İstihkak Davası Temyiz

İİK’nun 363/1. maddesinin (7) nolu bendinde temyiz edilebilecek kararlar arasında sayılan istihkak davalarında ve istihkak davalarına ilişkin takibin taliki kararlarında temyiz incelemesi yapılabilmesi için aynı fıkranın son cümlesinde yer verilen özel düzenlemeye göre İcra Mahkemesi kararının taalluk ettiği malın veya hakkın değerinin belirlenen bu miktarı geçmesi şarttır. Konuyla bağlantılı olan İstihkak Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İcra Mahkemeleri’nce verilecek kararların temyiz edilebilmesi için İcra Mahkemesi Kesinlik (Temyiz) Sınırı, 2013 yılı için  5.240,00 TL , 2014 yılı için  5.440,00 TL, 2015 yılı için 5.980,00 TL, 2016 yılı için ise 6.310,00 TL dir.

İstihkak Davası Temyiz – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2015/21994 Karar: 2016/1735 Karar Tarihi: 01.02.2016

İSTİHKAK DAVASI – TEMYİZ EDİLEBİLECEK KARARLAR ARASINDA SAYILAN İSTİHKAK DAVALARINDA VE İSTİHKAK DAVALARINA İLİŞKİN TAKİBİN TALİKİ KARARLARINDA TEMYİZ YAPILABİLMESİ İÇİN MALIN VEYA HAKKIN DEĞERİNİN BELİRLENEN MİKTARI GEÇMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Temyiz edilebilecek kararlar arasında sayılan istihkak davalarında ve istihkak davalarına ilişkin takibin taliki kararlarında temyiz incelemesi yapılabilmesi için aynı fıkranın son cümlesinde yer verilen özel düzenlemeye göre İcra Mahkemesi kararının taalluk ettiği malın veya hakkın değerinin belirlenen bu miktarı geçmesi şarttır. Somut olayda, temyiz konusu mahcuzların değeri …………… TL’nin altındadır. Bu durumda hüküm kesin nitelik taşıdığından temyiz dilekçesinin reddi gerekir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 4949 sayılı Yasa’nın 101. maddesiyle değişik 363. maddesi hükmüne göre; Yasa’nın yürürlüğe girdiği 30.07.2003 tarihinden sonra İcra Mahkemeleri’nce verilecek kararların temyiz edilebilmesi için, temyize konu dava değerinin 2.000,00 TL’yi geçmesi gerekir.

İİK’na 4949 sayılı Yasa’nın 102. maddesiyle eklenen Ek 1. madde uyarınca da; bu parasal sınır, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların On milyon TL (10,00 TL)’yi aşmayan kısımları dikkate alınmaz.

Buna göre hesaplama yapıldığında 2015 yılında İcra Mahkemeleri’nce verilecek kararların temyiz edilebilmesi için temyizin konusu 5.980,00 TL’nin üzerinde bulunmalıdır.

İİK’nun 363/1. maddesinin (7) nolu bendinde temyiz edilebilecek kararlar arasında sayılan istihkak davalarında ve istihkak davalarına ilişkin takibin taliki kararlarında temyiz incelemesi yapılabilmesi için aynı fıkranın son cümlesinde yer verilen özel düzenlemeye göre İcra Mahkemesi kararının taalluk ettiği malın veya hakkın değerinin belirlenen bu miktarı geçmesi şarttır.

Somut olayda, temyiz konusu mahcuzların değeri 5.980,00 TL’nin altındadır.

Bu durumda hüküm kesin nitelik taşıdığından temyiz dilekçesinin reddi gerekir.

Sonuç: Yukarıdaki nedenlerle İİK’nun 363, 365/3 Eki 1. maddeleri uyarınca temyiz dilekçesinin reddine, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine.

İstihkak Davası Temyiz

İstihkak Davası Temyiz

Ankara avukat