre bazı sebeplere dayanarak karar verilmesi sağlanmaktadır. Bu noktada taraflar arasında dış ilişki adını alan tazminatların hangi esaslara dayanarak talep edileceği sorunu çözüme kavuşturulmaya çalışılır. Rücu ilişkisi trafik kazasının gerçekleşmesinde sorumlu olan kişiler arasında kimin ne kadar zararın karşılanmasını üstleneceği hakkında zararın paylaşılacağının belirlenmesidir. Böylece iki veya daha fazla kişinin kusurlu sıfatı ile tazminatlardan sorumlu olduğu durumların mahkemelerce çözülmesi sağlanabiliyor. Makalede Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır konusu bilgi amaçlı yazılmıştır. Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır diğer konular için blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. | Trafik Kazası Tazminatı Hesaplanması

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplanması  | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - HAKSIZ EYLEM - İLK KARARIN DAVACI TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMEMESİ ÜZERİNE FAİZ BAŞLANGICI YÖNÜNDEN DAVALILAR YARARINA USULİ KAZANILMIŞ HAK OLUŞTUĞU - KARARIN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ. ÖZET: İlk kararın davacı tarafından temyiz edilmemesi üzerine faiz başlangıcı yönünden davalılar yararına usuli kazanılmış hak oluşmuştur. Bu nedenle, hükmedilen maddi tazminatın dava tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi gerekirken haksız fiil tarihinden itibaren faize hükmedilmesi doğru değil ise de, anılan yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, mahkeme kararının düzeltilerek onanması gerekir.

Bu haber toplam 284 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara