Nafaka Davası Nasıl Açılır

A. NAFAKA DAVASI  B. GENEL NAFAKA DAVALARI C. NAFAKA DAVASI NASIL AÇILIR ALINIR

Nafaka davaları başlığı altında nafakanın alt başlıkları bulunmaktadır. Tedbir Nafakası, İştirak nafakası, Yoksulluk Nafakaları bağlanma şekli ne nitelikleri açısından farklılı gösterebilir. Nafaka davaları nasıl açılır, Nafaka davaları nasıl kaldırılır, nafaka davaları nasıl artırılır, nafaka davaları nasıl artırılır şeklinde genel sorulan sorular arasındadır.

1.  TEDBİR NAFAKASI DAVASI NASIL AÇILIR

TEDBİR NAFAKASI : Tedbir nafakası  Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Tedbir Nafakası Boşanma ve ayrılık davasına bakmaya yetkili olan Aile mahkemesinde açılır. Yetkili Mahkeme taraflardan birisinin yerleşim yeri mahkemesidir.

a. Taraflar boşandığı takdirde b. Tarafların evlenmelerinin feshine karar verildiği takdirde c. Çocuklar 18 yaşını doldurduğu zaman d. Nafaka alacaklısı öldüğü takdirde e. Tedbir nafakasından feragat edildiği takdirde

Tedbir Nafakası Boşanma ya da ayrılık esnasında kadın ve çocukların geçinmesi için hakimin belirlediği nafakaya Tedbir Nafakası denir Türk Medeni Kanun 169 maddesine göre boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, eşlerin barınmasına, geçimine, karı koca mallarının yönetimine, çocukların bakımına ve korunmasına yönelik geçici önlemleri kendiliğinden alır.

Boşanma davası açıldıktan sonra davayı kimin açtığına ve boşanma talebinin nedenine bakılmaksızın , kocanın nafaka yükümlüğü devam eder. Tedbir nafakası talep tarihinden itibaren işlemeye başlar.

2.  İŞTİRAK NAFAKASI DAVASI NASIL AÇILIR

Çocuğun velayeti kendisine verilen taraf, çocuğa bakmak, beslemek, temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Çocuğun velayeti kendisine verilmeyen taraf da hakim tarafından belirlenecek oranda çocuğun bakım, eğitim giderlerine katılmak zorundadır. Hakim tarafından çocuğun bakım giderlerine katılmak amacıyla belirlenen nafakaya İştirak (Katılım) Nafakası denilir. Hakim , taraflar iştirak nafakası hususunda talepte bulunmasalar dahi, kendiliğinden İştirak Nafakası ‘na karar vermek zorundadır. Hakim tarafından belirlenen İştirak Nafakası’nın başlangıcı , boşanma kararının kesinleştiği tarihtir.

Boşanma davasının kesinleşmesinden sonra, başkaca bir dava ile İştirak Nafakası talep edilmişse, nafaka davanın açıldığı tarihten itibaren hesaplanacaktır.

İştirak Nafakasına faiz yürütülür mü Dava açılış tarihinden hüküm verildiği tarihe kadar faiz yürütülemez. Faiz , İştirak Nafakası ile ilgili kararın kesinleştiği tarihten itibaren işler.

İştirak Nafakası Ne Zamana Kadar Ödenir Ana ve babanın bakım borcu çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.Çocuk erginlik yaşına gelmesine rağmen , eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durumlarının elverdiği ölçüde çocuğa bakmakla yükümlüdürler.

İştirak Nafakası Miktarı Ne Olmalıdır Çocuğun eğitimi, öğretimi ve geçimine yetecek miktarda olmalıdır.

İştirak nafakasının miktarını taraflar belirleyebilir mi İştirak nafakası miktarı hakkında taraflar sözleşme yapabilirler fakat yapılan sözleşmenin geçerli olabilmesi için hakimin sözleşmeyi onaylaması şarttır.

İştirak Nafakası Davası Nerede Açılır Boşanma davası açılmış ise, davanın açıldığı Aile Mahkemesinden talep edilir. Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında , nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

İştirak Nafakasının Artırılması Davası Değişen yaşam koşulları belirtilerek, İştirak Nafakası’nın artırılması mahkemeden talep edilebilir. Davada görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir.Yetkili Mahkeme nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesidir.

Nafaka Davası Nasıl Açılır

Nafaka Davası Nasıl Açılır

 3. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASI NASIL AÇILIR

Yoksulluk Nafakası Türk Medeni Kanunu 175 maddeye göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak şartıyla, geçimi için geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka talep edebilir.Bu davada nafaka yükümlüsünün kusurlu olup olmadığına bakılmaz

Yoksulluk nafakası Davası Nerede Açılır Yoksulluk nafakası Boşanma Davası ile birlikte veya Boşanma Davası görülürken istanmişse, yetkili mahkeme Boşanma Davası’na bakan Aile Mahkemesi’dir. Boşanma sonrasında açılacak davada nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Dava görülürken : a.Yoksulluk nedeniyle nafaka davası açanın yoksulluğa düşüp düşmediği araştırılır. b.Davalının sosyal ve ekonomik durumu araştırılır. Medeni Kanun Nafaka Hükümleri 4.Yetki

Nafaka Davası Nasıl Açılır Boşanma – Genel Bilgiler

1-Tedbir Nafakası 

A)Boşanma davasından önceki tedbir nafakası, Şartları: 1-Kesinleşmiş bir boşanma kararı olmalıdır. 2- Mutlaka açık bir talep olması gerekir. Yazılı yada Tutanağa geçirilmek şartı ile sözlü olabilir. Eşlerin her ikisi de isteyebilir. 3-Nafaka isteyen eşin kusurunun diğer eşten fazla olmaması gerekir. Yani asli kusurlu olmamalıdır. Eşit kusur halinde de nafakaya hükmedilebilir. 4-Boşanma sonucu eşin yoksulluğa düşmesi gerekir, Hakim tarafından araştırılmalıdır. Yukarıda anlatıldı. Yoksulluk nafakası süresiz olarak hükmedilmelidir. “Bir yıl, 5 yıl yada 10 ay süre ile” gibi süre konulamaz. Nafaka talebi ,boşanma ile birlikte istenilmiş ise ayrıca nisbi ve başvuru harcı alınamaz

Önemli:Kadının sakat olmaması,eğitim düzeyinin iyi olması ve ileride muhtemelen babasından dolayı maaşa bağlanması yada bir işe-memuriyete girmesi söz konusu ise bu durum doğmamış ve muhtemel bir alacak olduğu için bu savunmaya değer verilemez. Ancak bu olasılık gerçekleşmiş ise o zaman yeniden talep değerlendirilir. Önemli:Başkası ile gayri meşru hayat yaşayan ( örneğin imam nikahlı evlilikler) eşin nafaka isteme hakkı ortadan kalkar.

Çocukların geleceğinin korunması , eğitimi-terbiyesi ,iaşesi için, boşanma kararından sonra velayeti kendisine verilmemiş olan eşin (karı-koca) çocukları için vermesi gerekli olan bir nafaka çeşididir. İştirak nafakasının başlangıcı boşanma kararının kesinleşme tarihidir.Bitiş tarihi ise çocuğun reşit olduğu tarihtir.

Hakim Resen (kendiliğinden) göz önüne almalıdır ve her bir çocuk için ayrı ayrı ve her çocuğun konumu yine ayrı ayrı değerlendirilerek uygun bir nafakaya karar vermelidir. Çocuğun varlıklı olması anne-babasının bu nafakadan kurtarmaz. Sadece miktarı üzerin de etkisi olabilir. Boşanma kararı ile iştirak nafakasına karar verilmemiş ise daha sonra dava açılabilir. Reşit çocuk için iştirak nafakasına hükmolunamaz. Velayet hakkının nez’i halinde iştirak nafakası istenemez. Madde 177.- Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

5.Zamanaşımı Madde 178.- Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

A. Nafaka yükümlüleri Madde 364.- Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır. Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır.

