İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur

Üçüncü şahsın istihkak iddiası: Madde 97 – : İstihkak iddiasına karşı alacaklı veya borçlu tarafından itiraz edilirse, icra memuru dosyayı hemen icra mahkemesine verir. İcra mahkemesi, dosya üzerinde veya lüzum görürse ilgilileri davet ederek mürafaa ile yapacağı inceleme neticesinde varacağı kanaate göre takibin devamına veya talikine karar verir. İstihkak davasının sırf satışı geri bırakmak gayesiyle kötüye kullanıldığını kabul etmek için ciddi sebepler bulunduğu takdirde merci takibin taliki talebini reddeder. Takibin talikine karar verilirse, haksız çıktığı takdirde alacaklının muhtemel zararına karşı davacıdan 36 ncı maddede gösterilen teminat alınır. Konuyla bağlantılı olan İstihkak Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Teminatın cins ve miktarı mevcut delillerin mahiyetine göre takdir olunur. Takibin devamına dair verilen icra mahkemesi kararı kesindir. Üçüncü şahıs, mercii kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde  icra mahkemesinde istihkak davası açmaya mecburdur. Bu müddet zarfında dava edilmediği takdirde üçüncü şahıs alacaklıya karşı iddiasından vazgeçmiş sayılır.

Kiralanan taşınmaz veya gemilerdeki hapis hakkına tabi eşya ile ilgili istihkak davaları Borçlar Kanununun 268 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yazılı hükümlere uygun olmadıkça talik emri verilemez. Dava esnasında 106 ncı maddedeki müddetler cereyan etmez.

Yukardaki hükümler dairesinde kendisine istihkak talebinde bulunmak imkanı verilmemiş olan üçüncü şahıs, haczedilen şey hakkında veya satılıp da bedeli henüz alacaklıya verilmemişse bedeli hakkında, hacze ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde, icra mahkemesinde istihkak davası açabilir. Aksi takdirde aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. Bu halde davacının talebi üzerine merci hakimi takibin talik edilip edilmemesi hakkında yukardaki hükümler dairesinde acele karar vermeye mecburdur. Bu karar diğer taraf dinlenmeksizin de verilebilir.

İstihkak davası neticelenmeden mahcuz mal paraya çevrilmiş bulunursa merci hakimi işbu bedelin yargılama neticesine kadar ödenmemesi veya teminat karşılığında veya halin icabına göre teminatsız derhal alacaklıya verilmesi hususunda ayrıca karar verir. İstihkak davasına umumi hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılır.

Mahcuz eşya ile ilgili olarak icra memuruna dermeyan edilen iddiada üçüncü şahıs ve borçlunun birleşmeleri alacaklıya müessir değildir. Üçüncü şahsın bu iddiasını ispat etmesi lazımdır. Ancak üçüncü şahsın mahcuz eşyanın kendisinin mülkü veya kendisine merhun olduğu hakkındaki iddiasının borçlu tarafından kabulü kendi aleyhine delil teşkil eder ve ileride bu ikrara aykırı hiçbir iddiada bulunamaz. İstihkak davası üzerine takibin talikine karar verilip de neticede dava reddolunursa alacaklının alacağından bu dava dolayısıyla istifası geciken miktarın  yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere davacıdan tazminat alınmasına hükmolunur. Davanın reddi hakkındaki karara karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran istihkak davacısı icra dairesinden 36 ncı maddeye göre mühlet isteyebilir.

İstihkak davası sabit olur ve birinci fıkra gereğince istihkak iddiasına karşı itiraz eden alacaklı veya borçlunun kötü niyeti tahakkuk ederse haczolunan malın değerinin yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere itiraz edenden tazminat alınmasına asıl dava ile birlikte hükmolunur. Koca aleyhine yapılmış bir hacizde karı şahsi malları üzerindeki haklarını Medeni Kanunun 160 ıncı maddesi hükmüne tabi olmaksızın kendisi takip edebilir.

İstihkak davasına karşı haczi yaptıran alacaklı bu kanunun 11 inci babı hükümlerine dayanarak ve muvakkat veya kati aciz belgesi ibrazına mecbur olmaksızın mütekabilen iptal davası açabilir. Dava ve mütekabil davada tarafların gösterecekleri bütün delilleri hakim serbestçe takdir eder. İstihkak davaları süratle ve diğer davalardan önce görülerek karara bağlanır.

Haciz tutanağı tanzimi: Madde 102 – Taşınır bir malı haciz için mahallinde bir tutanak tutulur. Zabıt varakasında alacaklı ve borçlunun isim ve şöhretleri, alacağın miktarı, haczin hangi gün ve saatte yapıldığı, haczedilen mallar ve takdir edilen kıymetleri ve varsa üçüncü şahısların iddiaları yazılır ve haczi icra eden memur tarafından imza edilir.

Haczi talep edilen mal taşınmaz ise icra dairesi 91 inci madde mucibince haczi ait olduğu daireye tebliğ eder ve mahallinde tutulacak tutanakta taşınmazın nevi ve mahiyeti ve hududu ve lüzumlu vasıfları dercolunur.

Evvelce ihtiyaten haczedilen şeylere icra haczi vazedildiği surette zabıt varakasına ihtiyati haciz sahibinin dahi iştirak hakkı işaret olunur. Haczi kabil mallar kafi gelmezse veya hiç bulunmazsa bu hal tutanağa kaydolunur.

İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2012/4552 Karar: 2012/4794 Karar Tarihi: 17.04.2012

İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI – TAKİP HUKUKUNA DAYALI İSTİHKAK DAVALARINDA DAVA DEĞERİNİ TAKİP KONUSU ALACAK MİKTARI İLE TEMYİZ KONUSU OLAN HACİZLİ MAL DEĞERİNDEN HANGİSİ AZ İSE O DEĞER OLUŞTURDUĞU – DİLEKÇENİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Takip hukukuna dayalı istihkak davalarında dava değerini, takip konusu alacak miktarı ile temyiz konusu olan hacizli mal değerinden hangisi az ise o değer oluşturmaktadır. Somut olayda, temyiz konusu dava değeri, takip konusu alacak miktarı olan … TL.dir. Bu durumda hüküm kesin nitelik taşıdığından temyiz dilekçesinin reddi gerekir.

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2014/7883 Karar: 2014/7366 Karar Tarihi: 17.04.2014

İSTİHKAK DAVASI – DAVACI VE BORÇLU ARASINDA GERÇEKTEN ADİ ORTAKLIK OLUP OLMADIĞI – ORTAĞIN ŞAHSİ BORCU NEDENİ İLE ŞİRKET MAL VARLIĞININ HACZEDİLEMEYECEĞİ – ADİ ORTAKLIĞIN OLMASI VE BORCUN ŞAHSİ NİTELİKTE OLMASI DURUMUNDA DAVANIN KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Davacı ve borçlu arasında var olduğu ileri sürülen adi ortaklık ilişkisinin gerçek olup olmadığını, Vergi Dairesi’nden, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan sorarak araştırılması, gerekirse bu konuda kolluk aracılığı ile de mahallinde inceleme yaptırılması, takibe konu borcun ticari işletmeden kaynaklanıp kaynaklanmadığının davalı alacaklı taraftan sorulması, varsa buna ilişkin delillerin dosyaya sunulmasının sağlanması gerekir. Bu şekilde toplanacak delillere göre adi ortaklık ilişkisi sabit olur ve borcun da ticari işletmeden kaynaklanmadığı, şahsi nitelikte olduğu belirlenirse, ortağın şahsi borcu nedeni ile şirket mal varlığının haczedilemeyeceği kuralı dikkate alınarak istihkak iddiası kabul edilmeli, aksi halde reddedilmelidir.

İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur

İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur

İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur,. Avukat