Tapu İptali Davası Nasıl Açılır?

Tapu İptali Davası Nasıl Açılır?
Tapu İptali Davası Nasıl Açılır? | Tapu İptali nasıl olur Giriş Bir mülkün kimin olduğunu gösteren "Resmi Belgeye ‘Tapu (Tapu Senedi)" denilir. Tapu'ya ve Tapu Senedi'ne esas teşkil eden gayrimenkul üzerindeki hakların hallerini gösteren Resmi Sicillere Tapu Kütüğü, bir başka ifadeyle ‘Tapu Sicili" denir Tapu İptali Davası Açmak için Aranan Şartlar Nelerdir Ortada...
Tapu İptali Davası Nasıl Açılır? Mülkünüze ait tapuyla ilgili sorunlarda hukuki yollara başvurarak bu sorunları düzeltebilirsiniz. Peki sahip olduğunuz mülkünüzün için tapu iptal edilebilir mi, tapu iptali hangi durumlarda olur, tapu nasıl iptal edilir? https://youtu.be/Dng3gkRgqtA Genel olarak değerlendirildiğinde kanuna uygun olmayan, usulsüz düzenlenen tapu kaydının uygun hale getirilmesi için tapu iptali ve tescil davası açılması gerekir. Tapu iptal davası, mülkiyet hakkıyla ilgili bir dava olduğu için mahkeme kararı kesinleştikten sonra uygulanır. Tapu iptal davası nedenleri ise şöyle sıralanabilir;
 • Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle tapu tescil davası.

Tapu İptal Davası Kaç Yıl İçinde Açılır?

Tapu iptali davaları muvazaa ve usulsüzlük, uygunsuzluk olduğu her durumda her zaman açılabilir. Zamanaşım süreleri ise değişiklik göstermesi nedeniyle bir yıl, 10 yıl, 20 yıl ve muvazaa hile varsa süre olmadan açıla bilinir.

Tapu İptal Davası Nereye Açılır?

Tapu iptal ve tescil davasında görevli mahkeme, taşınmazın bulunduğu yerin bağlı olduğu asliye hukuk mahkemeleridir.  Tapu iptal davası avukat danışmanlığı gerektiren bir süreçtir. Tapu iptal davası avukatlık ücreti konusunda danışmanlık almak istediğiniz avukatla görüşebilirsiniz. Tapu iptali bedelin iadesi, tapu iptali ecrimisil, tapu iptali ve tescil davası cevap dilekçesi, tapu iptal ve tescil davası ıslah, tapu iptal davası hak düşürücü süre, tapu iptal kararının sonuçları gibi konularda en doğru bilgiyi avukat danışmanlığı alabilirsiniz. Ayrıca tapu iptal ve tescil davasında bilirkişi raporuna itiraz için de avukat desteği ile bir dilekçe ve bilgi edinebilirsiniz.

Hesap Hatası Nedeniyle Tapu İptali Davası Nasıl Açılır?

Hesap Hatası nedeniyle Tapu İptal Davası, Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın mal varlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. [caption id="attachment_14063" align="aligncenter" width="500"]Tapu İptal Ve Tescil Davası Tapu İptali Davası Nasıl Açılır?[/caption] Kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle geometrik durumları kesinleşmiş olan taşınmazlarda ölçü, sınırlandırma, tersi mat ve hesaplamalardan doğan hatalar, ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce re'sen düzeltilir. Düzeltme, taşınmaz malikleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden başlayan otuz gün içinde düzeltmenin kaldırılması yolunda sulh hukuk mahkemesinde dava açılmadığı takdirde, yapılan düzeltme kesinleşir. Kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle kesinleşmiş olan taşınmazlarda, değişiklik işlemleri sırasında ortaya çıkan yüz ölçümü farklılıklarından, kadastronun dayandığı teknik kurallarda belirtilen hata sınırları içinde kalanların re'sen düzeltilmesine kadastro müdürlükleri yetkilidir.

Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali Davası Nasıl Açılır?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir mal varlığını veya bazı mal varlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Bakım borçlusu, bakım alacaklısı tarafından mirasçı atanmışsa, ölünceye kadar bakma sözleşmesine miras sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermese bile, miras sözleşmesi şeklinde yapılmadıkça geçerli olmaz. Sözleşme, Devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği koşullara uyularak yapılmışsa, geçerliliği için yazılı şekil yeterlidir. Bakım borçlusuna bir taşınmazını devretmiş olan bakım alacaklısı, haklarını güvence altına almak üzere, bu taşınmaz üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahiptir. Bakım alacaklısı, sözleşmenin kurulmasıyla bakım borçlusunun aile topluluğuna katılmış olur. Bakım borçlusu, almış olduğu malların değerine ve bakım alacaklısının daha önce sahip olduğu sosyal durumuna göre hakkaniyetin gerektirdiği edimleri, bakım alacaklısına ifa etmekle yükümlüdür. Bakım borçlusu, bakım alacaklısına özellikle uygun gıda ve konut sağlamak, hastalığında gerekli özenle bakmak ve onu tedavi ettirmek zorundadır.Kabul ettikleri kişilere ölünceye kadar bakma amacıyla kurulmuş olan kurumların bakım borcunun kapsamı ve ifası, kendilerince hazırlanarak yetkili makamların onayından geçen genel düzenlemelerle belirlenir.

Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi Nedir?

Bu düzenlemeler, sözleşmenin içeriğinden sayılır.Bakım alacaklısı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi yüzünden kanuna göre nafaka yükümlüsü olduğu kişilere karşı yükümlülüğünü yerine getirme imkanını kaybediyorsa, bundan yoksun kalanlar sözleşmenin iptalini isteyebilirler. Hakim, sözleşmenin iptali yerine, bakım borçlusunun ifa edeceği edimlerden mahsup edilmek üzere, bakım alacaklısının nafaka yükümlüsü olduğu kişilere nafaka ödemesine karar verebilir.Mirasçıların tenkis ve alacaklıların iptal davası açma hakları saklıdır. Tarafların edimleri arasında önemli ölçüde oransızlık bulunur ve fazla alan taraf kendisine bağışta bulunulma amacı güdüldüğünü ispat edemezse diğer taraf, altı ay önce haber vermek şartıyla, sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Bu oransızlığın tespitinde, ilgili sosyal güvenlik kurumunca, bakım borçlusuna verilenin değerine denk düşen anapara değeri ile bağlanacak irat arasındaki fark esas alınır. Sözleşmenin sona erdirilmesi anına kadar geçen sürede ifa edilmiş edimler, anapara ve faiziyle birlikte değerlendirilerek, denkleştirme sonucunda alacaklı çıkan tarafa geri verilir. Sözleşmeden doğan borçlara aykırı davranılması sebebiyle sözleşmenin devamı çekilmez hale gelir veya başkaca önemli sebepler sözleşmenin devamını imkansız hale getirir ya da aşırı ölçüde güçleştirirse, taraflardan her biri sözleşmeyi önel vermeksizin feshedebilir. Sözleşme bu sebeplerden birine dayanılarak feshedildiği takdirde kusurlu taraf, aldığı şeyi geri verir ve kusursuz tarafa, bu yüzden uğradığı zarara karşılık uygun bir tazminat ödemekle yükümlü olur.Hakim, sözleşmenin önel verilmeksizin feshini yerinde bulabileceği gibi, taraflardan birinin istemiyle veya kendiliğinden, aile topluluğu içinde yaşamalarına son vererek, bakım alacaklısına ömür boyu gelir bağlayabilir. Bakım borçlusu ölürse bakım alacaklısı, bir yıl içinde sözleşmenin feshini isteyebilir. Bu durumda bakım alacaklısı, bakım borçlusunun iflası halinde, iflas masasından isteyebileceği miktara eşit bir paranın kendisine ödenmesini, bakım borçlusunun mirasçılarından isteyebilir. Bakım alacaklısı, hakkını başkasına devredemez.  Bakım borçlusunun iflası halinde bakım alacaklısı, borçlunun ödemekle yükümlü olduğu dönemsel gelirin elde edilebilmesi için ilgili sosyal güvenlik kurumunca ödenmesi gereken anapara değerine eşit bir parayı, iflas masasına alacak kaydettirme hakkını elde eder.

Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptali Davası Nasıl Açılır?

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir. Aile konutu şerhi esasen kurucu değil açıklayıcı bir şerhtir. Bu nedenle eşin rızası dışında yapılan işlemlerde üçüncü kişinin kazanımının korunup korunmayacağı onun iyi niyetli olup olmamasına bağlıdır. Öte yandan, Kanunun iyi niyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyi niyetin varlığıdır.Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davası Nasıl Açılır?

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali; Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır. Borçlu, yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı kazanmış olan üçüncü kişiye karşı, bu işlemin muvazaalı olduğu savunmasında bulunamaz. Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmi şekilde düzenlenmesi şarttır. Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmeleri, resmi şekilde düzenlenme dikçe geçerli olmaz.  Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler. Yasal mirasçıların paylarına ilişkin olarak tasarrufta yer alan kurallar, miras bırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, sadece paylaştırma kuralları sayılır.  Miras bırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar tenkise tabidir.

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptali Davası Nasıl Açılır?

Vekalet Görevini Kötüye Kullanma, Vekil, vekalet verenin açık talimatına uymakla yükümlüdür. Ancak, vekalet verenden izin alma imkanı bulunmadığında, durumu bilseydi onun da izin vereceği açık olan hallerde, vekil talimattan ayrılabilir. Bunun dışındaki durumlarda vekil, talimattan ayrılırsa, bundan doğan zararı karşılanmadıkça işi görmüş olsa bile, vekalet borcunu ifa etmiş olmaz. Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekalet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür. Vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken davranış esas alınır. Vekil, vekalet verenin istemi üzerine yürüttüğü işin hesabını vermek ve vekaletle ilişkili olarak aldıklarını vekalet verene vermekle yükümlüdür. Vekil, vekalet verene tesliminde geciktiği paranın faizini de ödemekle yükümlüdür.

Tapu İşlemleri İçin Vekalet Nasıl Verilir?

Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 89. maddesi gereğince düzenleme şeklinde yapılması zorunlu işlemlerdir.

Noter Tapu İşlemleri Nasıl Yapılır?

Noterlik işlemlerinde, niteliği bakımından tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren vekaletnamelere ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. Hukuki işlemlerin noter tarafından düzenlenmesi bir tutanak şeklinde yapılır. Bu tutanağın;
 • Noterin adı ve soyadı ile noterliğin ismini,
 • İşlemin yapıldığı yer ve tarihi (Rakam ve yazı ile),
 • İlgilinin ve varsa tercüman, tanık ve bilirkişinin kimlik ve adresleri ile ayrıca ilgilinin vergi kimlik numarası,
 • İlgilinin hakiki arzusu hakkındaki beyanını,
 • İşleme katılanların imzalarını ve noterin imza ve mührünü taşıması gereklidir.
Bu şekilde düzenlenen iş kağıdının aslı noterlik dairesinde saklanır ve örneği ilgilisine verilir. Tutanak, noterin ilgiliyi tanıyıp tanımadığını, tanımıyorsa ilgilinin kişiliği hakkında ne yoldan kanı sahibi olduğunu gösterir kayıtları taşır. Noter böyle bir kanıya ulaşamaz ve işlemin yapılması da istenirse, keyfiyet ve kimliğin tespiti için getirilen ispat vasıtası tutanağa yazılır. Tutanağın, ilgilinin gerçek isteği hakkındaki beyanı yazıldıktan sonra okuması için kendisine verilir. İlgili tutanağı okur, içindekiler isteğine uygun ise, bu husus da yazıldıktan sonra altını imzalar.

Tapu İptali Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI. MURİS MUVAZAASINA YÖNELİK İDDİA HAKKINDA HERHANGİ BİR DEĞERLENDİRME YAPILMADIĞI. MURİSİN TORUNUNA YAPTIĞI TAŞINMAZ SATIŞLARININ MUVAZAALI OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLEREK KARAR VERİLMESİ (Tapu İptali Davası Nasıl Açılır) Somut olayda, davacı, davalı borçlunun murisinin, mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla, taşınmazları diğer davalıya bedelsiz olarak devrettiğini ve davalı borçlunun da hakkı olduğu halde, alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla, muris muvazaasına dayalı olarak tapu iptal ve tescil davası açmadığını iddia etmiştir. Mahkemece, davacının muris muvazaasına yönelik iddiası hakkında ise herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu durumda, mahkemece yapılması gereken iş, dosyaya bildirilen yasal tüm delil ve tanık beyanlarının da incelenerek, murisin torununa yaptığı taşınmaz satışlarının bedelsiz, yani muvazaalı olup olmadığının değerlendirilmesinden ve sonucuna uygun bir karar verilmesinden ibarettir. TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI. MAHKEMENİN DAVACILARIN PAYLARI ORANINDA KABUL KARARI VERMESİ - DAVANIN TAMAMEN KABUL EDİLMİŞ OLMASI. YARGILAMA GİDERLERİNİN TAMAMININ DAVALI ÜZERİNDE BIRAKILMASI GEREĞİ (Tapu İptali Davası Nasıl Açılır) Somut olayda, davacılar payları oranında tapu iptali ve tescil istedikleri, mahkemenin pay oranında kabul kararı verdiği, reddedilen bir kısmın bulunmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, davanın tamamen kabul edilmiş olması karşısında davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi ve yargılama giderlerinin tamamının davalı üzerinde bırakılması gerekirken aksi yönde karar verilmiş olması doğru değildir. TAPU İPTAL VE TESCİLİ DAVASI - VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİ. GÖREVSİZLİK KARARININ TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞMESİNİN GÖREV KURALLARININ KAMU DÜZENİNDEN OLMASI NEDENİYLE SONUCA ETKİLİ OLMADIĞI (Tapu İptali Davası Nasıl Açılır) Somut olayda, asliye hukuk mahkemesinin görevsizlik kararının temyiz edilmeksizin kesinleşmesi görev kurallarının kamu düzeninden olması nedeniyle sonuca etkili değildir. Hal böyle olunca, davaya genel mahkemede bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esası bakımından hüküm kurulması doğru değildir. AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI VE TAPU İPTAL TESCİL DAVASI. BİRLEŞTİRİLMİŞ DAVALARIN AYRILMASI. AİLE KONUTU İLE İLGİLİ TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASININ AYRILARAK BOŞANMA DAVASININ SONUCUNUN BEKLENİLMESİ. GERÇEKLEŞECEK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ. Mahkemece verilen ilk hüküm, davacı-davalı kadının birleşen aile konutu ile ilgili tapu iptali ve tescil davasının bu dosyadan ayrılarak mevcut boşanma davasının sonucu beklenilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyulduğu halde bozma gerekleri yerine getirilmemiştir. Bu nedenle, davacı-davalı kadının aile konutu şerhi konulması ile tapu iptali - tescil davalarının ayrılarak, ayrılan dava ayrı bir esasa kayıt edilip boşanma davası sonucunda verilen kararın kesinleşmesi de beklenilerek deliller değerlendirilip gerçekleşecek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken; tefrik masrafları için verilen kesin süreye uyulmadığından bahisle şeklinde karar verilmesi doğru görülmemiştir. TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - EDİNİLMİŞ MAL - DAVACININ NİZALI TAŞINMAZLARDAN BİRİSİNİN ALINMASI SIRASINDA DÜZENLİ VE SÜREKLİ GELİR ELDE ETTİĞİ - KATKI ORANLARININ BELİRLENMESİ İÇİN YETERLİ DELİL OLMADIĞI - HAKKANİYETE GÖRE KATKI ORANI TESPİTİ GEREĞİ (Tapu İptali Davası Nasıl Açılır) Davacı ve davalı tarafın tanıklarının beyanlarından davacının 232 parsel sayılı taşınmaz alınırken ve üzerindeki bina yapılırken temizlik işlerine gitmek suretiyle düzenli ve sürekli gelir elde ettiği sabit olup, 232 parselde davalı erkek adına kayıtlı hisse yönünden taşınmaz alımına ve binanın yapımına davacının bir miktar katkısının olduğunun kabulü gerekmektedir. Ne var ki dosya kapsamında eşlerin taşınmazın edinilmesine katkı oranlarını belirleyecek yeterli veri olmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece yapılması gereken hukuk ve hakkaniyete uygun bir katkı oranı takdir edilerek, bu oranın davalı erkeğin taşınmazdaki hissesinin dava tarihi itibariyle değeri ile çarpılarak bulunacak miktar yönünden talep miktarı da gözetilerek kabule karar verilmesi gerekir.

Bu haber toplam 541 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara