İcra Davaları - İcra Davası Açma ve İcra Takibi

İcra Davaları - İcra Davası Açma ve İcra Takibi
İcra Davaları - İcra Davası Açma ce İcra Takibi | İcra takibinde gecikmiş itiraz talebinde bulunulması için gecikmiş itiraz şartları bulunmaktadır ve bunlar yerine getirilmelidir. İcra Davalarında Gecikmiş İtiraz Talebinde Bulunabilme Şartları Bu bahsedilen şartlar borçlu tarafın kusursuz olması yani ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten itibaren itiraz süresini...
İcra Davaları İcra Davası Açma ve İcra Takibi Nasıl Yapılır? İcra Davaları Nasıl Açılır? İcra davası açmak, borcunu tahsil edemeyen ve nu konuda devlet kuvveti yardımı ile borçlarını tahsil etmek isteyen kişiler için mümkün olmaktadır. İcra takibi başlatma aşamaları kurallar çerçevesinde icra dairesine yapılacak olan takip talebi ile başlamaktadır. Kişiler bizzat icra takibi talebinde bulunabilmektedirler. Fakat takibin başlatılması için gerekli olan prosedürlere uygunluk sağlanması, alacaklının herhangi bir hak kaybına uğramaması için avukat aracılığıyla sürecin başlatılması tavsiye edilmektedir.

İcra Takibi Nasıl Başlar, Süreç Nasıl İşler?

İcra davası 2019 yılında hak sahipleri tarafından açılabilmekte ve bu dava türü için yetkili makam olan İcra Dairelerine başvuruda bulunulması gerekmektedir. İcra takibinin başlatılabilmesi için uyulması gereken bazı yasal prosedürler bulunmaktadır. Bu prosedürler hangi tür takip yapılacağına göre değişiklik göstermektedir. Takip çeşitleri şu şekildedir;
  1. İlamsız İcra Takibi: Doğrudan icra dairesine yapılabilecek başvuru ile takibin başlatılabildiği icra türüdür. Bu takibin başlatılabilmesi için alacaklının takipten öncesinde mahkeme açıp bir ilam elde etmesi zorunluluğu yoktur.
  2. İlamlı İcra Takibi: Alacaklı olan kişinin dava açması ve dava sonucunda ilam elde etmesi gerekmektedir. Sonrasında elde edeceği ilam ile icra takibine başvurmalıdır.
  3. Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi: Alacaklının elinde bir kambiyo senedi var ise ilamsız olarak icra takibi başlatabilmektedir.
İcra takip işlemleri sırası icra takip süreci başlatıldıktan sonra borçlu olan kişiye ödeme emri gönderilmesiyle devam eder. Bu emir borçlu olan kişiye borcunu ödemesi ya da borca itirazı varsa itiraz etmesi için süre vermektedir. Kişi ilgili süre içerisinde itiraz da bulunmaz ya da borcunu ödemez ise icra dairesi tarafından mallarının haczedileceğine dair ihtar gönderilmektedir.

İcra Davalarında Gecikmiş İtiraz Talebinde Bulunabilme Şartları

Bu bahsedilen şartlar borçlu tarafın kusursuz olması yani ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten itibaren itiraz süresini kaçırmış olan borçluya kusuru olmadan bir engel nedeni ile yedi gün içerisinde ödeme emrine itiraz edememiş olması gerekmektedir. Yani borçlunun süresinden itiraz edememiş olmasına engel olan konu, borçlunun kusuruna dayanmamalıdır ve onun iradesi dışında meydana gelen bir neden olmalıdır. İtiraz konusunda borçlu olanın geçerli bir mazereti olması gerekmektedir. Yapmış olduğu itirazda bu mazereti icra hakimine sunması gerekmektedir. Mazeretin geçerliliği konusunda icra hakiminin takdir yetkisi bulunmaktadır.

İcra Davalarında İcrada Gecikmiş İtiraz Nasıl Yapılmaktadır?

Gecikmiş itiraz icra dairesinin bulunduğu yerde olan İcra Mahkemesine sunulmaktadır. Yapılan itiraz borçlunun haczedilmiş mallarının paraya çevrilene kadar engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren üç gün içerisinde yapılmalıdır. İtirazlarda gecikmeye neden olan durumun belgeleri ve itiraz nedenleri mahkeme sunulmalıdır. Gecikmiş itiraz ile takip kendiliğinden durmamaktadır. Borçlunun yaptığı itiraz üzerine takibin durdurulmasına karar verilmemiş olsa bile itirazın kabulü ile takip durmaktadır. Borçlunun daha önce mallarının haczedilmiş olması durumunda mazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yeni gün içerisinde alacaklı tarafından itirazın kaldırılması veya itirazın iptal edilmesi konusunda istek yapılmaması durumunda haciz kalkacaktır. Alacaklı itirazın hükümden düşürülmesi yollarından birisi olan itirazın kaldırılması yoluna gitmeyi tercih etmesi durumunda bu talebini mazeretin kabulüne kara verilen duruşmada icra mahkemesine bildirmektedir ve yaptığı talebi hakkında mahkemece karar verilmektedir. | İcra Davaları

İcra Takibine Yetki İtirazı Nasıl Yapılır?

İcra takibi konusunda yetki itirazı esas hakkında olan itirazla birlikte yapılmaktadır. İcra mahkemesi tarafından öncelikle yetki konusunda tetkik karara bağlanmaktadır. İki tetkik merci arasında yetki konusunda ihtilaf çıkması durumunda 1086 sayılı Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunun 25'inci maddesinde ifade edilen hüküm geçerli olmaktadır. Kamu düzeni ile alakalı olmayan durumlarda taraflar yetkili mahkemeyi belirleyebilmektedir. Taraflar koşulun oluşması durumunda yetki sözleşmesi düzenleyebilmektedir. Bu düzenleme adı geçenlerin iradesini bono metnine yazmak sureti ile gerçekleştirebilmektedir. İpotek ile alakalı ilamsız takiplerde genel olarak ilamlı takipler için yetkili olan icra dairelerinde yapılabilecek olduğu gibi taşınmazın bulunduğu yerde olan icra dairesinde yapılması mümkündür. İcra takipleri ve bu takiplere itiraz konusunda prosedürlerin başarılı bir şekilde uygulanması için avukat büroları veya Ankara avukat yardımı alınması ve sürecin konusunda uzman bir avukat ile yürütülmesi önemli bir avantaj sağlamaktadır. Eser sözleşmelerinden kaynaklanan ilamsız takiplerde ise genel yetki kuralı neticesinde borçlunun yerleşim yerinde bulunan icra dairesi konu hakkında yetkili olmaktadır. Ayrıca akdin ifa edileceği yerde bulunan icra dairesi de yetkili olmaktadır. İhtiyati haciz kararına dayanarak yapılan takipler konusunda ihtiyati haczin kararının verildiği mahkemenin olduğu yerdeki icra dairesi yetkili olmaktadır. Bu durumda İtiraz iptali davasına bakmış olan mahkeme öncelikle icra dairesinin yetkisine yönelik itirazı incelemektedir. İcra dairesinin yetkisiz olması durumunda ortada geçerli bir icra takibi bulunmaması sebebi ile o takibe dayalı olarak itiraz iptali davasının reddedilmesi gerekmektedir.

İcra Mahkemesi Davalarında İtirazın İptali Davası ve İtirazın Kaldırılması İstemi

Görülen icra davalarında ticaret Kanununda düzenlenmiş olan konular ile bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve eylemler ticari işler olmaktadır. Aksi bir hüküm bulunmadığı sürece dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmadan Asliye Ticaret Mahkemesi tüm ticari davalar ve ticari nitelikte olan çekişmesiz yargı konularına bakmakla görevli olmaktadır. Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer Hukuk Mahkemeleri arasında olan ilişki görev ilişkisi olmakta ve bu durumda göreve ilişkin olarak usul hükümleri uygulanmaktadır. Asliye Ticaret Mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari davada görev kuralına dayanılmamış olması görevsizlik kararı verilmesini gerektirmemektedir. Asliye Hukuk Mahkemesi davaya devam etmektedir. Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denmektedir. Süresi içerisinde yapılan itiraz takibi durulmaktadır. İtiraz süresinde olunmayan alacaklının yaptığı talebi üzerine icra memuru takip muamelelerine alacağının tamamı için devam etmektedir. Borçlu borcun yalnız bir kısmına itiraz etmesi durumunda alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvuru yaparak genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat etmesi ile itirazın iptalini isteyebilmektedir. İtirazın iptali için açılacak olan davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilmesi durumunda borçlu, takibinde haksız ve kötü niyetli görülmesi durumunda alacaklı, Diğer tarafın yapacağı talep üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmedilen şeyin tahammülüne göre ret veya karar verilen meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere uygun bir miktarda tazminata hükmetmektedir. İtiraz eden kişinin veli, vasi veya mirasçı olması durumunda borçlu hakkında tazminata hükmedilmesi kötü niyetin sübutuna bağlı olmaktadır.

İcra Davası İlamsız İcra Takibinin İptali

İcra takibinin iptali, borçlu tarafından icra dairesinin bulunduğu yerdeki İcra Hukuk Mahkemesinden talep edilebilmektedir. Bu talep ile görülecek dava basit yargılama usulüne göre yapılmaktadır. Borçlu takibin kesinleşmesinden sonra borcun ve ferilerinin itfa edildiğini veya alacaklının kendisine bir süre verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş olan bir belge ile ispatlaması durumunda takibin iptali veya talikini her zaman icra mahkemesinden talep edebilmektedir. Paraların paylaşılması ile icra takibi son bulduğu için icra takibinin iptali konusunda paraların paylaştırılmasına kadar talep edilmesi mümkündür. Yapılan takibin iptali konusunda İcra Hukuk Mahkemesine başvurulması ile icra takibi durdurulmamaktadır. İcra Hukuk Mahkemesi, takibin durdurulması konusunda bir ihtiyati tedbir kararı verememektedir. Borçlunun İcra Hukuk Mahkemesine sunduğu belge altında bulunan imza tasdikli olmayıp alacaklı tarafından inkar edilmesi durumunda icra hukuk mahkemesinde imza incelenmesi yapılamaz. Takibin iptali konusunda verilecek olan karar maddi anlamda kesin hüküm oluşturmamaktadır. Takibin iptal talebi konusunda ret edilmiş olan borçlu alacaklıya karşı genel mahkemede menfi tespit davası açabilmektedir. İlama bağlı alacaklar ile alakalı olarak başlatılan takipler konusunda borçlu ancak hüküm tarihinden sonraki dönemde gerçekleşen itfa nedenine dayalı olarak icra emrine itiraz edebilmektedir. Ayrıca bu konuda icranın geri bırakılmasını da isteyebilmektedir. Verilen karar tarihinden önce olan döneme ilişkin iddialarını ilamın yargılanması sırasında mahkemede ileri sürmüş olmalı veya temyiz nedeni yapmalıdır. İcra emrinin tebliğ edildiği günden önceki döneme ait itfa itirazı yedi günlük süreye tabi olmaktadır. | İcra Davaları

Kıymet Takdirine İtiraz Nasıl Yapılmaktadır?

Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde raporu düzenlemekte olan icra dairesinin bulunduğu yer olan tetkik merciine şikayette bulunabilmektedir. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilmiş olan ortaklığın giderilmesi kararına dayalı olarak yapılacak satışa ilişkin olan kıymet takdirine itiraz ve şikayetler ise ortaklığın giderilmesi kararını veren Sulh Hukuk Mahkemesine yapılmalıdır. Şikayetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde gerekli olan masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılmış olması durumunda yeniden bilirkişi incelemesi yapılabilmektedir. Aksi bir durumda başka bir işleme gerek olmadan şikayet kesin olarak reddedilmektedir. Kesinleşen Kıymet Takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmesi durumunda yeniden kıymet takdiri istenememektedir. Kıymet takdiri konusunda ilişkin olarak şikayet yetkisiz olan tetkik merciine yapılmış olması durumunda tetkik mercii evraklar üzerinden incelemesini yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde yetkisizlik konusunda kararını vermektedir. İcra tetkik merciinin verdiği kararlar kesin olmaktadır. Kıymet takdirine yapılan itiraz üzerinde verilmiş olan kararın temyiz kabiliyeti bulunmadığından bu kararın ihalenin feshi aşamasında değerlendirilmesi gerekmektedir. Kıymet takdirine itirazın incelenmeden reddedilmesi ihalenin feshi anlamına gelmektedir. Kıymet takdiri ile satış tarihi arasında geçen iki yıllık sürenin geçirilmiş olması durumunda borçlu talep etmiş olsa bile icra dairesinde bir kıymet takdiri yapılarak ve bu değer esas alınarak satışa gitmesi mümkündür. Borçlunun daha önceki kıymet takdirine itiraz etmemiş olması bu sonuca etki etmeyecektir. | İcra Davaları

Mehil Vesikası ve Tehiri İcra Kararı İçin Süre Verilmesi İstemi

Yapılan icra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içerisinde hazırlayacağı bir dilekçe ile icra mahkemesine başvuru yaparak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal ile itfa edildiği koularında itirazda bulunabilmektedir. Yetkili olan mercilerce resen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş olması ile icra dairesi, icra mahkemesi veya mahkeme önünde ikrar olunmuş bir senet ile tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılmaktadır. Bu konuda nafaka hükümlerine göre bir süre verilmemektedir. İlama karşı yapılacak olan istinaf veya temyiz yolu ile başvuru yapan borçlunun, mahkeme tarafından karar verilen para veya eşyanın resmi bir mercide depo edildiğini ispat etmesi veya mahkeme tarafından karar verilen para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilen taşınır rehni, Esham, tahvilat, taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterilmesi ile borçlunun mahkeme tarafından karar verilen para veya eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise İcranın geri bırakılması için bölge bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay'dan karar alınması üzerine icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilmektedir. Bu süre ancak bir zorunluluk durumunda uzatılabilmektedir. | İcra Davaları

İcra Takibinin Geri Bırakılması

İlamlı yapılan icra takibinde icra emrine itiraz edilmesi ilamlı icra takibini kendiliğinden durdurmamaktadır. İlamlı icra takibi konusunda ancak icra mahkemesinin vereceği icranın geri bırakılması kararı ile bu mümkün olabilmektedir. İcranın geri bırakılması konusunda yapılan istem davası icra takibinin bağlı olduğu icra mahkemesinde görülmektedir. İlamlı olarak yapılan takiplerde borçlu üç nedene dayanarak icranın geri bırakılması konusunda bir istekte bulunabilmektedir. Borçlu itiraz sebeplerini borcun sona erdiği, borcun imhal edildiği veya zamanaşımına uğradığı ileri sürebilir. İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra mahkemesine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığını veya imhal ile itfa edildiği konusunda itirazında bulunabilmektedir. İtfa ile imhal konusunda yapılacak iddia yetkili olan merciler ile resen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş veya icra dairesi ile icra mahkemesinde ikrar olunmuş bir senet ile tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılabilmektedir. Yapılan icra emrinin tebliğinden sonraki dönemde tahakkuk etmiş itfa, imhal veya zamanaşımına dayanan geri bırakma istekleri her zaman yapılabilmektedir. Bunlarda itfa veya imhal durumuna dayanan istekler mutlaka noterce resen yapılmış veya tasdik olunmuş belgeler ile veya icra zaptına istinat ettirilmelidir. Zamanaşımı nedeni ile icranın geri bırakılması konusunda yapılan talepte borçlunun başvurusu bir süreye bağlı değildir. Zamanaşımı tirazı konusunda yanlış merci bildirilmesi durumunda sonuç ortaya çıkmayacaktır. | İcra Davaları

İcra Davalarında İstihkak İddiası

İstihkak davasında borçlu elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği veya üçüncü bir kişi tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkının iddia edildiği durumda icra dairesi bunu haciz ve icra zabıtlarına geçirmektedir. Bu konuda keyfiyet iki tarafa bildirilmektedir. İcra dairesi istihkak iddiasına karşı itirazları olup olmadığını alacaklı ve borçluya bildirmesi üzerine üç günlük süre içinde dava açılmalıdır. Bir itirazları olmaması durumunda istihkak iddiasını kabul etmiş saymaktadır. Malın haczine muttali olan borçlu veya üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içerisinde istihkak iddiasında bulunmadığı durumda aynı takipte iddiayı ileri sürmek hakkını kaybetmektedir. İstihkak iddiasının yapıldığı veya istihkak davasının açıldığı tarihte istihkak müddeti ile birlikte oturan kişiler veya bu şahısların iş ortakları iddianın yapıldığı tarihte veya istihkak davası ilgili kanunun 97'nci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince açılmış olması durumunda, Davanın açıldığı tarihte malın tarafından itiraz edilmesi ile icra memuru dosyayı icra mahkemesine vermektedir. İcra mahkemesi dosya üzerinde veya gerek görmesi durumunda ilgilileri de davet ederek yapılacak inceleme ile oluşan kanaate göre bir karar vermektedir. | İcra Davaları

İcra Davalarında İstirdat Davası

Takibe itiraz etmemiş veya itirazın kaldırılmış olması durumunda borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs genel hükümler içerisinde mahkemeye başvuru yaparak paranın geriye alınmasını isteyebilmektedir. Görevli olan mahkeme genel hükümler çerçevesinde belirlenmektedir. İstirdat davaları konusunda takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilmektedir. Bu yetki kuralı kamu düzenine ilişkin olmadığından resen yetkisizlik kararı verilemez. Davacı davasında yalnız paranın verilmesi gerekliliği konusunda ispata mecbur olmaktadır. | İcra Davaları

İcra Davalarında Senet Nasıl ve Ne Zaman İcraya Verilir?

Senet konusunda öncelikle ödeme gününden ince bankaya verilecek olan senetteki miktarında ödenmesi için yazı gönderilmelidir. Üç gün içerisinde ödemenin yapılmaması durumunda bankaca senet protesto edilebilmektedir. Banka tarafından yapılan protesto masrafları da senet icraya konulduğunda talep edilebilmektedir. Senet bankaya verilmemiş ve protesto edilmemiş ise ödeme gününden üç gün sonra icra takibi yapılabilmektedir. Açılan icra takibinde Kural borçlu borca karşı herhangi bir itirazı olması durumunda 5 iş günü içerisinde borca itiraz edebilmektedir. İtiraz edilmemiş olması durumunda borçlu borcunu 10 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. | İcra Davaları

İcra Davaları - İcra Davası Açma ve İcra Takibi | Sıkça Sorulan Sorular

ŞİKAYET DAVASI - BORÇLUYA GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNİN BİLA İKMAL İADESİNDEN SONRA HERHANGİ BİR ÖDEME EMRİ TEBLİĞİNİN YAPILMADIĞI - BORÇLUNUN ŞİKAYETİNİN ESASI İNCELENEREK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Borçluya gönderilen ödeme emrinin bila ikmal iade edildiği, sonrasında da borçluya, usulsüz de olsa, herhangi bir ödeme emri tebliğinin yapılmadığı görülmekle yapılan tebligat yok hükmünde olduğundan, borçlunun öğrenme tarihinin tebliğ tarihi olarak kabulü mümkün değildir. Öte yandan mahkemece dosya üzerinden karar verilmiş olmakla alacaklı tarafın takibi sürdürme iradesi saptanamamıştır. O halde mahkemece, borçlunun şikayetinin esası incelenerek karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, mahkeme kararının bu nedenlerle bozulması gerekirken, Dairemizce onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir. TAKİBİN İPTALİ DAVASI - TAKİBE DAYANAK SENEDİN GEÇERLİ BİR DÜZENLEME YERİ İÇERMEDİĞİ - SENEDİN KAMBİYO SENEDİ VASFINDA OLMADIĞI - TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Takibe dayanak senedin düzenleme yeri içermediği sadece 'camiikebir mah.' şeklinde bir ibare içerdiği, düzenleyenin adının yanında herhangi bir idari birimin de yer almadığı görülmektedir. Bu durumda, sözü edilen senet kambiyo senedi vasfında değildir. O halde, mahkemece bononun kambiyo senedi vasfı taşımadığı hususu resen nazara alınmak suretiyle takibin iptaline karar verilmesi gerekir. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DOSYANIN TARAFLARCA YENİLENİNCEYE KADAR İŞLEMDEN KALDIRILDIĞI - DAVACI VEKİLİNCE ÜÇ AYLIK YASAL SÜRESİ İÇİNDE DAVANIN YENİLENDİĞİ - DOSYA İŞLEME KONULARAK DAVAYA KALDIĞI YERDEN DEVAM OLUNMASI GEREĞİ ÖZET: Davacı tarafın katılmaması ve davalı tarafça da takip edilmemesi üzerine mahkemece dosyanın taraflarca yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir. UYAP üzerinden davacı taraf vekilince yenileme dilekçesi mahkemeye sunulmakla, davanın üç aylık yasal süresi içerisinde yenilenmesine rağmen dosya işleme konularak davaya kaldığı yerden devam olunması gerekirken, işbu dilekçe nazara alınmayıp mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 252 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara