İcra Avukatı Ankara - İcra Takibi, Menfi tespit Davası, Tasarrufun iptali ve İcra Davaları

İcra Avukatı Ankara - İcra Takibi, Menfi tespit Davası, Tasarrufun iptali ve İcra Davaları
İcra Avukatı Ankara Kendisine borcu bulunan kişiden alacağını gönül rızası ile alamadığından yasal işleme başvurarak evrak ve belgelerin sunumuyla hakkı olanı talep etmedir.

İcra hukuku, alacakların yasal yollarla tahsil edilmesi sürecini düzenleyen ve hem alacaklıların hem de borçluların haklarını koruyan bir hukuk dalıdır.

İcra takipleri, borçlunun borcunu ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, alacaklının başvurabileceği hukuki süreçleri ifade eder. Ankara gibi Türkiye'nin büyük şehirlerinde icra hukuku avukatları, bu süreçlerde müvekkillerine rehberlik ederek, alacaklarının tahsilatı veya borçların savunması konusunda uzmanlık sağlar.

Bu makalede, icra takibi, ilamlı ve ilamsız takipler ile icra davaları hakkında bilgi verilecektir.

İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, alacaklının borçlusundan alacağını yasal yollardan tahsil etmesi sürecidir. İcra takipleri, ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki ana kategoride incelenir.

İlamlı İcra Takibi Nedir, Nasıl Yapılır?

İlamlı icra takibi, mahkeme kararı veya diğer yargı mercileri tarafından verilmiş olan, kesinleşmiş bir yargı kararının icra edilmesi işlemidir. Bu tür bir takip, mahkeme kararının alacaklının lehine olduğu ve borçlunun ödeme yapması gerektiği durumlarda başlatılır. İlamlı icra takibi, alacaklının mahkeme kararı ile borçlusuna karşı daha güçlü bir hukuki temele sahip olmasını sağlar.

İlamsız İcra Takibi Nedir, Nasıl Yapılır?

İlamsız icra takibi, mahkeme kararı gerektirmeyen ve alacaklının doğrudan icra müdürlüğüne başvurarak başlatabileceği bir takip türüdür. Bu takip, genellikle çek, senet gibi belgelere dayanan alacaklar için kullanılır. İlamsız icra takibinde alacaklı, belirli belgeleri icra müdürlüğüne sunarak borçlunun ödeme yapmaya zorlanmasını talep eder.

İcra Davaları Nelerdir?

İcra davaları, icra takip süreçleri sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümlendiği hukuki süreçlerdir. Bu davalar, genellikle borçlunun takibe itirazı, menfi tespit davası, istirdat davası gibi çeşitli konuları içerir. İcra davaları, icra takibinin usulüne uygun olup olmadığı, alacağın geçerliliği ve borçlunun haklarının korunup korunmadığı gibi konularda mahkeme tarafından incelenir.

İcra Hukuku Avukatlarının Rolü Neden Önemli?

Ankara'da icra hukuku avukatları, müvekkillerini icra takibi süreçlerinde temsil ederek, alacakların tahsilatı veya borç savunması konusunda uzman hukuki danışmanlık sağlar. Avukatlar, icra takibinin başlatılması, ilamlı veya ilamsız takip seçeneklerinin değerlendirilmesi, icra davalarında savunma stratejilerinin belirlenmesi ve müvekkillerinin haklarının korunması konusunda kritik bir role sahiptir.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra hukukunda icra takibinin başlatılması, ödeme emrine itiraz, menfi tespit davaları, kira alacakları tahliye davaları, iflas ve konkordato süreci yoğun geçen konulardır. Kendisine borcu bulunan kişiden alacağını gönül rızası ile alamadığından yasal işleme başvurarak evrak ve belgelerin sunumuyla hakkı olanı talep etmedir.

Kişi davalının hakkını mahkeme tebliğinden sonra ödememekte ısrarcı ise ikinci bir uyarıdan sonra mal varlığına icra ile el konulur ve karşı tarafın zararı bu yöntem ile karşılanır.

Bunun için öncelikle icra müdürlüğüne başvurularak işlem başlatılması gereklidir. Haciz ile sıkça benzer anlamda kullanılmasına rağmen haciz, icranın bir parçasıdır. Haciz, icra müdürlüğünce alacaklının haklarının borçludan alınmasıdır.

İcra Nedir? İcra Süreci Nasıl İlerler?

Verilen herhangi bir hizmet karşılığında, bu hizmetin bedelinin ödeniyor olması gerekliliği, içinde bulunulan toplumda gerekli bir husustur. Bu konuda, bedel ödenmediğinde, alacaklı kişi, alacağını borçludan tahsil edebilmek için, yasal yollara başvurur. Bu konu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Konuya, İcra Mahkemeleri bakar ve İcra ve İflas Müdürlükleri işin içerisinde borcun alacaklıya iadesi kısmında yer alırlar. İcra takip yolları çeşitlidir;

 • İlamsız takip,
 • İlamlı takip,
 • Kambiyo senedine dayalı takip

Şeklinde icra takip yolları ve icra takibinin durdurulmasına yönelik itiraz yolları bulunur. Bu konuların çözülmesi, belli bir hukuki birikim ve nitelik gerektirdiğinden, kişiler Ankara, en iyi icra avukatı bulma yollarını araştırırlar.

İcra Avukatı Gerekli midir?

İcra ile ilgili bir hukuki süreç başlatıldığı anda, karşı tarafa tebligat gönderilmesi, borçlunun birden fazla kere ikazı, süreçlerin durdurulması adına itirazlar ve tüm bu yasal süreçlerin bir zaman aşımı süresi mevcuttur. Bu noktada, kendisine tanınan yasal süreyi kaçıran kişiler, sıkıntılar yaşarlar. Bazı durumların ise, hukuki süreçlerde telafisi olmaz. Kanun koyucu, kişiye tahsis ettiği süreye, belli hesaplamalar dahilinde karar verir. Ankara icra avukatı, borçlu ya da alacaklı tarafın, süreçlerde temsilini sağlar. Davalar, normalden daha hızlı sonuçlanacağından, icra süreçlerinde bir avukattan yardım alıyor olmak gereklidir.

İcra Avukatlarının Görevleri Nelerdir?

İcra avukatları, süreçlerde pek çok aşamada ve konuda görev alırlar. Ankara icra avukatının yapmakta olduğu işler şu şekildedir;

 • Alacak tahsili,
 • İhtiyati haciz,
 • Satış takibi,
 • Alacak takibi,
 • Menfi tespit,
 • Tasarrufun iptali,
 • Karşılıksız çek davaları,
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
 • İcra ve iflasın takip yolları

Avukat ihtiyacı duyan kişiler, yalnızca söz konusu bu başlıklar dahilinde değil, birbiriyle bağlantılı olan pek çok konuda, icra avukatlarına başvurabileceklerini unutmamalıdırlar.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi alacaklının başvurusunun ardından icra müdürlüğünce icra iflas kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. Mahkeme tarafından zararın bedeli belirlenir ve bundan sonrasıyla icra memurları ilgilenerek haciz işlemini başlatacaklardır. İcra takibi için bir icra avukatı Ankara ile görüşebilir ve destek alabilirsiniz. Böylece işlemler daha hızlı ve kolay gerçekleşecektir.

İcra avukatı davanın seyri esnasında oluşabilecek sorunları engelleyerek davanın daha sağlıklı ilerlemesine ve sizin vakit ayırmanıza gerek kalmadan yalnızca vekalet vererek zaman kaybınızın engeline fayda sağlayacaktır.

İcra takibi sorgulama icra müdürlüğünden yaptırılabilmektedir. İcra sorgulamanın internet üzerinden de yapılması artık mümkündür. Eğer hakkınızda asılsız bir icra takibi var ise buna itiraz edebilirsiniz. Ve karşı dava açarak hakkınızda açılmış olan icra takibi kaldırabilirsiniz.

İcra takibine itiraz için menfi tespit davası açabilirsiniz. Böylece kişiye borcunuz olmadığını kanıtlayabilirsiniz. İcra Davası sonucunda, borcunuzun olmadığı ispatlanır ise hakkınızda verilen karar ile üzerinizde bulunan icra takibi kaldırılır. Ancak menfi tespit davası açılması için vakit geçirmemek gereklidir.

İcra Menfi Tespit Avukat ve Danışmanlık Nedir?

Menfi tespit davası borcu bulunmadığı halde kendisine borcu olduğu yönünde icra takibi başlatılan ya da başlatılacak olan kişinin, borcu bulunmadığını kanıtlamak üzere açtığı davadır.

Menfi tespit davasında görevli mahkeme davanın açıldığı yere göre değişmekle birlikte genel olarak Asliye Hukuk Mahkemesi ya da Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılmaktadır. Hakkınızda açılan icra takibi davasının ardından tarafınıza haciz ihbarnamesi gönderilecektir.

Bu ihbarnameye kayıtsız kalmanız halinde tarafınıza ikinci bir ihbarname iletilecektir. Menfi tespit davası açma süresi yapılan ikinci haciz ihbarnamesinden sonra 15 gündür. Bu sürenin içinde, dava açılmaz ise davacının hakkı düşer. İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davası sonrasında dava sonuçlanana kadar davacının üzerindeki icra takibi durdurulur.

Menfi tespit davası açmak üzere yazılacak dilekçe için, bir menfi tespit davası dilekçe örneği incelenmelidir. Bu örneğe uygun olarak tarafınızca uyarlanmış bir dilekçe ile adliyeye başvuracağınız gibi tarafınızca görevlendirilmiş bir avukatta dava açılımı ve seyriyle ilgilenebilir.

Menfi tespit davasında harç ise dava sırasında söz konusu olan değere göre farklılık gösterecektir. Menfi tespit davası zamanaşımı bulunmamaktadır. 2 yılı geçmiş olsa daha dava açabilirsiniz. Eğer dava tamamlanıp sonrasında icra ve tahsilat yapıldıysa dahi istirdat davası açma hakkına sahip olacaksınızdır.

İstirdat davası ise kesinleşmiş icra takibi sonrasında olmayan bir borcu ödemek zorunda kalan kişilerin, ödedikleri miktarı geri almak üzere başvurabilecekleri davadır. İstirdat davalarına ise asliye hukuk mahkemelerinde başvurulmaktadır.

İcra mahkemesinin takibi de tıpkı menfi davaları gibi icra dairesine bağlı yürütülür. Avukat aracılığıyla açılabilecek bir dava olduğu gibi kendinizde bir dilekçeyle başvurabilirsiniz. Ancak borçlu olmadığı halde kendi isteği ile bir şeyler veren kimse bu açamaz. (İcra Avukatı Ankara).

Ankara İcra Avukatı Ve Danışmanlık Neden Önemlidir?

Ankara’da faaliyet gösteren icra avukatları, danışmanlık ve dava konularında kişilere hizmet vermektedir. İcra davalarında, herhangi bir karşılıklık ve hak kaybı olmaması adına, bir avukattan yardım alıyor olmak, mantıklı bir seçenek olacaktır.

İcra avukatları, icra takibi ile ilgili süreçlerde, alacağın bir an evvel tahsil edilmesinde, borçlu kişinin icra itirazlarında, kişilerin yasal sürecini kolaylaştırmak ve davaların öncelikli olarak sonuçlanmasını sağlamak için çalışırlar.

İcra Avukatı Ankara | Sıkça Sorulan Sorular

Borçlunun alacaklıya ödemekle ya da alacaklı için yerine getirmekle, yapmakla yükümlü bulunduğu bir şeyi ödememesi, yapmaması durumunda, alacaklının başvurduğu adli yönteme icra denir. İcra avukatları, icra ve iflas davalarında uzmanlaşan avukatlardır. İcra hukuku avukatları Ankara ve tüm Türkiye’deki adliyelerde alacaklı ve borçluların haklarını savunur.

Alacaklının olduğu gibi borçlunun da bir takım hukuki hakları vardır. İcra avukatına soru sormak ve oldukça karmaşık olan bu hukuki süreç hakkında doğru bilgiye sahip olmak isteyenler icra avukatı danışma hizmeti almak durumundadırlar.

En doğru hizmeti alabilmek için araştırma yapan bireyler, “icra avukatı arıyorum” yaptıkları aramalarda icra davalarına bakan avukat bilgilerine ulaşabiliyor. İcra davası açmadan önce icra ceza avukatı ile görüşerek, icra davası açma masrafı ve icra davaları ne kadar sürer konusunda detaylı bilgi alabilirler.

Borçlar Kanunu kapsamında icra takibinin zaman aşımı 10 yıldır. Ancak bazı özel durumlarda bu süre 20 yıla kadar çıkabiliyor.

Yargı Kararları - İcra Avukatı Ve Danışma

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİ VE ALACAK - UYUŞMAZLIĞIN SATIŞA KONU MALIN AYIPLI OLMASINDAN KAYNAKLANDIĞI. ÖNCELİKLE GÖREV HUSUSUNDA BİR KARAR VERİLMESİ LÜZUMU. YETKİ HUSUSUNUN GÖREVDEN SONRA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ İCRA AVUKATI.

ÖZET: Asıl dava, faturaya dayalı alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itirazın iptaline ilişkin olup; karşı dava, davalı tarafından satın alınan mobilyaların ayıplı olduğu iddiasına dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Bu durumda taraflar arasındaki uyuşmazlığın ayıplı ürün satışı ve ürün bedeline ilişkin olduğu gözetilerek mahkemece öncelikle görev hususunda bir karar verilmesi gerekirken, mahkemenin görevli olup olmadığı değerlendirilmeksizin yetkisizlik kararı verilmesi doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir.

İCRA İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ - YERSİZ ÖDENEN AYLIKLAR - DAVACININ BAŞLATTIĞI İCRA TAKİBİNİN TARİHİNE GÖRE İCRA İNKAR TAZMİNATININ YÜZDE KIRK ORANINDA OLACAĞI. DAVACI TALEBİ GÖZETİLEREK YÜZDE YİRMİ ORANINDA İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ İCRA AVUKATI.

ÖZET: Davacının başlattığı icra takibinin tarihine göre davacı lehine % 40 icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerektiği ancak davacının talebinin %20 oranında icra inkar tazminatı olduğu, Davacı Kurum talebi dikkate alınarak, hak etmediği aylıkların her ay kendisine ödenen borçlunun herhangi bir hesaplamaya gerek olmaksızın yalnız başına borç miktarını bilebilecek durumda olması karşısında;

Borçlunun icra inkar tazminatı ile sorumlu tutulmasına karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde icra inkar tazminatına yönelik istemin reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Ne var ki; bu aykırılıkların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekir.

Bu haber toplam 515 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara