Senet Menfi Tespit Davası

Senet Menfi Tespit Davası konusu ile ilgili olarak yargıtay kararı aşağıda verilmiştir.

Yargıtay Kararı – Senet Menfi Tespit Davası

T.C. YARGITAY

19.Hukuk Dairesi

Esas:  2016/1861

Karar: 2016/9189

Karar Tarihi: 23.05.2016

SENET MENFİ TESPİT DAVASI – SENEDİN CİROSUNUN VADEDEN SONRA YAPILDIĞI – DAVALININ LEHDAR OLAN DAVA DIŞI ORTAĞI OLMASI NEDENİYLE SENEDİN BEDELSİZ OLDUĞUNU BİLEBİLECEK DURUMDA OLDUĞU – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Mahkemece toplanan delillere göre; davacı ile dava dış… arasında konut alım satımı hususunda anlaşma yapıldığı, senedin bu anlaşmaya istinaden verildiği, ancak şirketin sözleşme gereği edimini yerine getirmediği, inşaatı yarım bıraktığı, davacının bedelsizlik iddiasında haklı olduğu, bunun yanında icra takibine konu senedin cirosunun vadeden sonra yapıldığı, dolayısıyla alacağın temliki hükümlerini doğuracağı, borçlunun temlik edene karşı ileri sürebileceği def’ileri temellük edene karşı da ileri sürülebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının icra takibine konu senet nedeniyle davalıya borçlu olmadığının tespitine, davacının şartları oluşmayan tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle davalının, lehdar olan dava dışı…nin ortağı olması nedeniyle senedin bedelsiz olduğunu bilebilecek durumda olduğunun anlaşılmış olmasına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına karar verilmiştir.(2004 S. K. m. 72)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkili ile davalının ortağı olduğu dava dışı …ile imzalanan…uyarınca konut alımı konusunda anlaşma sağlandığını, sözleşme uyarınca müvekkilinin bir kısım nakit ödemede bulunduğunu, ayrıca … tutarında senetler verdiğini, ancak satıcı şirketin konutu süresinde eksiksiz ve ayıpsız şekilde müvekkiline teslim edemediğini, inşaatın yarım bırakıldığını, müvekkilinin…TL bedelli senedi ödeyerek iade aldığını, ancak satıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle … TL’lik senedin bedelsiz kaldığını ve müvekkilinin bu senedi ödemediğini, satıcının ise daha sonra bu senedi ciro ederek ortağı olan davalıya verdiğini, davalının da kötüniyetli olarak icra takibine konu ettiğini ileri sürerek müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespitine, takibin iptaline ve %40 kötüniyet tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, takibe konu senedin konut alımı için verildiğinin doğru olduğunu, ancak daha sonra müvekkilinin ortağı olduğu dava dışı …kredi borcuna karşılık dava dışı bankaya teminat olarak verildiğini, şirketin kredi borcunun tamamının kefil olarak müvekkili tarafından ödendiğini ve müvekkilinin alacaklıya halef olduğunu, bu nedenle senedin ciro yoluyla müvekkiline geçtiğini, senedin bedelsiz kalmasının söz konusu olmadığını, kaldı ki müvekkilinin iyiniyetli hamil olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece toplanan delillere göre; davacı ile dava dış… arasında konut alım satımı hususunda anlaşma yapıldığı, senedin bu anlaşmaya istinaden verildiği, ancak şirketin sözleşme gereği edimini yerine getirmediği, inşaatı yarım bıraktığı, davacının bedelsizlik iddiasında haklı olduğu, bunun yanında icra takibine konu senedin cirosunun vadeden sonra yapıldığı, dolayısıyla alacağın temliki hükümlerini doğuracağı, borçlunun temlik edene karşı ileri sürebileceği def’ileri temellük edene karşı da ileri sürülebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının icra takibine konu senet nedeniyle davalıya borçlu olmadığının tespitine, davacının şartları oluşmayan tazminat talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle davalının, lehdar olan dava dışı…nin ortağı olması nedeniyle senedin bedelsiz olduğunu bilebilecek durumda olduğunun anlaşılmış olmasına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 23.05.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Senet Menfi Tespit Davası