İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra Takibi Nasıl Yapılır?
İcra Takibi Nasıl Yapılır? | İcra takibi konusunda bir alacağın tahsilinin yapılması için icra müdürlüğünde işlemin başlatılması ve bu başlatılan işlem ile resmi bir şekilde tahsilatın yapılması için sürecinin devam ettirilmesidir. İcra takibinin avukatlar tarafından yürütülmesinin mümkün olacağı gibi, avukat olmadan da tarafların kendilerinin yürütmesi...
İcra takibi konusunda bir alacağın tahsilinin yapılması için icra müdürlüğünde işlemin başlatılması ve bu başlatılan işlem ile resmi bir şekilde tahsilatın yapılması için sürecinin devam ettirilmesidir. İcra takibinin avukatlar tarafından yürütülmesinin mümkün olacağı gibi, avukat olmadan da tarafların kendilerinin yürütmesi mümkün olabilmektedir. Bu durumda bir icra takibinin başlatılması gerekiyor ise bunun taraflarca yapılması mümkün olabilmektedir. Ancak birçok hukuki ve teknik bilginin gerekli olduğu icra iflas kanunu konusunda zorlanmalar ve hatalı işlemlerin yapılması mümkün olabilmektedir. İcra takibinde sorun yaşamamak ve kısa sürede alacağın tahsili konusunda başarı sağlanabilmesi için bir avukat ile çalışılması ve sürecin avukat tarafından yürütülmesi avantaj sağlayacaktır. | İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Ödeme Emri Nedir?

Yapılacak ödeme emrinde borç, borcun dayandığı sebep ve asıl borçtan ayrı bir şekilde ödenmesi gereken masraf ve giderler ile 7 gün içerisinde ödenmesi gerektiğine dair ibare bulunmaktadır. Ödeme emri aslına bakılırsa bir son ikaz olarak dikkate alınmalıdır. İtiraz veya yapılacak ödeme işlemleri kanunlarda belirtilen süreler veya yapılan sözleşmelerde belirtilen süreler içerisinde yapılmalıdır. Aksi durumlarda takip kesinleşmiş olacaktır. Takibin kesinleşmesi ile haciz işlemlerinin başlaması da mümkün olacaktır. Bu durumda icra dosyasının kesinleşmesi borçlu açısından sıkıntılar doğuracak bir durum olmaktadır.  Borçlu borcunu ödemeli ve bu şekilde daha fazla işlem masrafı ile karşılamayarak ve haciz işlemleri nedeni ile ortaya çıkacak zararlara katlanmayacaktır. Ancak yapılan ödeme emrinde borçlu olarak adı geçmekte olan kişi böyle bir borcunun olmadığını ileri sürerek bu borca itiraz edebilmektedir. Yapılacak böyle bir itiraz durumunda ispat yükümlülüğü alacaklıda olmaktadır. Bu durumda alacaklı yapılan itiraza karşı olarak icra mahkemesinde yapılan itirazın kaldırılması için dava açabilmektedir. Bu davada mahkeme ortaya sunulan delillere bakarak itirazın kaldırılmasına karar verebilmektedir. Borçlu ödeme emrinin gönderildiği adreste bulunmuyor ise gerçek kişiler için Tebligat Kanunun 21’inci maddesi uyarınca adres kayıt sistemi olan Mernis kayıtlarındaki adrese ve tüzel kişiler içinde yine Tebligat Kanunun 35’inci maddesine göre Ticaret Odasına bildirilmiş olan adrese ödeme emri tekrar gönderilmektedir. Yapılacak icra takiplerinde sorun yaşanmaması için konusunda uzman avukatlardan yardım alınabilmektedir. Bu konuda Ankara avukat bulunması ve diğer illerden avukat bulunması ile bu davalar ve icra takipleri yürütülebilmektedir. | İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra Takibi Nasıl Hazırlanır?

Eğitimlerde teori olarak hukukçulara takip talepleri konusunda, icra müdürlükleri olarak ödeme ve icra emri hazırlanmasının nasıl olacağı öğretilmiş olsa bile hiçbir icra müdürlüğü talep eden kişi için ödeme ve icra emri hazırlamaz. Bir talepte bulunulacağı zaman tüm gerekli evrak ve belgelerin hazırlanması ve gerekli şekilde sıralanması ile dosyanın oluşturulması gerekmektedir. Yapılacak olan bu işlemler yanında hazırlanan belgelerin UYAP ortamına yüklenmesi gerekmektedir. Bu yükleme işlemi için XML formatında dosyasının oluşturulması ve flashdisk olarak icra müdürlüğüne getirilmesi istenmektedir. Yapılacak bir takip için ödeme emrinin manuel bir şekilde Word programında hazırlanması da mümkün olabilmektedir. Ancak Word programında hazırlanacak olan dosyalar için XML formatında dosyalar oluşturulması mümkün olmayacaktır. Takip için hazırlanacak olan evraklar içerisinde bir eksiklik olması durumunda görevli memurların tüm verileri manuel bir şekilde el ile sisteme girmeleri gerekmektedir. Bu durum ise beş dakika kadar sürecek bir işin saatler sürmesine neden olabilmektedir. Yazının ilerleyen bölümlerinde gerekli olacak her belgenin manuel bir şekilde nasıl hazırlanacağı konusundan detaylı olarak bahsedilecektir. Bu şekilde hazırlanan evrakların hatalı ve yanlış olup olmadığının kontrolü yapılabilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak hazırlanan tüm evraklar için programlara pek güvenmeyerek birer nüsha çıktı alınması ve kontrol yapılması avantaj sağlayacaktır. Takip evraklarının hazırlanması ve dosyanın oluşturulmasında bir sıra ile evraklar hazırlanmalıdır. Bu konuda ilamsız takipler için oluşturulacak dosyada üstten alta doğru aşağıdaki evraklar yer almalıdır.
 • Takip talebi
 • Ödeme emri
 • Dayanak belge sureti
 • Vekaletname
Bu şekilde hazırlanacak olan dosya ile icra müdürlüğüne ilamsız icra takibi için başvuru yapılabilmektedir. İlamlı icra takibi konusunda ise hazırlanacak dosyanın üstten başlayarak içerisinde olan evraklar;
 • Takip talebi
 • İcra emri
 • İlam aslı (bunun yerine mahkemeden aslı gibidir onaylı sureti de olabilir)
 • Vekaletname
Bu şekilde yapılacak bir sıralama ile dosyanın teslimi ile ilamlı icra takibi başvurusu yapılabilmektedir. Dosyada yapılacak sıralamanın doğru olması icra müdürünün dosyayı incelemesi konusunda bir kolaylık sağlayacaktır. Yapılacak takip talebinde ödeme ve icra emrinden mevcut borçlu sayısından iki adet fazla çıktı alınmalıdır. Bu iki fazla suretin bir tanesi icra dosyası için, diğer bir suret ise sizin için gerekli olacaktır. Bu konuda istenirse ödeme emri yerine takip talebinin de çıktısı alınabilir. Yapılacak işlemde tebligat zarfı hazırlanmasına gerek yoktur. Bu konuda icra müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan tebligatlar UYAP üzerinden barkod numarası ile kolay bir şekilde takip edilebilmektedir. Ancak kullanılmakta olan program tebligat zarfını otomatik bir şekilde hazırlayacağından bir çıktısının alınmasında fayda vardır. İcra müdürlüklerinin yoğun olduğu düşünürse işlemin çabuk ilerlemesi için dikkat edilmesi gerekmektedir. Tebligat zarflarının hazırlanması konusunda çalışacak memurunda yoğun olacağı düşünülürse zarfın bu şekilde hazırlanmış olması işlemin daha kısa sürede yapılması ve zaman kazanılmasını sağlamaktadır. Ancak bu şekilde yapılacak olan işlemde zarf Uyap üzerinde kayıtlı olmayacağından tebligat barkodunun bir parçasının alınması veya barkod numarasının not alınması gerekmektedir. Bu şekilde tebligat konusunda bir kontrol ve takip yapılması mümkün olacaktır. Borçluya veya borçlulara tebliğ edilecek olan ödeme veya icra emri için dayanak belge suretleri eklenmelidir. Sizde kalacak olan suret ile tebliğe çıkacak olan evraklar dosyanın iç kapağına konulmalıdır. Hazırlanacak dosyada vekaletnameye baro pulu yapıştırılmalıdır. | İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra Takibi Nasıl Başlar?

Hazırlanacak Dosya Düzeni Dosya için karton kapaklı bir dosya tercih edilmelidir. Dosyanın en arka kısmına vekaletnamenin fotokopisi (aslının aynısıdır ibaresi bulunmalıdır) konulmalıdır. Vekaletname üzerinde baro pulu olmalıdır. | İcra Takibi Nasıl Yapılır? Bundan sonra ödeme emrine esas teşkil eden ve elde varsa senet veya çekin fotokopisini, kontrat veya ilamlı karar gibi belgelerin konulması gerekmektedir. Bundan sonra ödeme konulmalıdır. Sonrasında takip talebi belgesi ve harç makbuzu dosyaya konulmalıdır. Hazırlanacak dosyanın fiziki olarak düzenlenmesi ile avukat yapılacak icra takibi için flashdisk hazırlamalıdır. Bunların yanında hazırlanacak olan dosyanın sol kapağına;
 • Borçlu veya borçlu sayısı kadar gönderilecek olan tebligat zarfı veya zarfları konulmalıdır.
 • Tebligat zarfının arasına ise borçlu veya borçlu sayısı kadar gönderilecek ödeme emri ve var ise ödeme emrine esas teşkil edecek çek, senet gibi evrakların fotokopisi konulmalıdır.
Hazırlanacak olan dosyanın kapağının ön yüzüne alacaklı, borçlu ve avukatın ad ile soyadları yazılmalıdır. Aynı zamanda adresleri yazılmalı ve kaşesi basılmalıdır. Hazırlanacak olan bu dosya ile beraber hazırlanan flashdisk ile icra müdürlüğüne talep başlatılabilmektedir. Hazırlanmış olan flashdisk UYAP görevlisine verilmelidir. Bu işlem sonunda görevli sizi bir icra müdürlüğüne yönlendirecektir. Bunun yanında yapılan işlemleri ve sizi UYAP sistemine kaydetmiş olacaktır. Görevlinin belirtmiş olduğu icra dairesine gidilmelidir. İcra dairesine gidilmesi ile hazırlanmış olan dosya icra müdürüne veya müdürün görevlendirdiği memura verilmelidir. Görevli memurun incelediği dosyada bir eksik olmaması durumunda gerekli harç yatırılmalıdır.
 • Yapılacak icra takibi için ilk olarak pembe bir dava dosyası alınması gerekmektedir. Alınacak bu dosyanın içerisine öncelikle vekaletname (baro pulu yapıştırılmış olarak) sonrada çek veya senet ile ilam fotokopisi konulmalıdır. Bundan sonra ödeme emri ve takip talebi konularak baştan sona doğru bir sıralama dizilmelidir. Dava dosyasının sol kapağına tebligat zarfı ve senet fotokopisi konulmalıdır. Ayrıca buraya ödeme emri de konulmalıdır. Arka kapağına ise senedin ve takip talebinin konulması ile dosya hazırlanır ve icra dairesine verilir.
 • Dosyanın yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanması ile icra dairesine gidilir. İcra dairesinin tevzi bürosundan icraya düştüğü konusunun tespit ettirilmesi ile yönlendirilen icra dairesine gidilmelidir. İstanbul ilinde kota uygulaması olduğu için avukatların icra dairelerinde belirli sayıda kotaları bulunmaktadır.
 • Gidilecek icra müdürlüğünde icra müdürü veya konu hakkında görevli müdür yardımcısından birisine dosyayı vererek görüldü damgası alınmalıdır. İcra müdürünün görüldü vermesi ile borçluya gönderilmek üzere hazırlanmış olan ödeme emri ile dosyada kalacak olan ödeme emrine kaşe vurulması ve imzalanması gerçekleşmiş olacaktır.
 • Dosya için görüldü alındıktan sonra müdürlükteki kayıt masasına gidilmelidir. Kayıt masası genel olarak icra dairelerinde tebligatların gönderildiği masa olmaktadır. Kayıt masasına gidilmesi ile burada ilk olarak takip talebinin ve ödeme emrinin kayıtlı olduğu flashdisk görevli memura verilmelidir.
 • Bu memur flashdiskte bulunan verileri UYAP sistemine kaydettikten sonra dosyanın üzerine kaşe ve mühür vurması ile esas numarasını verecektir. Verilecek olan bu numara süreç içerisinde icra müdürlüklerinde dosyanın takibi için gerekli olacak numaradır.
 • Bu işlemin yapılması ile görevli memur dosyanın arka kapağında bulunan senet aslını ve takip talebi suretini kaşeleyecek ve geri verecektir. Bu işlem sonrasında dosyanın harçları hesaplanacak ve harç fişi alınarak sizden tebligat ücreti olan tutar alınacaktır. Sonrasında harç masasına gidilmesi ile ödeme yapılacaktır.
 • Kayıt masasındaki işlemlerin tamamlanması ile harçların ödenmesi için harç masasına gidilmesi gerekmektedir. Burada belirlenmiş olan harç tutarlarının ödenmesi gerekmektedir. Ödenmesi gereken tutarlar başvuru harcı ve vekalet harcı olmaktadır.
 • Yapılacak ödemeler ile harcın ödendiğini gösteren bir fiş alınacaktır. Verilecek olan bu fişlerden birisinin imzalanması ile dosyaya konulması gerekmektedir. Bu imzalı fişin dosyaya konulması ile takip işlemleri tamamlanmış olacaktır.
 • Hazırlanan ve harç ödemesi yapılacak makbuzu alınan dosyanın memura teslim edilmesi ile takip başlamış olacaktır. İcra takibi başlatılması konusunda icra dairelerinde yapılacak işlemler için esas masası, kayıt masası, harç masası ve yazı masası olarak dört farklı yerde işlemlerin yapılması gerekmektedir.
 • Bu işlemlerde yazı masası hariç olarak yukarıda sıralı şekildeki masalardan belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir.
 • Bu işlemlerin yapılması ve bir icra takibi başlatılması konusunda iş yeri için icra takibi başlatılıyor ise icra dairesinin bulunduğu yerdeki verdi dairesine gidilerek damga vergisi olarak ifade edilen verginin ödenmesi gerekmektedir.
 • Bu işlem için önceden bir vergi beyannamesi gösterilmiş ise ayrıca vergi yatırmaya gerek yoktur. Ancak bu konuda beyanname suretinin dosya konulması ve ibraz edilmesi gerekecektir. Bu damga vergisi sadece iş yerleri için yapılacak haciz işlemlerinde gerekli olup, mesken hacizlerinde bu verginin ödenmesine gerek yoktur.
Bir takip talebinin hazırlanması konusunda yukarıda anlatılan işlemlerin yapılması ve dosyanın hazırlanması konusunda dikkat edilmesi gereken bazı konular bulunmaktadır. | İcra Takibi Nasıl Yapılır?
 • Yapılacak takip ve hazırlanacak dosyada alacaklınızın TC kimlik numarası, sizin TC kimlik numaranız, açık adresler ve telefon numaraları mutlaka belirtilmelidir.
 • Hazırlanacak dosyada ve takip talebinde “asıl alacağa işleyerek…faiz” ifadesi yer almalıdır. Yanlışlık ile toplam alacağa ifadesi kullanılmamalıdır.
 • Hazırlanan dosyada ve takip talebinde istenilen faiz oranının aylık olarak mı yoksa yıllı olarak mı ifade edildiği, ayrıca bu faizin kanuni olup olmadığı da açıkça belirtilmelidir.
 • Takip tarihine kadar işleyen faiz, tarihler ve işleyen faiz oranları ayrıntısı ile gösterilmelidir.
 • Yapılan kısmi ödemelerin icra masrafları ve ferilere mahsup edilmesinin talep edilmesi konusunda takip talebinde belirtilip belirtilmediğine dikkat edilmelidir.
 • Faiz oranlarında ortaya çıkacak olan değişiklikler konusunun da dikkat edilmesi talep edilecek ise bununda takip talebinde yer alması sağlanmalıdır.

Kira İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi bir kişinin alacaklarının tahsil edilmesi amacı ile devlet gücünü kullanması için yapması gereken işlemler olarak ifade edilebilmektedir. Yapılacak sözleşme ile ortaya çıkarak kira sözleşmesi iki taraf içinde borç yükümlülüğü veren bir sözleşme olmaktadır. Kiraya veren kişi kiralananın kullanım haklarını kira süresi boyunca kiracıya vermektedir. Kiracı ise bu hakların alınması ile karşılında sözleşmede belirtilen kira bedelini ödemek ile yükümlü olmaktadır. Ülkemizde yapılan mevzuat düzenlemeleri kiracılar lehine olmaktadır. Ancak bazı durumlarda kiraya veren için kiracıyı tahliye etmek konusunda olanaklar tanınmıştır. Buna göre kiraya veren kiracıya ihtiyaç veya kira sözleşmesine aykırılık nedeni ile sulh hukuk mahkemesine bir tahliye talebinde bulunabilmektedir. | İcra Takibi Nasıl Yapılır? Borçlar Kanunda kiracıya verilmiş olan yükümlülüklerin kiracı tarafından yerine getirilmemesi durumunda kira sözleşmesine aykırılık oluştuğu belirtilmektedir. Kira bedelinin ödenmemesi veya kira süresinin bitmesi ile kiraya veren, icra dairesi aracılı ile taşınmazın tahliyesini isteyebilmektedir. Kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiraya veren bir icra takibi başlatarak kiracısından kira bedelinin alınmasını ve taşınmazın tahliyesini isteyebilir. Kiracının kira bedelini ödememesi durumunda kiralayan ödenmeyen kira bedelleri için icra dairesi aracılığı ile gönderilmiş olan para borcunun ifa edilmesini içeren ödeme emrini talep edebilmektedir. Ancak kiralayan kira bedelleri ile birlikte kiralanan taşınmazın tahliyesini talep etmesi durumunda kural olarak ilamsız tahliye takibi yapması gerekmektedir. Başlatılacak olan icra takibi ile kira bedeli ve tahliye konusunda aynı anda talep yapılabilmektedir. | İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Nafaka İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Yapılacak olan nafaka ödemelerinin düzenli bir şekilde yapılıp yapılmadığı konusunda denetimin nafaka alacaklısının yapması gerekmektedir. Aynı zamanda bu nafakanın ödenmemesi durumunda nafaka borçlusuna bir yaptırım uygulanması ile nafakanın ödenmesi sağlanabilmektedir. | İcra Takibi Nasıl Yapılır? Yapılacak olan nafaka ödemeleri herhangi bir sebepten dolayı ödenmeyebilmektedir. Böyle bir durumda nafaka alacaklısı olan kişi geçmişe dönük birikmiş olan nafaka alacağını tahsil etme yoluna gidebilmektedir. Biriken nafaka alacağı konusunda toplu bir şekilde icra yolu ile tahsilin talep edilmesi mümkündür. Birikmiş olan nafaka alacağının toplu bir şekilde icra yolu ile tahsil edilmesi için nafaka alacaklısının icra müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir. bu başvuru ile icra takibi başlatılmış olacaktır. Nafaka alacaklısının biriken nafakayı tahsil etmesi için uygulanacak olan yöntemlerden bir diğeri ise maaş haczi denilen ve nafaka borçlusunun her ay aldığı maaşından yapılacak olan otomatik kesintiler olmaktadır. Bu yöntem ile nafaka alacaklısı nafaka borçlusunun ödemedi nafaka tutarı için nafaka borçlusunun düzenli aldığı aylığa belirli oranlarda kesinti uygulayabilmektedir. Bu şekilde nafaka alacaklısının nafaka konusundaki alacaklarının tahsil edilmesi mümkün olabilmektedir. Birikmiş nafaka alacağı borçlunun düzenli aldığı maaşından maaş haczi ile yapılabilmesi mümkün olmakla birlikte burada önemli olan nafaka borçlusunun ücretli olarak çalışması veya düzenli bir maaşının olması gerektiğidir. diğer makaleler için Ankara avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz. | İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Bu haber toplam 530 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara