İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır

İhtiyati Haciz Kararı Nedir

İhtiyati haciz,para alacaklarına ilişkin mevcut veya müstakbel takibinin sonucunun  güvence altına alınması için mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına el konulmasını sağlayan geçici bir hukuki korumadır.İhtiyati haciz,genel olarak takip hukuku içerisinde para alacaklarına ilişkin bir geçici hukuki koruma olarak,örneğin iflas ve tasarrufun iptali davaları çerçevesinde de uygulama alanı bulmasına rağmen,ağırlıklı olarak icra hukuku içerisinde ve ona bağlı olarak uygulama alanı bulduğundan bu bölüm altında incelenmiştir.

İhtiyati haciz de bir geçici hukuki koruma olmakla birlikte ihtiyati tedbir değildir.İhtiyati hacizle ihtiyati tedbirin konusu,şartları ve sonuçları,icrası birbirinden tamamen farklıdır.Sadece her ikisi de geçici hukuki koruma ana başlığı altında değerlendirilebilir.Hukuki koruma,genel olarak nihai hukuki koruma ve geçici hukuki koruma şeklinde iki ana başlığa ayrılabilir.Dava,bir nihai hukuki koruma kararı sağlar ve dava sonunda kesim hüküm verilir.Oysa geçici hukuki korumalar,kural olarak nihai hukuki korumanın gerekmediği veya nihai hukuki koruma yoluna başvurmanın istenen sonucu sağlamadığı,gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda,en azından nihai hukuki koruma sağlayıncaya kadar bir geçici koruma sağlamaktır.Geçici hukuki korumanın temeli iki türü,kaynağı ve sebebi ne olursa olsun para alacakları için kural olarak ihtiyati haciz ve para alacağı dışında özellikle doğrudan uyuşmazlık konusuna yönelik olan ihtiyati tedbirdir.Bunun dışında,örneğin delillere yönelik geçici hukuki koruma olarak delil tespiti ve kanunlarda özel olarak yer verilen geçici düzenlemeler de bulunmaktadır.Nitekim,Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 406.maddesinde bu husus açıkça belirtilmiştir.

İhtiyati Haciz Kararı İçin Dava Nasıl Açılır

 • Hacizden farklı olarak ihtiyati haciz talebi icra dairesinden değil, borçlunun kaçması ihtimalinin bulunduğu durumlarda mahkemeden istenebilir.
 • Bu durumda borçluya tebligat yapılmaz.
 • Her alacağa ihtiyati haciz yapılmaz.
 • Belgeye veya ilama dayanan alacaklarda mahkeme ihtiyati haciz kararı verir.
 • Borçlunun mallarına gelebilecek zararların tazmini için alacaklı %15 teminatı mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.
 • İhtiyati haciz süresi içinde icrai (esas) hacize dönüştürülmezse düşer.

İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır – Nasıl Yapılır

 • Mahkemeden alınan ihtyati haciz kararına istinaden icra müdürlüğüne müracaat edilerek karar işlem konur. İşlemle birlikte borçlu veya borçlular hakkında vergi numarası veya T:C: numarası ile mal varlıkları sorgulanır.
 • Borçlu üzerinde mal varlıkları varsa bunlara haciz işlemi uygulanır. Daha sonrada belirlenen adreslere haciz yapılır.
 • İhtiyati haciz işleminde diğer  yapılan  haciz işleminden farklı olarak borçluya, borcunu ödemesi için süre verilmemektedir.. Borcun tahsili kararın alındığında haciz işlemlerine hemen başlanabilir.İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır.

İhtiyati Haciz Kararı Ortadan Nasıl Ne Zaman Kalkar

 • Haciz konusu olan mallar için satış talebi gelmediği takdirde haciz düşmüş sayılıyor.
 • Haczedilen menkul malın satışı 1 yıl içince talep edilmezise,
 • Haczedilen gayrimenkul malın ise satışı 2 yıl içinde talep edilmiyorsa haciz işlemi kanuna göre kendiliğinden düşer.
 •  İcra İflas Kanunun 261. maddesi gereğince ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden infazının istenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar.
 • Yargıtay Kararında ‘…Asliye Hukuk Mahkemesinden alınan ihtiyati haciz kararının bu mahkemenin yargı çevresi içinde infaz edilmemesi sebebi ile mercice, ihtiyati haciz işlemlerinin infazına yönelik işlemlerin iptali ile yetinilmesi gerekirken takibin iptaline de karar verilmesi isabetsizdir.Yargıtay12.Hukuk DairesiT: 11.06.2002 E. 2002/11458 Karar 2002/12465

İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Kaldırılır – İhtiyati Haciz Kararına Nasıl İtiraz Edilir

 •  İcra İflas Kanunun 264/2. maddesinde ihtiyati haciz uygulamasından sonra borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi halinde bu itirazın hemen alacaklıya tebliğ olunacağı yazılıdır. Alacaklı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde tetkik merciinden itirazın kaldırılmasını istemek zorundadır.
 • Aksi takdirde  İcra İflas Kanunun 264/4. maddesi gereğince ihtiyati haciz hükümsüz kalır.
 • Yargıtay Kararında ‘….. borçlunun takibe itirazının alacaklıya hangi tarihte tebliğ edildiği ve alacaklının yukarıda yazılı hüküm gereği süresinde itirazın kaldırılmasını isteyip istemediği ve bunun sonucunda ihtiyati haczin hükümsüz kalıp kalmadığı araştırılmamıştır. Alacaklı tarafından maddede yazılı sürelere riayet edilmesi şartıyla, borçlunun ödeme emrine itiraz ederek takibi İİK. 66: maddesi gereğince durdurmuş olması ihtiyati haciz kararının icrasını engellemez. O halde mercice yukarıda yazılı ilkeler ışığında araştırma yapılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken sadece takibe itiraz edilmiş olması sebebi ile ihtiyati haczin devam etmeyeceğine karar verilmiş bulunması isabetsizdir.’Yargıtay.12. Hukuk Dairesi. T: 24.11.2000 E: 2000/17289 K: 22000/1833
 •  İcra İflas Kanunun 264/2. maddesi uyarınca borçlunun ödeme emrine karşı yaptığı itirazın alacaklıya tebliğ edilmesi ve alacaklının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Tetkik Merciinde itirazın kaldırılmasını istemesi veya mahkemede dava açması gerekmektedir.
 • Yargıtay Kararında ‘……. borçlunun ödeme emrine karşı yapmış olduğu itiraz dilekçesi alacaklıya tebliğ edilmediğinden anılan maddede öngörülen 7 günlük sürenin başladığından söz edilemez. Bu duruma rağmen mercice öğrenme tarihi esas alınarak yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.’ Yargıtay.12.Hukuk Dairesi. T:09.07.2002  E. 2002/14416 K. 2002/14868