B. Dava hakkı Madde 365.- Nafaka davası, mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılır. Dava, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın malî gücüne uygun bir yardım isteminden ibarettir. Nafakanın yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa hâkim, onların nafaka yükümlülüğünü azaltabilir veya kaldırabilir. Dava, nafaka alacaklısına bakmakta olan resmî veya kamuya yararlı kurumlar tarafından da açılabilir. Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. Yetkili mahkeme, taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

C. Korunmaya muhtaç kişiler Madde 366.- Korunmaya muhtaç kişi-lerin bakımı, bununla yükümlü kurumlar tarafından sağlanır. Bu kurumlar, yaptıkları masrafları nafaka yükümlüsü hısımlardan isteyebilirler.

1-Yoksulluk Nafakası 2-İştirak Nafakası 3-Yardım Nafakası

Eş ve Reşit olmayan çocuklar yararına hükmedilecek tedbir nafakasıdır.Bağımsız bir dava olarak açılır. Başvurma harcı dışında ,yıllık nafaka bedeli(talebi) üzerinde nisbi harç alınır. Esas defterine kaydı yapılır. Nisbi Avukatlık ücretine hükmedilir.

Reddedilen miktar üzerinden vekalet ücretine hükmedilemez. Tamamen ret halinde ise maktu vekalet ücretine hükmedilebilir. Nafakaya hükmedilebilmesi için kadının ayrı yaşamakta haklı olduğunu her türlü delil ile ispat etmesi gerekir.(kocasının dövdüğü,ağır ihmali,dışarı attığı,başka kadınla ilişkisi olduğu gibi.)

Hükmedilecek nafaka tarafların sosyal ve ekonomik şartlarına uygun olmalıdır. Nafaka isteyen üzerinde zenginlik kaynağı oluşturmamalıdır. MK. 4 maddesinde ki Hakkaniyet Kuralları esas alınmalıdır. Nafakanın başlangıç tarihi Dava tarihidir. Tedbir nafakasında faize hükmedilemez.

Nafaka Türk Parası üzerinden hükmedilmelidir. Talep yabancı para dahi olsa hüküm TL. üzerinden o günkü kur üzerinden hükmedilmelidir. Ancak tarafların nafakanın yabancı para üzerinden olmasını birlikte istemeleri hariç. Nafakanın bitiş tarihi hüküm fıkrasında gösterilemez.

Tedbir nafakasından sonra boşanma davası açılır ise her iki dosya birleştirilebilir. Ancak buna rağmen nafakanın bitiş tarihi gösterilemez.

Kocanın bakım borcu mutlak olduğu için işsiz olması nafakaya hükmedilmesine engel değildir. (Çalışamayacak derecede Hasta ve sakat olması, askerlik görevini yapıyor bulunması-hiçbir mal varlığı yok ise-,v.b. istisnalar hariç-ancak bu istisnanın da istisnaları vardır. Bu istisnalar mutlak değildir. Ne ise Kafanızı karıştırmayalım.

Önemli:Nafaka şahsa bağlı bir haktır. Önceden vazgeçilmesi yani feragat edilmesi kesin hüküm oluşturmaz sonradan ayrı bir dava ile yeniden istenebilir. Nafaka ölüm ile sona erer. Mirasçılara geçmez. Kadının varlıklı yada maaşlı olması kocayı nafaka borcundan kurtarmaz. Bu tür nafakalarında artırılması yada tenzili mümkündür.

Önemli:Koca yurt dışında çalışıyor ve maaşı da belli değil ise “Çalışma bakanlığı Yurt dışı işçi Sorunları Genel Müdürlüğü” ne müzekkere yazılarak ortalama maaş miktarı belirlenmelidir.Çocuklar için verilen tedbir nafakası reşit olana kadar geçerlidir. B)Boşanma Davası sırasında hükmedilecek olan Tedbir Nafakası, Ayrılık ve Boşanma davası açıldığı takdirde Hakim MK.137 maddesinin amir hükmü nedeniyle Re’sen (kendiliğinden) çocuklar ve eşin iaşesi,bakımı ve eğitimi için maddi tedbirleri almak zorundadır. Tedbir nafakası Boşanma davası tarihinden başlayıp hükmün kesinleştiği tarihe kadar geçerli olmak üzere hükmedilir. Tedbir nafakası hem hüküm fıkrasında yazılmalı hem de birden fazla oturum var ise ara kararında yazılmalıdır.

Bu tür tedbir nafakasında da feragatin önemi yoktur. İlk duruşma nafaka istemeyen eş ileri ki duruşmalarda isteyebilir. Doğmamış nafakadan(haktan) feragat mümkün değildir.

Önemli:İlk duruşmada hakim ara kararı ile belli oranda tedbir nafakasına hükmederse ,bu nafaka nasıl tahsil edilir

Öncelikle nafakayı hak eden eş hemen ara kararının bulunduğu duruşma tutanağının onaylı suretini alarak İcra müdürlüğüne başvurmalı ve Örnek 49′a göre ödeme emri gönderilmelidir.

Önemli:Hakim tensip zaptı ile birlikte tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını araştırmalıdır. Bu çok önemlidir. Bu araştırma formalite gereği olmamalıdır. Mümkünse müzekkerede mal varlığına ve var ise maaşa ve yan gelirlere ilişkin sorular ayrıntılı olmalıdır. Ancak maalesef bir çok yerde kolluk görevlisi tarafından (Jandarma-polis) ya telefonla yada şehrin pazarının olduğu yada ekibin yolunun köye düştüğü bir gün muhtardan tamamen soyut bilgi alınarak tutanak düzenlenmektedir. Bir defasında Yozgat -Şefaatli’de görev yaparken kadının sosyal ve ekonomik durumunun araştırılmasını istemiştim. Gelen tutanakta ” Adı geçenin (Köyde yaşayan kadın kastediliyor) içki ve kumar gibi kötü alışkanlığının bulunmadığı…” yazılmaktadır. Bu tutanağı sizin insaf ve iz’anınıza bırakıyorum.

Tedbir nafakasını boşanma davası ile birlikte yada yargılamanın her aşamasında eş kendisi ve çocukları için isteyebilir. ayrı yaşamakta haklı olduğunu ispat etmek zorunda değildir. Çünkü boşanma davasının varlığı ayrı yaşamakta eşlerin haklı olduğunu gösterir.Tedbir nafakasında da MK.4 maddesi göz önünde bulundurulmalıdır. Kanımca M.K.dan doğan birçok davalarda en son çözüm hakim bu geniş takdir yetkisine dayanabilir.Önemli:Hakim talep olmasa da mutlaka bu konuda bir karar vermek ve tedbir almak zorundadır. Başvuru ve ilam harcı alınmaz. Çünkü fer’i nitelikte bir taleptir.

Yargıtay Kararı – Nafaka Davası Nasıl Açılır Boşanma

YARGITAY : BOŞANMA PROTOKOLÜNDE YAZILI NAFAKANIN İNDİRİLMESİ

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/14812 KARAR: 2013/17433

YOKSULLUK VE İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI – İNDİRİLMESİ, BOŞANMA PROTOKOLÜNDE YAZILI NAFAKANIN İNDİRİLMESİ

4721 sayılı TMK.nun 175.maddesi gereğince, “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.” Aynı kanunun 176/4.maddesinde ise; “Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir”.

Anılan yasal düzenlemeye göre, iradın arttırılması veya azaltılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu sağlaması gerekmektedir. Nafaka iradı, tarafların yaptıkları sözleşmeye dayansa bile indirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilir. Ancak sözleşme ile kararlaştırılmış ve hakim tarafından onaylanmış olan iradın, yasada aranan şartlar gerçekleşmeden tamamen kaldırılmasını ya da indirilmesini istemek hakkın kötüye kullanılması mahiyetini arzeder. Bunun gibi sırf boşanmayı sağlayabilmek için, bilerek ve isteyerek mali gücünün üzerinde bir yükümlülüğü üstlenen ya da karşı tarafın mali durumunun iyi olduğunu ve geçinmek için nafakaya ihtiyacı olmadığını bilen kişinin, sonradan bu yükümlülüğün kaldırılması veya azaltılması yönünde talepte bulunması da iyiniyet ve sözleşmeye bağlılık ilkeleri ile bağdaşmaz.

Ancak, Borçlar Kanununun 19 ve 20. maddelerine aykırı bulunmayan karşılıklı sözleşmelerde, edimler arasındaki denge, umulmadık gelişmeler yüzünden sonradan bozulacak olursa, sözleşme koşulları değişen koşullara uyarlanır. Buna göre, sözleşenlerin eğer gelişmeleri baştan kestirebilselerdi, sözleşmeyi bambaşka koşullarla kurmuş olacakları söylenebiliyorsa, ayrıca, beklenmeyen gelişme yüzünden sözleşmeye baştan kararlaştırılmış koşullarla olduğu gibi katlanmak taraflardan biri için özveri sınırının aşılması anlamına geliyorsa, nihayet, yasal ve sözleşmesel risk dağılımı çerçevesinde taraflardan sözleşmeye baştan kararlaştırılmış koşullarla bağlı kalmaları beklenemiyorsa, sözleşmeye hakimin müdahalesi gerekebilir.

YARGITAY : YOKSULLUK NAFAKASININ DEĞİŞEN KOŞULLARA GÖRE UYARLANMASI

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/12951 KARAR: 2013/15374

YOKSULLUK NAFAKASININ DEĞİŞEN KOŞULLARA GÖRE UYARLANMASI, YOKSULLUK VE İŞTİRAK NAFAKASININ ARTIRILMASI DAVASI, YOKSULLUK VE İŞTİRAK NAFAKASININ İNDİRİLMESİ KARŞI DAVASI

Dava, iştirak ve yoksulluk nafakasının artırılmasına, karşı dava yoksulluk nafakasının kaldırılması veya indirilmesi talebine ilişkindir. Türk Medeni Kanunu’nun 176/4 maddesi hükmüne göre; tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılmasına karar verilebilir. Bu hüküm gereğince mahkemece iradın arttırılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi ya da hakkaniyetin artırımı gerektirmesi gerekmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 07.10.1998 tarih ve 1998/2–656–688 sayılı Kararında da kabul edildiği gibi yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür (eğitim) gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanları yoksul kabul etmek gerekir.

Hemen belirtmek gerekir ki; Hukuk Genel Kurulu’nun yerleşik kararlarında “asgari ücret seviyesinde gelire sahip olunması” yoksulluk nafakası bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu kabul edilmemiştir (HGK.07.10.1998 gün, 1998/2–656 E, 1998/688 K. 26.12.2001 gün 2001/2–1158–1185 sayılı ve 01.05.2002 gün 2002/2–397–339 sayılı kararları).Ancak, kaldırma talebi, azaltma talebini de içermekte olup, bu durum nafaka miktarının indirilmesinde etken olarak dikkate alınmalıdır.

Nafaka Davası Nasıl Açılır    Nafaka Davası     Nafaka Davaları

Nafaka Davası Nasıl Açılır

Nafaka Davası Nasıl Açılır