İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur | Ankara Avukat

İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur?

İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur?

Hacizli olan bir mala istihkak davası açılmasında hacizli olan mal borçlunun elinde bulunması durumunda İcra ve İflas Kanunun 97’nci maddesi gereği üçüncü şahıs davayı alacaklıya karşı açacaktır. Ancak malın üçüncü şahsın elinde olması durumunda davayı alacaklının İcra ve İflas Kanunun 99’uncu maddesi gereğince üçüncü şahsa açması gerekmektedir. Bu maddelerden de anlaşıldığı gibi davada tarafların rolleri malın borçlu veya üçüncü şahsın elinde bulunması durumunda değişebilmektedir. Uygulanacak prosedürün bu anlamda farklı başlıklar altında incelenmesi gerekmektedir. | İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur?

Ancak bundan önce elde bulundurma kavramı ile anlatılmak istenenin açıklanması gerekmektedir. Hacizli olan malın elde bulundurma durumu hukuki olarak bir kavram olan zilyetliğin karşıtı olarak kullanılmamıştır. Burada kastedilen konunun zilyetliğin maddi ve harici öğesi olan şey üzerinde egemenlik ve fiili tasarruf kudreti olduğu doktrinde oybirliği ile kabul edilmiştir. Taşınırlar için geçerli olan bu kural taşınmazlar için söz konusu değildir. Taşınmaz mal tapu sicilinde kimin adına kayıtlı gözüküyor ise onun malı sayılır ve ancak onun borcundan dolayı haczedilebilir.

Yani sicil zilyetliğine kim sahip ise onun malı sayılmaktadır ve ancak onun borcundan dolayı haczedilebilir. Bu durumda sicil zilyetliğine kim sahip ise onun malı elinde bulundurduğu kabul edilmektedir. Kıymetli evraka bağlı olan haklara bunları fiilen elinde bulunduran kimse zilyet sayılmaktadır. Diğer alacaklarda ise elinde bulundurma koşulunu hak üzerinde fiilen tasarruf edebilmek borçlu ile sahip olan kimse gerçekleştirir. Malı muhtelif şahıslar ellerinde bulunduruyorlarsa borçlunun elinde sayılır. Bunlar dışında kiralanan yerde bulunan malları kiracının elinde bulundurduğu kabul edilir. Ancak kiracı kiralanmış olan yerde oturmuyorsa o yerde bulunan şeylerde artık zilyet sayılmamaktadır. zilyet bu malları fiili olarak kullanan kişi olmaktadır. | İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur?

İstihkak davasının açılması ve sürecin yürütülmesi konusunda Ankara avukat veya hukuk bürolarından avukatlar ile sürecin yürütülmesi başarılı olarak sonuçlanması konusunda bir gereklilik durumundadır. Malın Borçlunun Elinde Bulunması Durumunda İstihkak İddiasında Bulunulması İstihkak iddiası haczedilen mal üzerinde üçüncü kişinin mülkiyet veya rehin hakkı iddia etmesi ile veya borçlu tarafından haczedilmiş olan malın üçüncü kişinin mülkü veya rehini olduğunu ileri sürmesi şeklinde yapılmaktadır. İstihkak iddiası sözlü veya yazılı olarak iki şekilde yapılabilmektedir.

Haciz Sırasında İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur? Borçlunun elinde olan bir malın haczedilmesi sırasında borçlu bu mal için başkasının mülkü veya rehini olarak ifade etmesi veya borçlunun elinde olduğu sırada haczedilen bir mal üzerinde üçüncü kişi tarafından mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği durumda haczi yapan memur bu istihkak iddiasını haciz tutanağına geçirmektedir ve bu iddia alacaklı ile borçluya bildirilmektedir. Haczin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Yedi Gün İçinde İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur? Üçüncü şahıs haciz işlemi sırasında yapılan bu işleme müdahale edebilecek durumda olmaması nedeni ile İcra ve İflas Kanunun 97’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca haciz edilmiş mal veya satış sonucu elde edilmiş para haciz memurunun elinde bulunduğu süre içerisinde istihkak talebinde bulunmak hakkına sahiptir. | İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur?

Ancak malın satılması ve paranın paylaştırılması sonrasında bu davanın açılması mümkün olmamaktadır. Bu durumda üçüncü kişi ancak haciz işlemini öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde istihkak iddiasında bulunabilir. Yedi günlük istihkak iddiasında bulunma süresi hak düşürücü bir süre olmaktadır. İcra Dairesince doğrudan olarak bu süre gözetilmektedir. Yedi gün içerisinde istihkak iddiasında bulunulmaması durumunda artık o takipte bu iddiayı ileri sürme hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Borçlunun elinde olan haczedilen bir mal hakkında üçüncü kişinin icra dairesine gelerek istihkak iddiasında bulunması durumunda bu istihkak iddiası da haciz tutanağına işlenecektir. Bunun yanında İcra ve İflas Kanunun 103’üncü maddesine göre yapılacak olan bildirimde bu iddiaya karşı itirazlar olup olmadığı bildirilmek üzere alacaklı ve borçluya üç günlük süre verilecektir. Bu üç günlük süre verilmeden yapılan tebligatlar ise geçerli olmayacaktır. Haczin Öğrenilmesinin İspatı ve Kanuni Karine Alacaklı yedi günlük istihkak süresinin geçirildiğini, müddeinin daha önce haczi öğrendiğini iddia ettiği durumda bunu kanıtlamak zorundadır. Aksi durumda istihkak müddeisinin bildirdiği tarih haczi öğrenme tarihi sayılabilmektedir.

Tüzel kişilerde ise haczi öğrenme tarihi dava açmaya yetkili makamın öğrenme günü olmaktadır. İştirak halinde bulunan bir mal veya miras payının haczi durumunda paydaşlardan en sonuncunun öğrenme tarihi haczi öğrenme tarihi olarak kabul edilmektedir. İstihkak İddiasına İtiraz Edilmemesi İcra ve İflas Kanunun 96’ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre alacaklı veya borçlu icra dairesi tarafından kendilerine tanınan üç günlük süre içerisinde istihkak iddiasına itiraz etmemesi durumunda istihkak iddiasını kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Buna göre istihkak iddiası olarak ileri sürülen hak mülkiyet hakkı ise mal üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. İleri sürülen hak sınırlı aynı hak ise mal bu sınırlı ayni hak ile kısıtlı olacak şekilde haczedilmiş sayılacaktır. İstihkak İddiasına İtiraz Edilmesi İcra ve İflas Kanunun 97’nci maddesinin birinci fıkrasına göre alacaklı ve borçlu kendisine verilen üç günlük itiraz süresi içinde sözlü veya yazılı olarak üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz etmesi durumunda icra müdür dosyayı İcra Tetkik Merciine vermektedir. Bu durumda itirazda bulunan kişilerin ayrıca bir istekte bulunmasına gerek yoktur.

İcra müdürünün istihkak iddiası üzerine 97’nci maddesine göre işlem yapılmaması süresiz şikayet konusu olmaktadır. Tetkik merci dosyayı inceler ve gerekli görmesi durumunda ilgilileri duruşmaya çağırır. Yapacağı araştırma ve inceleme sonunda varacağı kanıya göre takibin devamı veya ertelenmesi hakkında bir karar vermektedir. Tetkik merciinin istihkak iddiasının esası hakkında karar vermesi isabetsiz ve yasaya aykırı olmaktadır. Bir kural olarak istihkak iddia edilen mal hakkındaki takibin ertelenmesine karar vermektedir. Konuyla bağlantılı olan İstihkak Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. | İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur?

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

198 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri