İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur

Konuyla bağlantılı olan İstihkak Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

 

İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2012/4552 Karar: 2012/4794 Karar Tarihi: 17.04.2012

İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI – TAKİP HUKUKUNA DAYALI İSTİHKAK DAVALARINDA DAVA DEĞERİNİ TAKİP KONUSU ALACAK MİKTARI İLE TEMYİZ KONUSU OLAN HACİZLİ MAL DEĞERİNDEN HANGİSİ AZ İSE O DEĞER OLUŞTURDUĞU – DİLEKÇENİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Takip hukukuna dayalı istihkak davalarında dava değerini, takip konusu alacak miktarı ile temyiz konusu olan hacizli mal değerinden hangisi az ise o değer oluşturmaktadır. Somut olayda, temyiz konusu dava değeri, takip konusu alacak miktarı olan … TL.dir. Bu durumda hüküm kesin nitelik taşıdığından temyiz dilekçesinin reddi gerekir.

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2014/7883 Karar: 2014/7366 Karar Tarihi: 17.04.2014

İSTİHKAK DAVASI – DAVACI VE BORÇLU ARASINDA GERÇEKTEN ADİ ORTAKLIK OLUP OLMADIĞI – ORTAĞIN ŞAHSİ BORCU NEDENİ İLE ŞİRKET MAL VARLIĞININ HACZEDİLEMEYECEĞİ – ADİ ORTAKLIĞIN OLMASI VE BORCUN ŞAHSİ NİTELİKTE OLMASI DURUMUNDA DAVANIN KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Davacı ve borçlu arasında var olduğu ileri sürülen adi ortaklık ilişkisinin gerçek olup olmadığını, Vergi Dairesi’nden, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan sorarak araştırılması, gerekirse bu konuda kolluk aracılığı ile de mahallinde inceleme yaptırılması, takibe konu borcun ticari işletmeden kaynaklanıp kaynaklanmadığının davalı alacaklı taraftan sorulması, varsa buna ilişkin delillerin dosyaya sunulmasının sağlanması gerekir. Bu şekilde toplanacak delillere göre adi ortaklık ilişkisi sabit olur ve borcun da ticari işletmeden kaynaklanmadığı, şahsi nitelikte olduğu belirlenirse, ortağın şahsi borcu nedeni ile şirket mal varlığının haczedilemeyeceği kuralı dikkate alınarak istihkak iddiası kabul edilmeli, aksi halde reddedilmelidir.

İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur

İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur

Ankara Avukat