Boşanma Avukatı Batıkent Demetevler

Boşanma Avukatı Batıkent Demetevler
Batıkent ve Demetevler'de boşanma avukatı ararken, bu kriterleri göz önünde bulundurmak, size en uygun avukatı bulmanıza yardımcı olacaktır. Doğru avukat, boşanma sürecinin daha hızlı, daha adil ve mümkün olduğunca az stresli geçmesini sağlayacaktır.

Evlilik gibi boşanma süreçleri de hayatımızın bir parçasıdır. Çeşitli nedenlerden dolayı yürütemediğiniz evliliğinizi, yasal olarak sona erdirmek için boşanma yoluna girmek çok kolay olmayan bir süreci beraberinde getirmektedir.

Bu süreçte haklarınızı savunmak ve gereken işlemleri daha doğru bir şekilde yürütmek için davanızda avukat ve danışmanlık ile daha makul bir sürede davanızı sonlandırabilirsiniz.

Ankara'da yaşıyorsanız boşanma dilekçesini ikamet ettiğiniz bölgenin bağlı bulunduğu Aile Mahkemesine boşanma dilekçesi vermek durumunda olacaksınız.

Boşanma avukat ve danışmanlık neden gerekli?

Boşanma davaları, her vakaya göre farklı uzmanlık alanı gerektiren davalardır. Örneğin anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları gibi konularda avukat ve danışmanlık almanız davanın akıbeti ve dava süresi bakımından çok önemlidir.

Boşanma davaları Türk Medeni Kanunu'nun alanına giren davalardır ve ilgili kanunun 161'inci ve 166'ıncı maddeleri arasında boşanma sebepleri açıklanmıştır.

Kanunda boşanma gerekçeleri genel ve özel olmak üzere iki farklı başlık altında incelenir. Genel boşanma sebepleri hakimin yorumuna çok daha açık gerekçelerdir ve temelinde şiddetli geçimsizlik ya da evlilik bağının sarsılması olarak tanımlanabilir. Özel gerekçeler ise kanunda daha açık olarak belirtilmiştir.

Zina, çiftlerden birinin suça karışması, kişilerin hayatına kastedilmesi, onur kırıcı hareket ve davranışlar, çiftlerden birinin akıl sağlığını kaybetmesi, terk etme gibi açıklanması ve ispat edilmesi çok daha basit olan durumlardır.

Boşanma davasında danışmanlık konuları nelerdir?

Boşanma sürecinde vekil olarak tayin edeceğiniz ve danışmanlık alacağınız boşanma avukatı ihtiyacınıza göre anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası açılması ve takibinde size hizmet verebilir.

Ayrıca duruma göre mal rejiminin tasfiyesi davası açılması, nafaka ve tazminat davası açılması, nafaka ve tazminat davalarının açılması, tanıma ve tenfiz davası açılması, velayet davası açılması, şiddet gösteren eş için açılabilen evden uzaklaştırma davasının açılması gibi hukuki hizmetlere ihtiyacınız olabilir.

Tüm bu hukuki açıdan karmaşık dava süreçlerinin takip edilmesi için boşanma avukat ve danışmanlık süreci çok önemlidir.

Boşanma Davası Açma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davaları eşlerin birlikte ikamet ettikleri adreslerin bağlı olduğu Aile Mahkemelerinde; Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine açılır. Örneğin çift Ankara’da ikamet ediyorsa, bulundukları ilçenin adliyesindeki Aile Mahkemesine başvuracaklardır.

4721 sayılı TMK uyarınca, Boşanma Davası Açma Sebepleri bulunmaktadır. Bunlar; zina, haysiyetsiz yaşam sürme, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılması şeklinde özetlenir.

Boşanma Davası Açma Sebepleri olan anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davasının başlıca ekonomik sonuçları olan, tazminat, nafaka hakkında bilgiler yer almıştır.

Boşanma Davası Açma Sebeplerinde Tazminat

Maddi Tazminat : Boşanmanın kişiye sıkı sıkıya bağlı bir bozucu yenilik doğuran hak ve işlem olduğunu gözden kaçırmamak gerekir.

Dolayısıyla, bir hukuki ilişkinin ortadan kaldırılmasına yol açan boşanma, beraberinde maddi tazminat kurumunu da getirecektir.

Maddi tazminat: TMK 174/1’e göre, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu tarafça talep edilebilen bir tazminattır. Bu tazminatın esası, “oluşan fiili zararların giderimi” şeklinde ifade edilebilir.

Maddi tazminat isteyecek tarafın, ya tamamen kusursuz olması ya da aldatan eşten daha az kusurlu olması gerekir.

Maddi tazminatın içerisine boşanma sebebiyle ortaya çıkmış her tür zarar, örneğin evlenme sırasında yapılan masraflar, olağan dışı armağanlar, eğer varsa yoksun kalınan kazanç gibi değerler girebilir.

Manevi Tazminat : Boşanmanın neden olduğu durum, eş açısından bir “kişilik hakkı ihlali” teşkil ediyorsa, örneğin kişinin onur ve haysiyeti zedelenmişse, aldatılan eşin bu zararlarını tazmin etmek amacıyla diğer eşten manevi tazminat talep etmesi mümkündür. Ancak, belirtelim ki anlaşmalı boşanmalarda maddi-manevi tazminat istemi yapılamaz.

Boşanma Davası Açma Sebepleri ve Nafaka Talebi

Yoksulluk Nafakası: Boşanma sebebiyle gerçek anlamda bir yoksulluğa düşecek olan ve boşanmanın sebebini teşkil eden fiilin faili olmayan eş, YOKSUL KALDIĞI MÜDDET BOYUNCA ödenmesi için uygun bir miktar yoksulluk nafakası isteyebilir.

Ancak bu eşin, uygulamada genellikle bir işte çalışmıyor oluşuna ve herhangi bir yerden gelirinin olmamasına dikkat edilmektedir.

Eş eğer kendi kendini geçindirebilecek ölçüde, yani yoksulluğa düşmeyecek ölçüde bir kazancının olduğu tespit edilirse, yoksulluk nafakasına hükmedilmez.

Ödenecek nafakanın, nafakayı ödeyecek eşin maddi gücüne denk olmasına özen gösterilir.

Tedbir Nafakası: Boşanma davası henüz sürmekteyken, bizzat yargıcın kendiliğinden alabildiği geçici bir önlemdir. Dava süresi içerisinde maddi yokluğa düşecek olan eşe (çoğunlukla kadın eşe), diğer eşin uygun bir miktar nafaka ödemesidir.

İştirak Nafakası : Boşanma gerçekleşse bile, boşanan çiftin çocuğu/çocukları varsa, o çocuk/çocuklar üzerindeki bakım ve yetiştirme yükümlülüğü sona ermez. Çocukların velayetini alan taraf, diğer eşten uygun bir miktar iştirak nafakası alır. Bu nafakaya yargıç bizzat kendisi karar verir. Çalışamayacak durumda olan eş, gerekirse iştirak nafakası ödemez.

Boşanma Davası Açma Sebepleri Anlaşmalı Boşanma

Yoksulluk Nafakası: Boşanma sebebiyle gerçek anlamda bir yoksulluğa düşecek olan ve boşanmanın sebebini teşkil eden fiilin faili olmayan eş, YOKSUL KALDIĞI MÜDDET BOYUNCA ödenmesi için uygun bir miktar yoksulluk nafakası isteyebilir. Ancak bu eşin, uygulamada genellikle bir işte çalışmıyor oluşuna ve herhangi bir yerden gelirinin olmamasına dikkat edilmektedir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.

Bu halde anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Anlaşmalı boşanma yapılırken çocuk için iştirak nafakası istenilmemiş olması çocuğun hakkı olan eğitim ve öğretimini sağlayacak yardımın daha sonra istenilmesine engel değildir. Bu sebeple velayeti anneye verilen çocuk için daha sonra iştirak nafakası istenilmiş ise uygun miktar iştirak nafakasına hükmedilir.

Hakim tarafından boşanma kararı verilebilmesi için boşanmanın çocukların durumu hususunda kişisel ilişki konusunda taraflarca kabul edilecek düzenlemenin uygun bulunması şarttır.

Aynı durum velayet açısından da söz konusudur. Boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenleme tam bir mutabakatı içermelidir. Düzenleme koşula bağlanmamalıdır.

Boşanma Davası Açma Sebepleri Boşanma Avukatı Batıkent Demetevler Yenimahalle Ankara

Aile hukuku, Türk Medeni Kanunu hükümlerini esas alan ve aile fertleri arasındaki hukuki ilişkileri, hakları, sorumlulukları düzenleyen hukuk dalıdır.

Boşanma davaları da aile hukukunun çalışma alanı dahilin de görülen davalardır.

Boşanma davaları için ilk adım boşanma dilekçesi hazırlamaktır. Boşanma dilekçesi, boşanma gerekçelerini ve nafaka, tazminat, çocuk varsa velayet haklarına yönelik taleplerin açıkça ifade edildiği hukuki belgelerdir.

Hazırlanıp mahkemeye sunulması ve dilekçenin kabul edilmesiyle birlikte boşanma davası da başlamış sayılır. Boşanma dilekçesindeki ifadeler, boşanma davasının akıbetine doğrudan etki edecek olduğundan, yazılan her bir kelimenin çok büyük önemi olacaktır.

Boşanma Avukatı Batıkent

Boşanma süreci, hayatın en zorlu dönemlerinden biri olabilir, özellikle de süreç uzun sürdüğünde veya taraflar arasında anlaşmazlıklar olduğunda. Ankara'nın Batıkent ve Demetevler gibi bölgelerinde yaşayan bireyler için doğru boşanma avukatını bulmak, bu süreci mümkün olduğunca sorunsuz ve adil bir şekilde yönetmenin anahtarıdır. Bu makalede, Batıkent ve Demetevler'de boşanma avukatı arayan bireyler için dikkat edilmesi gereken noktaları ve avukatın süreçteki rolünü ele alacağız.

Boşanma Avukatının Önemi

Boşanma avukatı, boşanma sürecinin her aşamasında kritik bir rol oynar. Avukatınız, yasal haklarınızın korunması, adil bir mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda sizin en iyi temsilcinizdir. Ayrıca, duygusal olarak zorlayıcı olan bu süreçte size rehberlik eder ve objektif bir bakış açısı sunar.

Batıkent ve Demetevler'de Boşanma Avukatı Seçimi

Deneyim: Boşanma hukuku, karmaşık ve sürekli değişen yasaları içerir. Batıkent ve Demetevler'de bir avukat seçerken, boşanma davalarında geniş deneyime sahip birini arayın. Deneyimli bir avukat, sizin için en iyi sonucu elde etmek adına gerekli stratejiyi belirleyebilir.

İletişim: Avukatınızla rahat iletişim kurabilmek önemlidir. Sorularınıza açık ve anlaşılır yanıtlar veren, süreci ve muhtemel sonuçları net bir şekilde açıklayan bir avukat, sürecin daha az stresli geçmesini sağlar. Ayrıca, avukatınızın sizinle düzenli olarak iletişim kurmasını ve gelişmeler hakkında sizi bilgilendirmesini bekleyebilirsiniz.

Uzmanlık Alanları: Boşanma davaları, çeşitli konuları içerebilir. Bu nedenle, Batıkent ve Demetevler'de seçeceğiniz avukatın, özellikle çocukların velayeti, mal paylaşımı, nafaka gibi sizin için önemli olan konularda uzmanlık sahibi olması önemlidir. Ayrıca, aile hukuku içinde belirli bir nişe sahip avukatlar, karmaşık durumlarla daha iyi başa çıkabilir.

Yerel Bilgi: Batıkent ve Demetevler gibi spesifik bir bölgede avukat ararken, yerel mahkemeler ve yargıçlar hakkında bilgi sahibi olan birini tercih edin. Yerel hukuk sistemini ve prosedürlerini iyi bilen bir avukat, sürecin daha hızlı ve verimli ilerlemesine yardımcı olabilir.

Maliyet: Boşanma sürecinin maliyeti önemli bir faktördür. Avukatlık hizmetlerinin maliyeti, avukatın deneyimi ve uzmanlık alanına göre değişiklik gösterebilir. Potansiyel avukatınızla maliyetler hakkında açık bir görüşme yapın ve tüm ücretlerin şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep edin.

Boşanma Sürecinde Avukatın Rolü

Danışmanlık: Avukatınız, boşanma sürecindeki yasal haklarınız ve seçenekleriniz hakkında sizi bilgilendirir. Böylece, bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Müzakere: Taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için avukatınız, karşı tarafın avukatıyla müzakerelerde bulunur. Bu, mahkeme dışında adil bir anlaşmaya varılmasını sağlayabilir.

Temsil: Eğer dava mahkemeye taşınırsa, avukatınız sizi mahkemede temsil eder. Profesyonel bir temsil, davayı lehinize sonuçlandırma şansınızı artırabilir.

Dokümantasyon: Boşanma sürecinde gerekli olan tüm yasal belgelerin hazırlanması ve sunulması, avukatınızın görevidir. Bu, sürecin yasal olarak doğru ilerlemesini sağlar.

Bu haber toplam 389 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara