Emekli Maaş Haczi Muvafakat iptali

Emekli Maaş Haczi Muvafakat iptali için verilen muvafakat çerçevesinde borçlunun emekli maaşının büyük çoğunluğu haczedilmekte ise geçinme bakımından borçlunun sıkıntıya düşeceğini belirtmek suretiyle talep de bulunabilir. İcra mahkemesi, haczi edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.

Emekli Maaş Haczi Muvafakat iptali – Bemzer Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013/14198 Karar: 2013/21123 Karar Tarihi: 06.06.2013

ŞİKAYET DAVASI – ŞİKAYETÇİNİN İCRA DOSYASINDA İCRA KEFİLİ OLUP AYNI ZAMANDA KESİNLEŞME SÜRELERİ BEKLENMEDEN EMEKLİ MAAŞINDAN TAMAMININ KESİLMESİNE MUVAFAKAT ETMESİ – ÇERÇEVESİNDE GEÇERSİZ OLAN MAAŞ HACZİ İŞLEMİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN

ÖZET: Somut olayda şikayetçi borçlu, … .. İcra Müdürlüğü’nün .. Esas sayılı icra dosyasından Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasını talep ettiği ve mahkemece borçlunun hacze muvafakat etmesi nedeniyle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir. İcra dosyasının incelenmesinde, şikayetçinin .. tarihinde söz konusu icra dosyasında icra kefili olup aynı zamanda kesinleşme süreleri beklenmeden emekli maaşından tamamının kesilmesine muvafakat ettikten sonra, aynı tarihte icra emrini tebellüğ edip sürelerden vazgeçtiğini beyan ettiği ve beyanın altını imzaladığı tespit edilmiştir. Bu durumda, icra kefilinin kendisi yönünden henüz takip kesinleşmeden maaş haczine verdiği muvafakat geçersizdir. O halde mahkemece yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde geçersiz olan maaş haczi işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Emekli Maaş Haczi Muvafakat iptali

Emekli Maaş Haczi Muvafakat iptali

Ankara avukat